Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Paano Ka Magkakaroon ng Mas Magandang Buhay?

Paano Ka Magkakaroon ng Mas Magandang Buhay?

HINDI ganito ang buhay na gusto ng Diyos para sa atin. Layunin ng Maylikha na mapunô ang lupa ng mga taong may paggalang sa kaniyang awtoridad, sumusunod sa kaniyang gabay, at tumutulad sa kaniyang magagandang katangian. Magtutulungan sila habang nagpapalaki ng mga anak, natututo ng mga bagong bagay, at ginagawang paraiso ang buong lupa.

IBABALIK NG DIYOS SA ORIHINAL NIYANG LAYUNIN ANG BUHAY SA LUPA

  • “Pinatitigil niya ang mga digmaan sa buong lupa.”​Awit 46:9.

  • “Dumating ang takdang panahon para . . . ipahamak ang mga nagpapahamak sa lupa.”​Apocalipsis 11:18.

  • “Walang nakatira doon ang magsasabi: ‘May sakit ako.’”​Isaias 33:24.

  • “Lubusan silang masisiyahan sa mga gawa ng kanilang mga kamay.”​Isaias 65:22.

Paano matutupad ang mga hulang ito? Inatasan ng Diyos ang Anak niyang si Jesus na maging Hari ng isang perpektong gobyerno sa langit na mamamahala sa buong lupa. Kaharian ng Diyos ang tawag dito ng Bibliya. (Daniel 2:44) Sinasabi ng Bibliya tungkol kay Jesus: “Ibibigay sa kaniya ng Diyos na Jehova ang trono . . . , at maghahari siya.”—Lucas 1:32, 33.

Noong nasa lupa si Jesus, gumawa siya ng maraming makapangyarihang gawa para ipakitang magiging mas maganda ang buhay ng mga tao sa ilalim ng kaniyang pamamahala.

IPINAKITA NI JESUS ANG MGA GAGAWIN NIYA PARA SA MASUNURING MGA TAO

  • Nagpagaling siya ng bawat uri ng sakit para ipakitang aalisin niya ang mga kapansanan.​Mateo 9:35.

  • Pinakalma niya ang dagat para ipakitang poprotektahan niya ang mga tao sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga puwersa ng kalikasan.​Marcos 4:36-39.

  • Nagpakain siya nang libo-libo para ipakitang ilalaan niya ang pangangailangan ng mga tao.​Marcos 6:41-44.

  • Sa isang kasalan, ginawa niyang alak ang tubig para ipakitang tutulungan niya ang mga tao na masiyahan sa buhay.​Juan 2:7-11.

Paano mo makakamit ang buhay na inihahanda ng Diyos para sa mga umiibig sa kaniya? May “daang” kailangan mong lakaran. Sabi ng Bibliya, ito ang “daang papunta sa buhay, at kakaunti ang mga nakakahanap dito.”​—Mateo 7:14.

HANAPIN ANG DAANG PAPUNTA SA MAS MAGANDANG BUHAY

Ano ang daang papunta sa buhay? Sinasabi ng Diyos: “Ako, si Jehova, ang iyong Diyos, ang nagtuturo sa iyo para makinabang ka, ang pumapatnubay sa iyo sa daan na dapat mong lakaran.” (Isaias 48:17) Ang paglakad sa daang ito ang pinakamagandang paraan ng pamumuhay.

 Sinabi ni Jesus: “Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay.” (Juan 14:6) Magiging malapít tayo sa Diyos at mapapabuti ang buhay natin kung maniniwala tayo sa mga katotohanang itinuro ni Jesus at tutularan ang halimbawa niya.

Paano mo mahahanap ang daang papunta sa buhay? Maraming relihiyon, pero sinabi ni Jesus: “Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa Kaharian ng langit, kundi ang gumagawa lang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.” (Mateo 7:21) Sinabi rin niya: “Makikilala ninyo sila sa mga bunga nila.” (Mateo 7:16) Matutulungan ka ng Bibliya na makilala ang tunay na relihiyon at makita ang pagkakaiba nito sa huwad na relihiyon.​—Juan 17:17.

Paano ka makalalakad sa daang papunta sa buhay? Kailangan mong makilala ang Bukal ng buhay: Sino siya? Ano ang pangalan niya? Anong uri siya ng Diyos? Ano ang ginagawa niya para sa atin? Ano ang gusto niyang gawin natin? *

Hindi lang magtrabaho, kumain, maglaro, at magpamilya ang gusto ng Diyos para sa tao. Puwede natin siyang makilala at maging kaibigan niya. Maipapakita nating mahal natin siya kung gagawin natin ang kaniyang kalooban. Sinabi ni Jesus: “Para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, kailangan nilang makilala ka, ang tanging tunay na Diyos.”​—Juan 17:3.

SA TULONG NG BIBLIYA, TINUTURUAN KA NG DIYOS “PARA MAKINABANG KA.”​—ISAIAS 48:17

GAWIN ANG UNANG HAKBANG

Para mapasaya ang tanging tunay na Diyos, kailangan tayong gumawa ng mga pagbabago. Parang mahirap gawin iyan. Pero ang totoo, gaya ito ng masayang paglalakbay na kailangang simulan sa unang hakbang. Para makita mo ang sagot sa mga tanong tungkol sa Diyos, ang mga Saksi ni Jehova ay nag-aalok ng isang libreng pag-aaral sa Bibliya sa oras at lugar na kumbinyente sa iyo. Puwede kang makipag-ugnayan sa amin gamit ang aming website na www.jw.org/tl.