Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pagdurusa—Parusa Ba Mula sa Diyos?

Pagdurusa—Parusa Ba Mula sa Diyos?

IIKA-IKA SI LUZIA SA KANIYANG KALIWANG BINTI. Noong bata pa siya, nagkaroon siya ng polio, isang nakakahawang sakit na sumisira sa nervous system. Noong 16 anyos siya, sinabi ng babaeng pinagtatrabahuhan niya, “Pinarusahan ka ng Diyos dahil salbahe ka at masuwayin sa nanay mo.” Kahit lumipas na ang maraming taon, masama pa rin ang loob ni Luzia dahil doon.

NANG MALAMAN NI DAMARIS NA MAY BRAIN CANCER SIYA, tinanong siya ng tatay niya: “Ano’ng ginawa mo at nagkaganiyan ka? Tiyak na may ginawa kang masama kaya ka pinaparusahan ng Diyos.” Nadurog ang puso ni Damaris sa sinabi ng tatay niya.

Matagal nang inaakala na ang pagkakasakit ay parusa ng Diyos. Ayon sa aklat na Manners and Customs of Bible Lands, noong panahon ni Kristo, marami ang naniniwala na “ang karamdaman ay dahil sa kasalanan ng taong may sakit, o ng kaniyang mga kamag-anak, at na parusa ito dahil sa kasalanang iyon.” Sinabi ng Medieval Medicine and the Plague na maraming siglo pagkaraan ng panahon ni Kristo, “naniniwala ang ilan na ang mga salot ay parusa galing sa Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan.” Kung totoo iyan, pinarusahan ba ng Diyos ang milyon-milyong namatay sa Europa dahil sa salot noong ika-14 na siglo? O hindi kaya resulta lang iyon ng isang bacterial infection, gaya ng napatunayan ng medisina nang maglaon? Baka maitanong ng ilan, talaga bang ginagamit ng Diyos ang sakit para parusahan ang mga tao dahil sa kanilang mga kasalanan? *

PAG-ISIPAN ITO: Kung ang sakit at pagdurusa ay nararapat na kaparusahan mula sa Diyos, bakit nagpagaling ng mga taong may sakit ang kaniyang Anak na si Jesus? Hindi ba parang sinasalungat niya ang katarungan at katuwiran ng Diyos? (Mateo 4:23, 24) Hinding-hindi kokontrahin ni Jesus ang Diyos. Sinabi niya: “Lagi kong ginagawa ang mga bagay na kalugud-lugod sa kaniya” at, “kung ano ang utos na ibinigay sa akin ng Ama, gayon ang aking ginagawa.”—Juan 8:29; 14:31.

Maliwanag ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa Diyos na Jehova: “Ang lahat ng kaniyang mga daan ay katarungan.” (Deuteronomio 32:4) Halimbawa, hinding-hindi niya pangyayarihin ang isang aksidente sa eroplano, na papatay ng daan-daang inosenteng tao, para lang parusahan ang isang taong nakasakay doon! Alam ni Abraham, isang tapat na lingkod, na matuwid ang Diyos at hindi Niya magagawang lipulin “ang matuwid na kasama ng balakyot.” “Malayong mangyari [iyan],” ang sabi niya. (Genesis 18:23, 25) Sinasabi rin ng Bibliya na “ang Diyos ay hindi gumagawi nang may kabalakyutan”; hindi siya gumagawi nang “di-makatarungan.”—Job 34:10-12.

ANG ITINUTURO NG BIBLIYA TUNGKOL SA PAGDURUSA

Ang pagdurusang nararanasan natin ay hindi parusa ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Nilinaw ito ni Jesus nang makakita siya at ang mga alagad niya ng taong bulag mula pa nang ipanganak ito. “Tinanong siya ng kaniyang mga alagad: ‘Rabbi, sino ang nagkasala, ang taong ito o ang kaniyang mga magulang, kung kaya’t ipinanganak siyang bulag?’ Sumagot si Jesus: ‘Hindi ang taong ito ang nagkasala ni ang kaniyang mga magulang, kundi upang mahayag ang mga gawa ng Diyos sa kaniyang kalagayan.’”—Juan 9:1-3.

 Tiyak na nagulat ang mga alagad ni Jesus nang sabihin niya na hindi ang taong iyon o ang mga magulang nito ang nagkasala kung kaya nabulag ito. Hindi lang pinagaling ni Jesus ang pagkabulag ng taong iyon; ipinakita rin niya na mali ang paniniwalang ang pagdurusa ay parusa mula sa Diyos. (Juan 9:6, 7) Sa ngayon, isang kaaliwan para sa mga may malulubhang sakit na malamang hindi Diyos ang sanhi ng kanilang pagdurusa.

Bakit pinagaling ni Jesus ang mga taong may sakit kung pinarurusahan sila ng Diyos?

Tinitiyak sa atin ng Kasulatan

  • “Sa masasamang bagay ay hindi masusubok ang Diyos ni sinusubok man niya ang sinuman.” (SANTIAGO 1:13) Malapit nang alisin ng Diyos ang “masasamang bagay” na matagal nang nagpapahirap sa mga tao, kasama na ang sakit, kirot, at kamatayan.

  • “Pinagaling [ni Jesu-Kristo] ang lahat ng mga nasa masamang kalagayan.” (MATEO 8:16) Nang pagalingin ng Anak ng Diyos ang lahat ng lumapit sa kaniya, ipinakita niya ang gagawin ng Kaharian ng Diyos para sa buong mundo.

  • “Papahirin [ng Diyos] ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni ng pagdadalamhati o ng paghiyaw o ng kirot pa man. Ang mga dating bagay ay lumipas na.”—APOCALIPSIS 21:3-5.

SINO ANG DAPAT SISIHIN?

Kung gayon, bakit labis-labis ang kirot at pagdurusang nararanasan ng sangkatauhan? Matagal nang pinag-iisipan ng mga tao ang tanong na iyan. Kung hindi Diyos ang dapat sisihin, sino? Sasagutin ang mga tanong na iyan sa susunod na artikulo.

^ par. 4 May mga panahon noon na pinarusahan ng Diyos ang mga tao dahil sa espesipikong pagkakasala. Pero hindi sinasabi ng Bibliya na ginagamit ngayon ni Jehova ang mga sakit o trahedya para parusahan ang mga tao.