Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

May Empatiya Ba ang Diyos?

May Empatiya Ba ang Diyos?

ANG ITINUTURO SA ATIN NG PAGLALANG

Ang empatiya ay binigyang-kahulugan bilang ang “kakayahang maunawaan ang damdamin at nararanasan ng iba sa pamamagitan ng paglalagay ng sarili sa kalagayan ng taong iyon.” Sinabi ni Dr. Rick Hanson, isang eksperto sa kalusugan ng pag-iisip, na ang empatiya ay nasa dugo na natin.

PAG-ISIPAN ITO: Bakit tayo may empatiya, isang katangiang wala sa ibang nilalang? Sinasabi ng Bibliya na nilikha ng Diyos ang mga tao ayon sa kaniyang larawan. (Genesis 1:26) Ginawa tayo ayon sa larawan ng Diyos kaya maipapakita natin ang kaniyang personalidad at ilang katangian niya. Kaya kapag tinutulungan ng iba ang kanilang kapuwa dahil sa empatiya, ipinakikita nila ang empatiya ng kanilang mahabaging Maylikha, ang Diyos na Jehova.—Kawikaan 14:31.

ANG ITINUTURO NG BIBLIYA TUNGKOL SA EMPATIYA NG DIYOS

May empatiya ang Diyos sa atin at ayaw na ayaw niya tayong magdusa. Ang sinaunang bayan ng Israel ay dumanas ng pang-aalipin sa Ehipto, na sinundan ng 40 mahihirap na taon sa ilang. Ganito ang sabi ng Bibliya tungkol sa kanila: “Sa lahat ng kanilang kapighatian ay napipighati siya.” (Isaias 63:9) Pansinin na hindi lang alam ng Diyos ang kanilang pinagdaraanan. Ramdam din niya ito. “Nalalaman kong lubos ang kirot na kanilang tinitiis,” ang sabi niya. (Exodo 3:7) “Siya na humihipo sa inyo,” ang sabi ng Diyos, “ay humihipo sa itim ng aking mata.” (Zacarias 2:8) Kapag sinasaktan tayo ng iba, nasasaktan din siya.

Kahit pakiramdam natin ay napakasama natin at hindi karapat-dapat sa empatiya ng Diyos, tinitiyak sa atin ng Bibliya: “Ang Diyos ay mas dakila kaysa sa ating mga puso at nakaaalam ng lahat ng mga bagay.” (1 Juan 3:19, 20) Mas kilala tayo ng Diyos kaysa sa ating sarili. Alam na alam niya ang ating sitwasyon, iniisip, at nadarama. May empatiya siya sa atin.

Makaaasa tayo sa Diyos para sa kaaliwan, karunungan, at tulong, dahil dinadamayan niya ang mga napipighati

 Tinitiyak sa atin ng Kasulatan

  • “Tatawag ka, at si Jehova mismo ay sasagot; hihingi ka ng tulong, at sasabihin niya, ‘Narito ako!’”—ISAIAS 58:9.

  • “‘Sapagkat nalalaman kong lubos ang mga kaisipan na iniisip ko tungkol sa inyo,’ ang sabi ni Jehova, ‘mga kaisipang ukol sa kapayapaan, at hindi ukol sa kapahamakan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. At kayo ay tiyak na tatawag sa akin at paririto at mananalangin sa akin, at pakikinggan ko kayo.’”—JEREMIAS 29:11, 12.

  • “Ilagay mo ang aking mga luha sa iyong sisidlang balat. Hindi ba nasa iyong aklat ang mga iyon?”—AWIT 56:8.

NAPAPANSIN AT NAUUNAWAAN TAYO NG DIYOS AT NAGMAMALASAKIT SIYA SA ATIN

Kung alam nating may empatiya ang Diyos sa atin, matutulungan ba tayo nito na harapin ang mga problema? Tingnan natin ang karanasan ni Maria:

“Napakasakit nang mamatay ang 18-anyos kong anak pagkatapos ng dalawang-taóng pakikipaglaban sa cancer. Napakahirap no’n para sa akin at hindi iyon makatarungan. Nagalit ako kay Jehova dahil hindi niya pinagaling ang anak ko!

“Pagkaraan ng anim na taon, nakausap ko ang isang maibiging kaibigan sa kongregasyon. Sinabi ko sa kaniya na parang hindi ako mahal ni Jehova. Ilang oras siyang nakinig sa akin nang hindi sumasabad. Pagkatapos, binanggit niya ang isang teksto na nakaantig sa akin—ang 1 Juan 3:19, 20, na nagsasabing: ‘Ang Diyos ay mas dakila kaysa sa ating mga puso at nakaaalam ng lahat ng mga bagay.’ Ipinaliwanag niya na nauunawaan ni Jehova ang pinagdaraanan natin.

“Pero galít pa rin ako! Saka ko binasa ang Awit 94:19, na nagsasabi: ‘Nang ang aking mga nakababalisang kaisipan ay dumami sa loob ko, ang iyong mga pang-aaliw ay nagsimulang humaplos sa aking kaluluwa.’ Pakiramdam ko, isinulat para sa akin ang mga tekstong iyon! Nang maglaon, nagawa ko ring sabihin kay Jehova ang mga nadarama ko, at naginhawahan ako dahil alam kong nakikinig siya at nauunawaan niya ako.”

Talagang nakagagaan ng loob na malamang nauunawaan tayo ng Diyos at nakikiramay siya sa atin! Pero bakit laganap ang pagdurusa? Pinarurusahan ba tayo ng Diyos dahil sa masasamang ginawa natin? Kikilos ba ang Diyos para wakasan ang lahat ng pagdurusa? Tatalakayin ang mga ito sa sumusunod na mga artikulo.