Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Kapag May Malubhang Sakit

Kapag May Malubhang Sakit

“Nang malaman kong may lung at colon cancer ako, para akong nakatanggap ng death sentence. Pero pag-uwi ko, naisip ko, ‘OK, hindi ito ang inaasahan ko, pero kailangan ko itong tiisin.’”—Linda, edad 71.

“Mayroon akong matinding sakit na nakakaapekto sa mga nerve sa kaliwa ng mukha ko. Kung minsan, sa sobrang sakit, nadedepres ako. Maraming beses kong naramdaman na nag-iisa ako at naisip ko pa ngang magpakamatay.”—Elise, edad 49.

KAPAG ikaw o isang kapamilya ay na-diagnose na may nakamamatay na sakit, alam mong nakakadepres ito. Maliban sa sakit, kailangan mo ring harapin ang iba’t ibang emosyon. Tumitindi ang takot at pag-aalala dahil sa nakaka-stress na pagpapa-check-up, paghahanap ng tamang panggagamot o gastos para dito, o di-magagandang side effect ng gamot. Nakakapanlumo ang pag-aalalang dulot ng malubhang sakit.

Saan tayo makakakuha ng tulong? Nakita ng marami na ang pinakanakatulong sa kanila ay ang pananalangin sa Diyos at pagbabasa ng nakapagpapatibay na mga teksto sa Bibliya. Makakatulong din ang pagmamahal at suporta ng mga kapamilya at kaibigan.

 KUNG PAANO ITO HINARAP NG ILAN

Sinabi ni Robert, na edad 58: “Manampalataya ka sa Diyos at tutulungan ka niyang makayanan ang iyong sakit. Manalangin kay Jehova. Sabihin mo sa kaniya ang niloloob mo. Hingin ang kaniyang banal na espiritu. Hilingin mong palakasin ka niya at maging positibo para sa iyong pamilya, at manatiling kalmado habang tinitiis mo ang iyong sakit.

“Malaking tulong kapag nandiyan ang iyong mga kapamilya para sa iyo. Araw-araw, nakakatanggap ako ng tawag mula sa isa o dalawa sa kanila, at tinatanong nila ako, ‘Kumusta ka?’ Pinapatibay ako ng mga kaibigan ko mula sa iba’t ibang lugar. Talagang napapagaan nila ang pakiramdam ko kaya hindi ako sumusuko.”

Kung isa kang kaibigan na dumadalaw sa isang maysakit, pansinin ang sinabi ni Linda: “Tiyak na gusto ng pasyente na maging normal ang buhay niya hangga’t posible at ayaw niyang laging pinag-uusapan ang sakit niya. Kaya ipakipag-usap ang mga karaniwan ninyong pinag-uusapan.”

Sa tulong ng Diyos at ng Bibliya, pati na ng pag-alalay ng mapagmahal na mga kapamilya at kaibigan, makakatiyak ka na sa kabila ng malubhang sakit, may saysay pa rin ang buhay mo.