Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Ano ang Gagawin ng Diyos?

Ano ang Gagawin ng Diyos?

Kung nasa kagipitan ka, tiyak na aasahan mong tutulungan ka ng kaibigan mo. Kaya para sa iba, ang Diyos ay hindi kaibigan dahil hindi niya sila tinutulungan. Pero ang totoo, marami nang ginawa ang Diyos para sa atin, at kikilos din siya para lutasin ang mga problema at pagdurusa natin sa ngayon. Ano ang gagawin ng Diyos?

WAWAKASAN NIYA ANG LAHAT NG KASAMAAN

Wawakasan ng Diyos ang lahat ng kasamaan sa pamamagitan ng pagbunot sa ugat nito. Sinasabi ng Bibliya kung sino iyon: “Ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng isa na balakyot.” (1 Juan 5:19) Ang “balakyot” na ito ay walang iba kundi ang tinatawag ni Jesus na “tagapamahala ng sanlibutang ito,” si Satanas na Diyablo. (Juan 12:31) Ang impluwensiya ni Satanas sa sanlibutan ang ugat ng malulubhang problema sa mundo. Ano ang gagawin ng Diyos?

Malapit nang kumilos ang Diyos na Jehova sa pamamagitan ng kaniyang Anak, si Jesu-Kristo, para “mapawi niya ang isa na may kakayahang magpangyari ng kamatayan, samakatuwid nga, ang Diyablo.” (Hebreo 2:14; 1 Juan 3:8) Ipinakikita ng Bibliya na alam mismo ng Diyablo na “mayroon na lamang siyang maikling yugto ng panahon” bago siya puksain. (Apocalipsis 12:12) Aalisin din ng Diyos ang lahat ng gumagawa ng masama.—Awit 37:9; Kawikaan 2:22.

GAGAWIN NIYANG PARAISO ANG LUPA

Pagkatapos alisin ang lahat ng kasamaan sa lupa, kikilos ang Maylikha para tuparin ang kaniyang walang-hanggang layunin para sa mga tao at sa lupa. Ano ang maaasahan natin?

Namamalaging kapayapaan at katiwasayan. “Ang maaamo ang magmamay-ari ng lupa, at makasusumpong nga sila ng masidhing kaluguran sa kasaganaan ng kapayapaan.”—Awit 37:11.

Sagana at masustansiyang pagkain. “Magkakaroon ng saganang butil sa lupa; sa taluktok ng mga bundok ay mag-uumapaw.”—Awit 72:16.

Maayos na tirahan at kasiya-siyang gawain. “Tiyak na magtatayo sila ng mga bahay at maninirahan sa mga iyon; at tiyak na magtatanim sila ng mga ubasan at kakainin ang bunga ng mga iyon. . . . Ang gawa ng kanilang sariling mga kamay ay lubusang tatamasahin ng aking mga pinili.”—Isaias 65:21, 22.

Gusto mo bang maranasan ang ganiyang kalagayan? Malapit nang magkatotoo iyan.

AALISIN NIYA ANG SAKIT AT KAMATAYAN

Sa ngayon, lahat ay nagkakasakit at namamatay. Pero hindi na iyan mangyayari sa hinaharap. Malapit nang gamitin ng Diyos ang haing pantubos ni Jesus para “ang bawat isa na nananampalataya sa kaniya ay hindi mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” (Juan 3:16) Ano ang resulta?

Mawawala na ang sakit. “Walang sinumang tumatahan ang magsasabi: ‘Ako ay may sakit.’ Ang bayan na mananahanan sa lupain ay yaong mga pinagpaumanhinan sa kanilang kamalian.”—Isaias 33:24.

Mawawala na ang kamatayan. “Lalamunin niya ang kamatayan magpakailanman, at tiyak na papahirin ng Soberanong Panginoong Jehova ang mga luha mula sa lahat ng mukha.”—Isaias 25:8.

Mabubuhay magpakailanman ang mga tao. “Ang kaloob na ibinibigay ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon.”—Roma 6:23.

Mabubuhay-muli ang mga namatay. “Magkakaroon ng pagkabuhay-muli kapuwa ng mga matuwid at mga di-matuwid.” (Gawa 24:15) Makikinabang sila sa pantubos, na regalo ng Diyos.

Paano ito gagawin ng Diyos?

 MAGTATATAG SIYA NG ISANG PERPEKTONG GOBYERNO

Tutuparin ng Diyos ang layunin niya para sa sangkatauhan at sa lupa sa pamamagitan ng isang makalangit na gobyerno, na ang Tagapamahala ay si Jesu-Kristo. (Awit 110:1, 2) Ito ang gobyerno, o kaharian, na itinuro ni Jesus na ipanalangin ng kaniyang mga tagasunod: “Ama namin na nasa langit, . . . dumating nawa ang iyong kaharian.”—Mateo 6:9, 10.

Mamamahala ang Kaharian ng Diyos sa buong lupa at aalisin nito ang lahat ng paghihirap at pagdurusa. Ang Kahariang ito ang pinakamahusay na pamahalaan! Kaya naman nagsikap si Jesus na ipangaral ang “mabuting balita ng kaharian” noong nandito siya sa lupa at inutusan niya ang kaniyang mga alagad na gawin din iyon.—Mateo 4:23; 24:14.

Dahil sa pag-ibig niya sa mga tao, ipinangako ng Diyos na Jehova na gagawin niya ang lahat ng kamangha-manghang bagay na ito para sa kanila. Hindi ka ba nauudyukan nito na mas kilalanin siya at mapalapít sa kaniya? Paano ka makikinabang kung gagawin mo iyan? Ipapaliwanag iyan ng susunod na artikulo.

ANO ANG GAGAWIN NG DIYOS? Aalisin ng Diyos ang sakit at kamatayan, magiging payapa ang mga tao sa ilalim ng pamamahala ng Kaharian niya, at gagawin niyang paraiso ang lupa