Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

1 Tulong Para Maiwasan ang mga Problema

1 Tulong Para Maiwasan ang mga Problema

Sinasabi ng Bibliya na ang payo nito ay nagmula sa Diyos at “kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid ng mga bagay-bagay.” (2 Timoteo 3:16) Totoo kaya iyan? Tingnan kung paano nakatulong sa mga tao ang karunungang mula sa Bibliya para maiwasan ang ilang mahihirap na problema bago pa ito lumalâ.

PAG-ABUSO SA ALKOHOL

Dahil sa sobrang problema ni Delphine, na binanggit sa naunang artikulo, napadalas ang pag-inom niya ng alak. Hindi naman ipinagbabawal ng Bibliya ang katamtamang pag-inom ng alkohol. Pero sinasabi nito: “Huwag kang sumama sa mga labis uminom ng alak.” (Kawikaan 23:20) Ang pag-abuso sa alkohol ay nagiging dahilan ng malalang sakit, nasirang kaugnayan sa iba, at maagang pagkamatay ng milyon-milyong tao taon-taon. Maiiwasan sana ang mga ito kung sinusunod ng mga tao ang magagandang payo ng Bibliya.

Ginawa ito ni Delphine. Sinabi niya: “Nakita kong hindi pala alak ang solusyon sa mga problema ko. Sinunod ko ang payo sa Filipos 4:6, 7, na nagsasabi: ‘Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi . . . ipaalam ang inyong mga pakiusap sa Diyos.’ Gabi-gabi, kapag andami-dami kong naiisip at nababalisa ako, nananalangin ako kay Jehova. Ibinubuhos ko sa kaniya ang lahat ng nararamdaman ko, pati na ang galit, kirot, at lungkot. Nagmamakaawa ako sa kaniya na tulungan akong maging mas positibo. Kinaumagahan, sinisikap kong kalimutan ang mga damdaming ’yon. Nakatulong sa akin ang palaging pananalangin na magpokus sa mga bagay na mayroon ako sa halip na sa mga bagay na wala ako. Hindi na ako uli uminom ng alak. Mas mahalagang mapayapa ang isip ko at ayoko nang mawala ito.”

 IMORALIDAD

Iilang problema lang ang nagdudulot ng sobrang kirot at kalungkutan. Pero matutulungan tayo ng Bibliya na maiwasan ang ganitong mga problema kung aalamin natin ang ilang pangunahing sanhi nito—halimbawa, pakikipag-flirt at pornograpya. “Napakadaling makipag-flirt,” ang sabi ng kabataang si Samuel. “Minsan, kahit ’di ko gusto ang isang babae pero nararamdaman kong may gusto siya sa ’kin—ang sayang makipag-flirt sa kaniya.” Madalas mapagkamalang nakikipag-flirt si Samuel—kahit hindi naman—kaya sinasadya na lang niyang makipag-flirt. Pero nakokonsensiya siya. “Masama iyon,” ang sabi niya, “kasi magiging makasarili ka.”

Binasa ni Samuel sa website na jw.org ang isang artikulo para sa mga kabataan. Pinag-isipan niya ang Kawikaan 20:11, na nagsasabi: “Sa pamamagitan nga ng kaniyang mga gawa ay ipinakikilala ng isang bata kung ang kaniyang gawain ay dalisay at matuwid.” Paano iyan nakatulong? Nakita ni Samuel na hindi tama ang pakikipag-flirt. Sinabi niya: “Natutuhan ko na ang isang kabataang nakikipag-flirt ay hindi magiging mabuting asawa. Naisip ko rin kung ano’ng mararamdaman ng magiging misis ko kapag nakita niyang nakikipag-flirt ako sa ibang babae. Nakita kong nakakasamâ ito. Hindi dahil madaling makipag-flirt, magiging tama na ito.” Nagbago si Samuel. Nakaiwas siya sa imoralidad dahil umiwas siya sa pakikipag-flirt.

Mas nanganganib mahulog sa imoralidad si Antonio: Naadik siya sa pornograpya. Kahit mahal na mahal niya ang misis niya, hindi niya mapigilan ang bisyong ito. Sinabi niya na talagang nakatulong sa kaniya ang pagbubulay-bulay sa 1 Pedro 5:8. Sabi rito: “Panatilihin ang inyong katinuan, maging mapagbantay. Ang inyong kalaban, ang Diyablo, ay gumagala-gala tulad ng isang leong umuungal, na naghahanap ng masisila.” Sinabi ni Antonio: “Kahit saan, makakakita tayo ng pornograpya, at hindi iyon madaling mawala sa isip ng isa. Nakatulong sa akin ang tekstong iyan na isipin kung kanino galing ang mga tuksong iyon. Kailangan kong laging isipin na ang mahahalay na larawang iyon ay galing sa Diyablo. Alam kong si Jehova lang ang makakatulong sa akin na ‘panatilihin ang aking katinuan at maging mapagbantay’ para mapaglabanan ko ang mga gustong sumira sa aking pag-iisip, puso, at sa ugnayan naming mag-asawa.” Tumanggap ng tulong si Antonio, at nagawa niyang iwan ang kaniyang masamang bisyo. Dahil diyan, naiwasan niya ang mas malalang mga problema.

Maliwanag na may magagandang payo sa Bibliya na makatutulong sa ating maiwasan ang seryosong mga problema. Pero paano naman ang mga problemang malalâ at hindi mawala-wala? Tingnan natin kung paano makatutulong ang Salita ng Diyos sa ganiyang sitwasyon.

Ang mahahalagang payo ng Bibliya ay makatutulong sa atin na maiwasan ang ilang problema