Pumunta sa nilalaman

Mga Tagubilin Para sa Pulong na Ating Buhay at Ministeryong Kristiyano

Mga Tagubilin Para sa Pulong na Ating Buhay at Ministeryong Kristiyano

Talaan ng mga Nilalaman

1. Ang pulong para sa Ating Buhay at Ministeryong Kristiyano ay idaraos ayon sa pagkakasunod-sunod na makikita sa Ating Buhay at Ministeryong Kristiyano—Workbook Para sa Pulong at kaayon ng sumusunod na mga tagubilin. Anyayahan ang lahat ng mamamahayag na makibahagi sa pagganap sa mga atas ng estudyante. Ang iba na aktibong nakikisama sa kongregasyon ay maaaring makibahagi kung sumasang-ayon sila sa mga turo ng Bibliya at namumuhay kasuwato ng mga Kristiyanong simulain.​—be p. 282.

PAMBUNGAD NA KOMENTO

 2. Isang minuto. Bawat linggo, pagkatapos ng pambukas na awit at panalangin, pananabikin ng chairman ng Pulong Para sa Buhay at Ministeryo ang mga kapatid para sumubaybay sa programa. Magpopokus ang chairman sa mga punto na kailangang-kailangan ng kongregasyon.

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

  3. Pahayag: Sampung minuto. Ang tema at isang outline ng dalawa o tatlong pangunahing punto ay makikita sa Workbook sa Buhay at Ministeryo. Iaatas ang pahayag na ito sa isang elder o  kuwalipikadong ministeryal na lingkod. Kapag isang bagong aklat sa Bibliya ang sisimulan sa lingguhang pagbabasa ng Bibliya, isang video ang ipapanood bilang introduksiyon. Maaaring ipakita ng tagapagsalita ang kaugnayan ng video sa tema. Pero dapat niyang talakayin ang mga puntong nasa workbook. Hangga’t ipinahihintulot ng panahon, dapat din niyang gamitin ang kalakip na artwork at mga punto mula sa Kasulatan, na dinisenyo para maitampok ang materyal na sasaklawin.

 4. Paghuhukay ng Espirituwal na Hiyas: Sampung minuto. Ito ay tanong-sagot na bahagi na walang introduksiyon o konklusyon. Gagampanan ito ng isang elder o kuwalipikadong ministeryal na lingkod. Maaari niyang hati-hatiin ang oras sa tatlong punto depende sa pangangailangan ng lokal na kongregasyon. Pero dapat niyang itanong sa mga tagapakinig ang lahat ng tanong. Puwede rin niyang pagpasiyahan kung babasahin o hindi ang lahat ng talatang binanggit sa unang dalawang tanong. Ang mga matatawag ay dapat magkomento sa loob ng 30 segundo o mas maikli pa.

  5. Pagbabasa ng Bibliya: Apat na minuto o mas maikli. Ang atas na ito ng estudyante ay gagampanan ng isang brother. Dapat basahin ng estudyante ang nakaatas na materyal nang walang introduksiyon o konklusyon. Interesado ang chairman ng pulong na tulungan ang mga estudyante na magbasa nang tumpak, natural, may unawa, matatas, may wastong pagdiriin ng mga susing salita, pagbabago-bago ng tono ng boses, at angkop na sandaling paghinto. Dahil iba-iba ang haba ng babasahing teksto, dapat isaalang-alang ng tagapangasiwa ng Pulong Para sa Buhay at Ministeryo ang kakayahan ng estudyanteng bibigyan niya ng bahagi.

MAGING MAHUSAY SA MINISTERYO

 6. Labinlimang minuto o mas maikli. Ang seksiyong ito ng pulong ay dinisenyo para bigyan ang lahat ng pagkakataong magsanay para sa ministeryo at mapasulong ang kanilang kakayahang mangaral at magturo. Dapat gamitin ng mga estudyanteng naatasan sa unang pag-uusap at mga pagdalaw-muli ang mga sampol na pakikipag-usap na nasa pahina 1 ng Workbook sa Buhay at Ministeryo. Maaaring magpasiya ang mga mamamahayag kung gagamit sila ng publikasyon o video mula sa ating Toolbox sa Pagtuturo. Bilang pantulong sa ministeryo, may idinagdag na “Hanapin ang Tekstong Ito sa Toolbox sa Pagtuturo” sa sampol na pakikipag-usap sa ating workbook. Ang mga estudyante ang magpapasiya kung gagamitin nila ito o hindi sa kanilang presentasyon. Makikita sa Workbook sa Buhay at Ministeryo ang espesipikong haba ng oras para sa bawat atas ng estudyante, at paminsan-minsan ay may karagdagang mga tagubilin. Hindi kailangang gumamit ng karagdagang impormasyon para lang magamit ang lahat ng inilaang oras. Kapag naihandang mabuti, ang ilang pagtatanghal ay maaaring matapos na mas maaga nang isang minuto o mahigit pa. Depende sa pangangailangan, ang mga elder ay maaaring bigyan ng mga atas na para sa estudyante.

 7. Mga Video ng Sampol na Pakikipag-usap: Ang mga video ng sampol na pakikipag-usap ay ipapalabas at tatalakayin kada buwan. Itatampok ng mga video na ito ang unang pag-uusap at mga pagdalaw-muli. Ang bahaging ito ay gagampanan ng chairman ng Pulong Para sa Buhay at Ministeryo.

 8. Unang Pag-uusap: Ang atas na ito ay maaaring gampanan ng isang brother o sister. Ang assistant ay dapat na kapareho niya ng kasarian o isang kapamilya niya. Ang estudyante at assistant ay maaaring umupo o tumayo. Dapat gumamit ang estudyante ng pagbati na angkop sa inyong lugar. Dapat gamiting batayan ang sampol na pakikipag-usap na nasa Workbook sa Buhay at Ministeryo.

 9. Pagdalaw-Muli: Ang atas na ito ay maaaring gampanan ng isang brother o sister. Ang assistant ay dapat na kapareho niya ng kasarian. (km 5/97 p. 2) Ang estudyante at assistant ay maaaring  umupo o tumayo. Ipapakita ng estudyante kung ano ang sasabihin kapag dumadalaw-muli sa taong nagpakita ng interes sa unang pag-uusap. Dapat gamiting batayan ang sampol na pakikipag-usap na nasa Workbook sa Buhay at Ministeryo.

 10. Pag-aaral sa Bibliya: Ang atas na ito ay maaaring gampanan ng isang brother o sister. Ang assistant ay dapat na kapareho niya ng kasarian. (km 5/97 p. 2) Ang estudyante at assistant ay maaaring umupo o tumayo. Ipapakita sa atas na ito ang isang bahagi ng pag-aaral sa Bibliya na kasalukuyang idinaraos. Hindi kailangan ng introduksiyon o konklusyon maliban kung ito ang araling kailangang pasulungin ng estudyante. Hindi kailangang basahin nang malakas ang lahat ng nakaatas na materyal, bagaman puwede itong gawin. Dapat ipakita ang mahuhusay na paraan ng pagtuturo.

 11. Pahayag: Ang atas na ito ay gagampanan ng isang brother at ibibigay bilang isang pahayag sa kongregasyon.

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

 12. Pagkatapos ng isang awit, ang susunod na 15 minuto ng seksiyong ito ay may isa o dalawang bahagi na dinisenyo para tulungan ang mga tagapakinig na isabuhay ang Salita ng Diyos. Malibang may ibang tagubilin, ang mga bahaging ito ay maaaring iatas sa mga elder o kuwalipikadong ministeryal na lingkod, pero ang lokal na pangangailangan ay dapat gampanan ng isang elder.

  13. Pag-aaral ng Kongregasyon sa Bibliya: Tatlumpung minuto o mas maikli. Dapat itong iatas sa isang kuwalipikadong elder. (Kapag limitado ang bilang ng elder, maaaring gumamit ng kuwalipikadong ministeryal na lingkod.) Ang lupon ng matatanda ang pipili kung sino ang kuwalipikadong mangasiwa ng Pag-aaral ng Kongregasyon sa Bibliya. Ang mga naaprobahan ay dapat na may kakayahang mangasiwa sa pag-aaral para matapos ito sa tamang oras, maidiin ang mga susing teksto, at matulungan ang lahat na makita ang praktikal na kahalagahan ng mga puntong tinalakay. Makatutulong sa kanila ang pagrerepaso sa mga tagubilin sa pangangasiwa ng Pag-aaral sa Bantayan. Kapag natalakay nang mabuti ang materyal para sa pag-aaral, hindi na kailangang pahabain pa ang pag-aaral. Kung posible, gumamit ng iba’t ibang konduktor at tagabasa linggo-linggo. Kapag sinabihan ng chairman ng Pulong Para sa Buhay at Ministeryo ang konduktor na paikliin ang pag-aaral, kailangang magpasiya ang konduktor kung paano niya ito gagawin. Puwede na niyang hindi ipabasa ang ilang parapo.

PANGWAKAS NA KOMENTO

  14. Tatlong minuto o mas maikli. Rerepasuhin ng chairman ng Pulong Para sa Buhay at Ministeryo ang kapaki-pakinabang na mga punto mula sa pulong. Babanggitin din niya ang materyal na tatalakayin sa susunod na linggo, marahil pati na ang isang tanong na sasagutin. Kung may oras pa, maaari niyang banggitin kung sinong mga estudyante ang may bahagi sa susunod na linggo. Malibang may ibang tagubilin, dapat isama ng chairman sa kaniyang pangwakas na komento ang mga patalastas at liham na kailangang basahin sa kongregasyon. Ang mga patalastas, gaya ng mga kaayusan sa paglabas sa larangan at paglilinis, ay hindi dapat banggitin sa plataporma kundi dapat ipaskil sa information board. Kung hindi sapat ang panahon sa pangwakas na komento para magbasa ng mga patalastas o liham, dapat hilingan ng chairman ang mga brother na may bahagi sa seksiyong Pamumuhay Bilang Kristiyano na paikliin ang kanilang bahagi ayon sa pangangailangan. (Tingnan ang  parapo 13 at  17.) Magtatapos ang pulong sa awit at panalangin.

MAGING MAHUSAY SA PAGBABASA AT PAGTUTURO

 15. Dapat dalhin ng mga estudyante ang brosyur na Pagtuturo, printed man o electronic format, sa Pulong Para sa Buhay at Ministeryo. Gagamitin ng chairman ng Pulong Para sa Buhay  at Ministeryo ang brosyur sa pagbibigay ng komendasyon at payo. Dapat makita sa bahagi ng estudyante ang nakapanaklong na araling katabi ng atas na nasa Workbook sa Buhay at Ministeryo. Ang seksiyon nito na “Irekord ang Pagsulong Mo” ay dinisenyong gamitin ng estudyante at hindi dapat markahan ng chairman.

PAGPAPAYO

  16. Pagkatapos ng bawat atas ng estudyante, ang chairman ng Pulong Para sa Buhay at Ministeryo ay may humigit-kumulang isang minuto para magbigay ng komendasyon at payo batay sa brosyur na Pagtuturo. Kapag ipinakikilala ng chairman ang estudyanteng gaganap ng bahagi, hindi na niya babanggitin ang aralin. Pero pagkatapos ng atas ng estudyante, at matapos siyang bigyan ng ilang angkop na komendasyon, puwedeng banggitin ng chairman ang aralin at sabihin kung paano iyon mahusay na naikapit ng estudyante o may-kabaitang ipaliwanag kung bakit dapat pang bigyang-pansin ng estudyante ang araling iyon. Puwede ring magkomento ang chairman sa iba pang aspekto ng pagtatanghal kung sa palagay niya ay makatutulong ito sa estudyante o sa mga tagapakinig. Maaari din siyang magbigay ng karagdagang payo mula sa brosyur na Pagtuturo o sa aklat na Paaralan Ukol sa Ministeryo pagkatapos ng pulong o sa ibang pagkakataon, iyon man ay sa iniatas na aralin o sa iba pang aralin.​—Tingnan ang  parapo 17,  22, at  24 para sa karagdagang impormasyon tungkol sa papel ng chairman ng Pulong Para sa Buhay at Ministeryo at sa papel ng katulong na tagapayo.

ORAS

     17. Hindi dapat lumampas sa oras ang alinmang bahagi, pati na ang mga komento ng chairman ng Pulong Para sa Buhay at Ministeryo. Ang mga bahagi ng estudyante ay dapat na mataktikang pahintuin kapag tapós na ang takdang oras. Kung lumampas sa oras ang ibang may bahagi sa pulong, dapat silang payuhan nang pribado ng katulong na tagapayo. (Tingnan ang  parapo 24.) Ang haba ng buong pulong, kasama ang mga awit at panalangin, ay 1 oras at 45 minuto.

DALAW NG TAGAPANGASIWA NG SIRKITO

 18. Kapag dalaw ng tagapangasiwa ng sirkito sa kongregasyon, ang programa sa Workbook sa Buhay at Ministeryo ay dapat sundin maliban sa mga sumusunod: Ang Pag-aaral ng Kongregasyon sa Bibliya sa seksiyong Pamumuhay Bilang Kristiyano ay papalitan ng 30-minutong pahayag sa paglilingkod ng tagapangasiwa ng sirkito. Bago ang pahayag sa paglilingkod, rerepasuhin ng chairman ng Pulong Para sa Buhay at Ministeryo ang katatapos na programa, babanggitin ang mga aabangan sa susunod na linggo, sasabihin ang kinakailangang mga patalastas, babasahin ang anumang kinakailangang liham, at saka tatawagin ang tagapangasiwa ng sirkito. Pagkatapos ng pahayag sa paglilingkod, tatapusin ng tagapangasiwa ng sirkito ang pulong sa isang awit na napili niya. Puwede niyang hilingan ang ibang brother na magbigay ng pansarang panalangin. Walang idaraos na karagdagang mga klase sa wika ng kongregasyon kapag dalaw ng tagapangasiwa ng sirkito. Maaaring magdaos ng sariling pulong ang grupo kahit dalaw ng tagapangasiwa ng sirkito sa host congregation. Pero dapat na muling sumama ang grupo sa host congregation para sa pahayag sa paglilingkod ng tagapangasiwa ng sirkito.

LINGGO NG ASAMBLEA O KOMBENSIYON

 19. Walang pulong ang kongregasyon kapag linggo ng asamblea o kombensiyon. Ang mga nakaiskedyul na materyal para sa pulong sa mga linggong iyon ay dapat pag-aralan nang personal o bilang pamilya.

LINGGO NG MEMORYAL

 20. Kapag ang Memoryal ay tumapat sa simpleng araw, walang Pulong Para sa Buhay at Ministeryo. Pero mayroon pa ring pagtitipon para sa paglilingkod sa larangan sa araw ng Memoryal.

 TAGAPANGASIWA NG PULONG PARA SA BUHAY AT MINISTERYO

 21. Pipili ang lupon ng matatanda ng isang elder na magsisilbing tagapangasiwa ng Pulong Para sa Buhay at Ministeryo. Pananagutan niyang tiyakin na ang pulong na ito ay organisado at naidaraos nang ayon sa mga tagubilin. Dapat na mahusay ang komunikasyon sa pagitan niya at ng katulong na tagapayo. Kapag available na ang Workbook sa Buhay at Ministeryo para sa isang partikular na buwan, iaatas ng tagapangasiwa ng Pulong Para sa Buhay at Ministeryo ang mga bahagi ng estudyante para sa buwang iyon. (Tingnan ang  parapo 5-11.) Ang mga atas ng estudyante ay dapat ibigay tatlong linggo o higit pa bago ang petsa ng pagganap sa atas gamit ang Our Christian Life and Ministry Meeting Assignment (S-89) form.

CHAIRMAN NG PULONG PARA SA BUHAY AT MINISTERYO

  22. Bawat linggo, isang elder ang magsisilbing chairman ng buong Pulong Para sa Buhay at Ministeryo. (Kapag limitado ang bilang ng elder, maaaring gumamit ng kuwalipikadong ministeryal na lingkod.) Pananagutan niyang ihanda ang pambungad at pangwakas na mga komento pati na ang pagtalakay sa mga video ng sampol na pakikipag-usap at mga video tungkol sa bagong aralin mula sa brosyur na Pagtuturo. Ipakikilala rin niya ang lahat ng gaganap ng bahagi at, depende sa dami ng elder, maaari din siyang gumanap ng iba pang bahagi sa pulong. Ang mga komento sa pagitan ng mga bahagi ay dapat na napakaikli. Ang lupon ng matatanda ang magpapasiya kung sino-sino sa mga elder ang kuwalipikadong gumanap sa papel na ito. Karaniwan na, ang kuwalipikadong mga elder ay aatasang maging chairman sa pana-panahon. Depende sa lokal na kalagayan, ang tagapangasiwa ng Pulong sa Buhay at Ministeryo ay maaaring gamiting chairman nang mas madalas kaysa sa ibang kuwalipikadong mga elder. Kung ang isang elder ay kuwalipikadong mangasiwa sa Pag-aaral ng Kongregasyon sa Bibliya, malamang na kuwalipikado rin siyang maging chairman ng pulong. Pero pakisuyong tandaan na ang elder na gaganap bilang chairman ay kailangang magbigay ng maibigin at kapaki-pakinabang na komendasyon at payo sa mga estudyanteng binigyan ng atas. Pananagutan din ng chairman na tiyaking matatapos ang pulong sa takdang oras. (Tingnan ang  parapo 14 at  17.) Kung gusto ng chairman at mayroon namang lugar, puwedeng maglagay ng isang nakatayong mikropono sa plataporma para maipakilala niya ang gaganap sa susunod na bahagi habang pumupuwesto sa podyum ang brother na iyon. Puwede ring maupo ang chairman sa harap ng isang mesa sa plataporma sa panahon ng atas ng estudyante na Pagbabasa ng Bibliya at ng seksiyong Maging Mahusay sa Ministeryo. Makatutulong ito para makatipid sa panahon.

KOORDINEYTOR NG LUPON NG MATATANDA

 23. Ang koordineytor ng lupon ng matatanda o isang elder na tumutulong sa kaniya ang mag-aatas ng lahat ng bahagi sa pulong maliban sa mga atas ng estudyante. Kasama rito ang pag-aatas ng magiging chairman ng pulong sa bawat linggo na pipiliin mula sa mga inaprobahan ng lupon ng matatanda. Sa tulong ng tagapangasiwa ng Pulong Para sa Buhay at Ministeryo, dapat tiyakin ng koordineytor ng lupon ng matatanda na nakapaskil sa information board ang kopya ng iskedyul para sa buong pulong.

KATULONG NA TAGAPAYO

   24. Hangga’t maaari, isang elder na makaranasang tagapagsalita ang gaganap sa papel na ito. Pananagutan ng katulong na tagapayo na magbigay ng pribadong payo, kung kailangan, sa mga elder at ministeryal na lingkod na gumanap ng anumang atas sa pagsasalita, kasama na rito ang mga bahagi sa Pulong Para sa Buhay at Ministeryo, pahayag pangmadla, at pangangasiwa o pagbabasa sa Pag-aaral sa Bantayan o Pag-aaral ng Kongregasyon sa Bibliya. (Tingnan ang  parapo 17.) Kung maraming elder sa kongregasyon ang mahusay na tagapagsalita at guro, maaaring maghalinhinan ang mga ito bawat taon sa pagiging katulong na tagapayo. Hindi kailangang magbigay ng payo ang katulong na tagapayo pagkatapos ng bawat atas.

 KARAGDAGANG MGA KLASE

 25. Depende sa dami ng estudyante, maaaring magdaos ng karagdagang mga klase para sa mga atas ng estudyante. Dapat na may kuwalipikadong tagapayo na mangangasiwa sa bawat karagdagang klase, hangga’t maaari ay elder. Kung kailangan, puwedeng atasan ang isang mahusay at kuwalipikadong ministeryal na lingkod. Ang lupon ng matatanda ang magpapasiya kung sino ang gaganap sa tungkuling ito at kung magpapalitan sa pagganap sa atas na ito. Dapat sundin ng tagapayo ang mga tagubilin sa  parapo 16. Kung may karagdagang klase, hihilingan ang mga estudyante na pumunta sa hiwalay na silid-aralan pagkatapos ng bahaging Paghuhukay ng Espirituwal na Hiyas sa seksiyong Kayamanan Mula sa Salita ng Diyos. Babalik sila pagkatapos ng seksiyong Maging Mahusay sa Ministeryo. Kapag may tatalakaying video, ang mga nasa karagdagang klase ay dapat manood o makinig sa talakayan mula sa hiwalay na silid-aralan, kung posible. O kaya naman, maaaring gumamit ng gadyet ang tagapayo para maipapanood ang video at matalakay ito.

MGA VIDEO

 26. Piling mga video ang gagamitin sa pulong na ito. Ang mga video para sa pulong sa gitnang sanlinggo ay magiging available sa JW Library® app at puwedeng ma-access gamit ang iba’t ibang gadyet. Paminsan-minsan, ang mga video ng sampol na pakikipag-usap ay maaaring ipalabas sa mga pagtitipon para sa paglilingkod sa larangan kapag naipalabas na ang mga ito sa Pulong Para sa Buhay at Ministeryo.