Tapat na mga brother na pinalaya mula sa kampong piitan sa Germany noong 1945

WORKBOOK SA BUHAY AT MINISTERYO Setyembre 2019

Sampol na Pakikipag-usap

Mga sampol na pakikipag-usap tungkol sa pagmamalasakit ng Diyos sa bawat isa sa atin.

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

“Isang Saserdote Magpakailanman Gaya ng Pagkasaserdote ni Melquisedec”

Paano lumalarawan si Melquisedec kay Jesus?

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

“Anino ng Mabubuting Bagay na Darating”

Paano lumalarawan ang mga bahagi ng tabernakulo sa pantubos?

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Ang Kahalagahan ng Pananampalataya

Ano ang pananampalataya, at bakit napakahalaga para sa mga Kristiyano na magkaroon nito?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Ano ang Gagawin Ninyo sa Taon ng Tagtuyot?

Ano ang makakatulong para makatagal tayo sa ‘init’ at “taon ng tagtuyot” na binabanggit sa Jeremias 17:8?

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Disiplina—Katunayan ng Pag-ibig ni Jehova

Iba-iba ang paraan ng pagdidisiplina ni Jehova. Kung minsan, masakit ang madisiplina, pero sinasanay tayo nito para maging mabuting Kristiyano.

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Ang Daang Nauuwi sa Kasalanan at Kamatayan

Ang maling paggawi ay nagsisimula sa maling kaisipan. Para maiwasan ang daang nauuwi sa kasalanan at kamatayan, ano ang dapat gawin kapag sumagi sa isip ang maling kaisipan?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

“Patuloy na Isaisip ang mga Ito”

Gusto ni Satanas na mapunô ang isip natin ng masamang kaisipan. Paano natin ito mapaglalabanan?