Pangangaral ng mabuting balita sa isang tea picker sa Cameroon

WORKBOOK SA BUHAY AT MINISTERYO Hulyo 2016

Sampol na Presentasyon

Mga mungkahi sa pag-aalok ng Ang Bantayan at Magandang Balita Mula sa Diyos! Tularan ang mga ito para gumawa ng sariling presentasyon.

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Purihin si Jehova, ang Dumirinig ng Panalangin

Bakit magandang isama sa panalangin ang mga pangako mo sa Diyos? Paano mo maipakikitang nagtitiwala ka kay Jehova kapag nananalangin? (Awit 61-65)

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Pamumuhay Nang Simple—Nakatutulong sa Pagpuri sa Diyos

Ang pamumuhay nang simple ay tutulong sa iyo na magawa ang ano pang bagay? Paano mo matutularan ang paraan ng pamumuhay ni Jesus?

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Masigasig sa Tunay na Pagsamba ang Bayan ni Jehova

Ano ang matututuhan natin sa sigasig ni David? Dahil sa sigasig sa tunay na pagsamba, napakikilos tayo na gawin ang ano? (Awit 69-72)

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Gusto Mo Bang Subukan Nang Isang Taon?

Isang kasiya-siyang buhay ang naghihintay sa mga nagnanais na subukan ito.

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Mga Iskedyul Para sa mga Regular Pioneer

Baka magulat ka na puwedeng makapagpayunir kahit ang mga may limitadong panahon o sakitin.

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Alalahanin ang mga Gawa ni Jehova

Ano ang mga gawa ni Jehova? Paano tayo nakikinabang sa pagbubulay-bulay sa mga ito? (Awit 74-78)

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Sino ang Pinakamahalagang Persona sa Buhay Mo?

Ipinakita ng kumatha ng Awit 83 na ang Diyos na si Jehova ang pinakamahalagang Persona sa kaniyang buhay. Paano natin siya matutularan?