Pagpapatotoo malapit sa Monrovia, Liberia

WORKBOOK SA BUHAY AT MINISTERYO Enero 2018

Sampol na Pakikipag-usap

Serye ng sampol na pakikipag-usap tungkol sa kahalagahan ng Bibliya sa panahon natin.

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

“Ang Kaharian ng Langit ay Malapit Na”

Namuhay si Juan nang simple, at lubusan niyang ginawa ang kalooban ng Diyos. Makatutulong din sa atin ang pamumuhay nang simple para mas mapaglingkuran ang Diyos.

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Mga Aral Mula sa Sermon ni Jesus sa Bundok

Ano ang ibig sabihin ng pagiging palaisip sa espirituwal na pangangailangan? Paano natin mapasusulong ang ating regular na pagkuha ng espirituwal na pagkain?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Makipagpayapaan Ka Muna sa Iyong Kapatid—Paano?

Ano ang itinuro ni Jesus tungkol sa kaugnayan ng pakikipagpayapaan natin sa ating mga kapatid at ng katanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos?

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Patuloy na Hanapin Muna ang Kaharian

Sa lahat ng bagay na puwede nating ipanalangin, ano ang dapat na maging pangunahin para sa atin?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Huwag Nang Mag-alala

Sa Sermon sa Bundok, ano ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niya sa kaniyang mga alagad na huwag nang mabalisa?

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Mahal ni Jesus ang mga Tao

Nang pagalingin ni Jesus ang mga tao, ipinakita niya ang kapangyarihan niya, pero higit sa lahat, ipinakita niya ang kaniyang pag-ibig at habag sa iba.

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Naglaan si Jesus ng Kaginhawahan

Noong magpabautismo tayo, tinanggap natin ang pamatok ni Jesus o ang pagiging alagad niya, isang mahirap na gawain at pananagutan. Pero nakagiginhawa ito.