Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

B12-B

Huling Linggo ng Buhay ni Jesus sa Lupa (Bahagi 2)

Nisan 12

PAGLUBOG NG ARAW (Ang araw ng mga Judio ay nagsisimula at nagtatapos sa paglubog ng araw)

PAGSIKAT NG ARAW

 • Nagpahinga kasama ang mga alagad

 • Pinlano ni Hudas ang pagtatraidor

PAGLUBOG NG ARAW

Nisan 13

PAGLUBOG NG ARAW

PAGSIKAT NG ARAW

 • Naghanda sina Pedro at Juan para sa Paskuwa

 • Dumating si Jesus at ang iba pang apostol nang dapit-hapon

PAGLUBOG NG ARAW

Nisan 14

PAGLUBOG NG ARAW

 • Kinain ang hapunan para sa Paskuwa kasama ang mga apostol

 • Hinugasan ang paa ng mga apostol

 • Pinaalis si Hudas

 • Pinasimulan ang Hapunan ng Panginoon

 • Tinraidor at inaresto sa hardin ng Getsemani

 • Tumakas ang mga apostol

 • Nilitis ng Sanedrin sa bahay ni Caifas

 • Ikinaila ni Pedro

PAGSIKAT NG ARAW

 • Muling iniharap sa Sanedrin

 • Iniharap kay Pilato, dinala kay Herodes, at ibinalik kay Pilato

 • Sinentensiyahan ng kamatayan at pinatay sa Golgota

 • Namatay nang mga alas-tres ng hapon

 • Ibinaba mula sa tulos ang katawan at inilibing

PAGLUBOG NG ARAW

Nisan 15 (Sabbath)

PAGLUBOG NG ARAW

PAGSIKAT NG ARAW

 • Pumayag si Pilato na maglagay ng mga bantay sa libingan ni Jesus

PAGLUBOG NG ARAW

Nisan 16

PAGLUBOG NG ARAW

 • Bumili ng karagdagang mababangong sangkap para sa katawan ni Jesus

PAGSIKAT NG ARAW

 • Binuhay-muli

 • Nagpakita sa mga alagad

PAGLUBOG NG ARAW