Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

B9

Mga Kapangyarihang Pandaigdig na Inihula ni Daniel

Babilonya

Daniel 2:32, 36-38; 7:4

607 B.C.E. Winasak ni Haring Nabucodonosor ang Jerusalem

Medo-Persia

Daniel 2:32, 39; 7:5

539 B.C.E. Tinalo ang Babilonya

537 B.C.E. Iniutos ni Ciro na bumalik ang mga Judio sa Jerusalem

Gresya

Daniel 2:32, 39; 7:6

331 B.C.E. Tinalo ni Alejandrong Dakila ang Persia

Roma

Daniel 2:33, 40; 7:7

63 B.C.E. Nagsimulang mamahala sa Israel

70 C.E. Winasak ang Jerusalem

Anglo-Amerika

Daniel 2:33, 41-43

1914-1918 C.E. Noong Digmaang Pandaigdig I, nabuo ang Kapangyarihang Pandaigdig na Anglo-Amerikano