Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

A7-B

Mahahalagang Pangyayari sa Buhay ni Jesus sa Lupa—Simula ng Ministeryo ni Jesus

PANAHON

LUGAR

PANGYAYARI

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

29, taglagas

Ilog Jordan, posibleng sa Betania sa kabila ng Jordan o malapit dito

Binautismuhan at inatasan si Jesus; tinawag siya ni Jehova na Anak at kinalugdan siya

3:13-17

1:9-11

3:21-38

1:32-34

Ilang ng Judea

Tinukso ng Diyablo

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

Betania sa kabila ng Jordan

Tinukoy ni Juan Bautista si Jesus bilang Kordero ng Diyos; sumama kay Jesus ang mga unang alagad

     

1:15, 29-51

Cana ng Galilea; Capernaum

Unang himala, ginawang alak ang tubig sa isang kasalan; dumalaw sa Capernaum

     

2:1-12

30, Paskuwa

Jerusalem

Nilinis ang templo

     

2:13-25

Nakipag-usap kay Nicodemo

     

3:1-21

Judea; Enon

Pumunta sa lupaing Judeano at nagbautismo ang mga alagad niya; huling pagpapatotoo ni Juan tungkol kay Jesus

     

3:22-36

Tiberias; Judea

Ibinilanggo si Juan; pumunta si Jesus sa Galilea

4:12; 14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:1-3

Sicar, sa Samaria

Nagturo sa mga Samaritano habang papunta sa Galilea

     

4:4-43

Ilang ng Judea