Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

A7-C

Mahahalagang Pangyayari sa Buhay ni Jesus sa Lupa—Malawakang Ministeryo ni Jesus sa Galilea (Bahagi 1)

PANAHON

LUGAR

PANGYAYARI

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

30

Galilea

Unang beses na sinabi ni Jesus na “ang Kaharian ng langit ay malapit na”

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Cana; Nazaret; Capernaum

Pinagaling ang anak na lalaki ng opisyal; nagbasa mula sa balumbon ni Isaias; pumunta sa Capernaum

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

Lawa ng Galilea, malapit sa Capernaum

Tumawag ng apat na alagad: Simon at Andres, Santiago at Juan

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

Capernaum

Pinagaling ang biyenang babae ni Simon at ang iba pa

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

Galilea

Unang paglalakbay sa Galilea para mangaral, kasama ang apat na alagad

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

Nagpagaling ng ketongin; sumunod ang napakaraming tao

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

Capernaum

Nagpagaling ng paralitiko

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

Tinawag si Mateo; kumain kasama ng mga maniningil ng buwis; tanong sa pag-aayuno

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

Judea

Nangaral sa mga sinagoga

   

4:44

 

31, Paskuwa

Jerusalem

Nagpagaling ng may-sakit na lalaki sa Betzata; tinangkang patayin ng mga Judio

     

5:1-47

Pabalik mula sa Jerusalem (?)

Pumitas ng mga uhay ng butil ang mga alagad noong Sabbath; Jesus, “Panginoon ng Sabbath”

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

Galilea; Lawa ng Galilea

Pinagaling ang kamay ng isang lalaki sa araw ng Sabbath; sumunod ang napakaraming tao; marami pang pinagaling

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

Bdk. malapit sa Capernaum

Pumili ng 12 apostol

 

3:13-19

6:12-16

 

Malapit sa Capernaum

Sermon sa Bundok

5:1–7:29

 

6:17-49

 

Capernaum

Pinagaling ang lingkod ng opisyal ng hukbo

8:5-13

 

7:1-10

 

Nain

Binuhay-muli ang anak ng isang biyuda

   

7:11-17

 

Tiberias; Galilea (Nain o malapit dito)

Nagsugo si Juan ng mga alagad kay Jesus; isiniwalat ang katotohanan sa mga bata; madaling dalhin ang pamatok

11:2-30

 

7:18-35

 

Galilea (Nain o malapit dito)

Isang makasalanang babae ang nagbuhos ng langis sa paa ni Jesus; ilustrasyon tungkol sa mga taong may utang

   

7:36-50

 

Galilea

Ikalawang paglalakbay para mangaral, kasama ang 12

   

8:1-3

 

Nagpalayas ng mga demonyo; di-mapatatawad na kasalanan

12:22-37

3:19-30

   

Binanggit ang tanda ni Jonas

12:38-45

     

Dumating ang ina at mga kapatid; sinabing ang mga alagad niya ang kapamilya niya

12:46-50

3:31-35

8:19-21