Liham kay Tito 3:1-15

3  Patuloy mo silang paalalahanan na magpasakop at maging masunurin sa mga pamahalaan at awtoridad,+ na maging handa sa paggawa ng mabuti,  na huwag magsalita ng masama tungkol sa kaninuman, at na huwag maging palaaway, kundi maging makatuwiran+ at mahinahon sa pakikitungo sa lahat ng tao.+  Dahil tayo rin noon ay mga mangmang, masuwayin, naililigaw, alipin ng mga pagnanasa at kaluguran, gumagawa ng masama at mainggitin, kasuklam-suklam, at napopoot sa isa’t isa.  Pero ipinakita ng Diyos na ating Tagapagligtas ang kaniyang kabaitan+ at pag-ibig sa mga tao  (hindi dahil sa anumang matuwid na nagawa natin,+ kundi dahil sa kaniyang awa).+ Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng paglilinis* sa atin, kung kaya nagkaroon tayo ng bagong buhay,+ at sa pamamagitan ng banal na espiritu na ginamit niya para gawin tayong bago.+  Sagana niyang ibinuhos sa atin ang espiritung ito sa pamamagitan ni Jesu-Kristo na ating Tagapagligtas,+  para kapag naipahayag na tayong matuwid dahil sa walang-kapantay na kabaitan niya,+ maging mga tagapagmana rin tayo+ ng buhay na walang hanggan na inaasam natin.+  Mapananaligan ang mga pananalitang ito, at gusto kong lagi mong idiin ang mga bagay na ito para ang isip ng mga sumasampalataya sa Diyos ay manatiling nakapokus sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito ay mabuti at kapaki-pakinabang para sa mga tao.  Pero iwasan mo ang walang-saysay na mga argumento, mga talaangkanan, mga pag-aaway, at mga pagtatalo tungkol sa Kautusan, dahil ang mga iyon ay walang saysay at walang pakinabang.+ 10  Kung tungkol sa isang tao na nagtataguyod ng isang sekta,+ itakwil mo siya+ matapos paalalahanan* nang dalawang beses,+ 11  dahil alam mong lumihis na sa daan ang gayong tao at nagkakasala na siya at nahatulan na dahil sa sarili niyang paggawi. 12  Kapag isinugo ko sa iyo si Artemas o si Tiquico,+ sikapin mong makapunta sa akin sa Nicopolis, dahil doon ko piniling magpalipas ng taglamig. 13  Pagsikapan mong maibigay kay Zenas, na bihasa sa Kautusan, at kay Apolos ang mga kailangan nila sa paglalakbay para hindi sila magkulang ng anuman.+ 14  Pero hayaan mong matutuhan din ng mga kapatid natin na laging gumawa ng mabuti para makatulong sila sa panahon ng pangangailangan,+ nang sa gayon ay lagi silang maging mabunga.+ 15  Kinukumusta ka ng lahat ng kasama ko. Iparating mo ang pagbati ko sa mga kapananampalataya nating nagmamahal sa amin. Sumainyo nawang lahat ang walang-kapantay na kabaitan.

Talababa

Lit., “paghuhugas.”
O “babalaan.”

Study Notes

Media