Liham kay Tito 2:1-15

2  Gayunman, patuloy kang magsalita ayon sa kapaki-pakinabang* na turo.+  Ang matatandang lalaki ay dapat na may kontrol sa kanilang paggawi,* seryoso, may matinong pag-iisip, matibay ang pananampalataya, sagana sa pag-ibig, at nagtitiis.  Sa katulad na paraan, ang matatandang babae ay dapat gumawi nang kagalang-galang,* hindi naninirang-puri, hindi naglalasing,* at mga guro ng kabutihan,  para mapayuhan* nila ang mga nakababatang babae na mahalin ang kanilang asawa, mahalin ang kanilang mga anak,  magkaroon ng matinong pag-iisip, maging malinis, masipag sa gawaing-bahay,* mabuti, at nagpapasakop sa kanilang asawa,+ nang sa gayon, ang salita ng Diyos ay hindi mapagsalitaan ng masama.  Gayundin, patuloy mong himukin ang mga nakababatang lalaki na magkaroon ng matinong pag-iisip,+  at maging halimbawa ka sa kanila sa paggawa ng mabuti sa lahat ng bagay. Maging tapat* ka at seryoso sa iyong pagtuturo,+  na gumagamit ng angkop* na pananalita na hindi mapipintasan ng iba,+ nang sa gayon, mapahiya ang mga kumakalaban at wala silang masabing negatibo* tungkol sa atin.+  Ang mga alipin ay dapat magpasakop sa kanilang mga panginoon* sa lahat ng bagay,+ na sinisikap palugdan ang mga ito at hindi sinasagot nang palaban 10  at hindi ninanakawan,+ kundi ipinapakita nilang talagang mapagkakatiwalaan sila, nang sa gayon, lagi silang magdulot ng papuri sa turo ng ating Tagapagligtas, ang Diyos.+ 11  Dahil ang walang-kapantay na kabaitan ng Diyos ay nahayag na at nagliligtas sa lahat ng uri ng tao.+ 12  Sinasanay tayo nito na itakwil ang di-makadiyos na paggawi at makasanlibutang mga pagnanasa+ at mamuhay nang may katinuan ng pag-iisip, katuwiran, at makadiyos na debosyon sa gitna ng sistemang* ito,+ 13  habang hinihintay natin ang kamangha-manghang pag-asa*+ at ang maluwalhating paghahayag ng dakilang Diyos at ng ating Tagapagligtas na si Jesu-Kristo, 14  na nagbigay ng sarili niya+ para mapalaya* tayo+ sa lahat ng uri ng kasamaan at para dalisayin ang isang bayan na espesyal niyang pag-aari at buong pusong gumagawa* ng mabuti.+ 15  Patuloy mong ituro ang mga bagay na ito, at patuloy kang magpayo* at sumaway ayon sa awtoridad na ipinagkaloob sa iyo.+ Hindi ka dapat hamakin ng sinuman.

Talababa

Lit., “nakapagpapalusog.”
O “na katamtaman ang pag-uugali.”
O “nang angkop sa mga banal.”
Lit., “hindi nagpapaalipin sa maraming alak.”
O “mapaalalahanan; masanay.”
O “maasikaso sa bahay.”
O posibleng “taimtim.”
Lit., “nakapagpapalusog.” O “kapaki-pakinabang.”
O “masama.”
O “sa mga may-ari sa kanila.”
O “panahong.” Tingnan sa Glosari, “Sistema.”
O “ang pag-asang nagpapasaya sa atin.”
Lit., “matubos.”
O “at masigasig sa paggawa.”
O “magpatibay.”

Study Notes

Media