Liham kay Tito 1:1-16

1  Ako si Pablo, isang alipin ng Diyos at apostol ni Jesu-Kristo, na ang pananampalataya ay kaayon ng pananampalataya ng mga pinili ng Diyos at ng tumpak na kaalaman sa katotohanan, na nauugnay sa makadiyos na debosyon  at batay sa pag-asang buhay na walang hanggan+ na matagal nang ipinangako ng Diyos, na hindi makapagsisinungaling;+  pero sa itinakda niyang panahon, ipinaalám niya ang kaniyang salita sa pamamagitan ng pangangaral na ipinagkatiwala sa akin,+ ayon sa utos ng ating Tagapagligtas, ang Diyos.  Sumusulat ako kay Tito, isang tunay na anak at kapananampalataya: Sumaiyo nawa ang walang-kapantay na kabaitan at kapayapaan mula sa Diyos na Ama at mula kay Kristo Jesus na ating Tagapagligtas.  Iniwan kita sa Creta para maayos mo ang mga bagay na kailangang ituwid* at makapag-atas ka ng matatandang lalaki sa bawat lunsod, ayon sa tagubilin ko sa iyo:  isang lalaki na malaya sa akusasyon, asawa ng isang babae, at may nananampalatayang mga anak na hindi mapaparatangan ng masamang pamumuhay* o pagrerebelde.+  Dahil bilang katiwala ng Diyos, ang isang tagapangasiwa ay dapat na malaya sa akusasyon, hindi arogante,*+ hindi mainitin ang ulo,+ hindi lasenggo, hindi marahas,* at hindi sakim sa pakinabang,  kundi mapagpatuloy,+ laging gumagawa ng mabuti,* may matinong pag-iisip,*+ matuwid, tapat,+ may pagpipigil sa sarili,+  at mahigpit na nanghahawakan sa mapananaligang mensahe* pagdating sa kaniyang paraan ng pagtuturo,+ para magawa niyang magpatibay* sa pamamagitan ng kapaki-pakinabang* na turo+ at sumaway+ sa mga kumokontra dito. 10  Dahil marami ang lalaking rebelde, nagsasalita ng mga bagay na walang saysay, at nanlilinlang, lalo na ang mga nanghahawakan sa pagtutuli.+ 11  Kailangang itikom ang bibig ng mga ito, dahil pami-pamilya ang inililihis nila sa katotohanan sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga bagay na hindi nila dapat ituro at ginagawa nila ito dahil sakim sila sa pakinabang. 12  Isang propeta, na kababayan pa nila, ang nagsabi: “Ang lahat ng Cretense ay sinungaling, mababangis na hayop, at matatakaw na tamad.” 13  Totoo iyan. Kaya maging mahigpit ka sa pagdidisiplina sa kanila para maging matibay* ang pananampalataya nila 14  at hindi sila magbigay-pansin sa gawa-gawang mga kuwento* ng mga Judio at sa utos ng mga tao na lumihis sa katotohanan. 15  Ang lahat ng bagay ay malinis para sa mga taong malinis.+ Pero para sa mga taong nadungisan at walang pananampalataya, walang anumang malinis, dahil parehong nadumhan ang kanilang isip at konsensiya.*+ 16  Hayagan nilang sinasabi na kilala nila ang Diyos, pero itinatakwil naman nila siya sa pamamagitan ng mga ginagawa nila,+ dahil kasuklam-suklam sila, masuwayin, at hindi kuwalipikado para sa anumang uri ng mabuting gawa.

Talababa

O “sapatan.”
O “ng pagiging suwail.”
O “mapaggiit.”
Ang salitang Griego na ginamit dito ay puwede ring tumukoy sa paggamit ng masasakit na salita.
O “maibigin sa kabutihan.”
O “mahusay magpasiya.”
Lit., “sa tapat na salita.”
O “magpayo.”
Lit., “nakapagpapalusog.”
Lit., “malusog.”
O “mga pabula.”
O “budhi.”

Study Notes

Media