Liham sa mga Taga-Roma 3:1-31

3  Kaya ano ang kahigitan ng Judio o ang pakinabang ng pagtutuli?  Malaki! Una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang salita* ng Diyos.+  Pero paano kung hindi manampalataya ang ilan? Mababale-wala na ba ang katapatan ng Diyos dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya?  Hindi nga! Kundi mapatunayan nawang tapat ang Diyos,+ kahit pa magsinungaling ang lahat ng tao,+ gaya ng nasusulat: “Para mapatunayan kang matuwid sa iyong mga salita at magwagi ka kapag hinahatulan ka.”+  Sinasabi ng iba na dahil sa kasamaan ng tao, lalong nakikita na matuwid ang Diyos. Pero nagbabangon ito ng tanong: Nagiging di-makatarungan ba ang Diyos kapag pinaparusahan niya tayo? (Iyan ang iniisip ng ilang tao.)  Hindi nga! Dahil kung ganiyan ang Diyos, paano niya mahahatulan ang sanlibutan?+  Kung dahil sa kasinungalingan ko ay lalong napatitingkad ang pagiging tapat ng Diyos at naluluwalhati siya, bakit hinahatulan pa rin ako bilang makasalanan?  At bakit hindi natin sabihin, gaya ng may-kasinungalingang ipinaparatang ng iba sa atin na sinasabi raw natin, “Gumawa tayo ng masama para may magandang mangyari sa atin”? Makatarungan na hatulan ang mga taong iyon.+  Kaya mas mabuti ba ang kalagayan natin? Talagang hindi! Dahil gaya ng nasabi na natin, ang mga Judio at ang mga Griego ay parehong nasa ilalim ng kasalanan;+ 10  gaya ng nasusulat: “Walang taong matuwid, wala kahit isa;+ 11  walang sinumang may kaunawaan; walang sinumang humahanap sa Diyos. 12  Ang lahat ng tao ay lumihis, lahat sila ay naging walang silbi; walang sinumang nagpapakita ng kabaitan, kahit isa man lang.”+ 13  “Ang lalamunan nila ay bukás na libingan; nanlinlang sila gamit ang kanilang dila.”+ “Kamandag ng mga aspid* ang nasa bibig nila.”+ 14  “At ang bibig nila ay punô ng pagsumpa at mapait na pananalita.”+ 15  “Ang mga paa nila ay nagmamadali para pumatay.”+ 16  “Lagi silang nagdudulot ng kapahamakan at pagdurusa, 17  at hindi nila alam ang daan ng kapayapaan.”+ 18  “Hindi sila natatakot sa Diyos.”+ 19  Alam na natin ngayon na lahat ng bagay sa Kautusan ay para sa mga nasa ilalim ng Kautusan, para mapatahimik ang lahat ng bibig at maipakita na ang buong sangkatauhan ay nararapat sa parusa ng Diyos.+ 20  Kaya walang sinuman* ang maipahahayag na matuwid sa harap niya sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan,+ dahil malinaw na ipinapakita sa atin ng kautusan na makasalanan tayo.+ 21  Pero naging malinaw na ngayon na puwede tayong maging matuwid sa harap ng Diyos nang hindi tumutupad sa Kautusan,+ gaya ng sinasabi sa Kautusan at mga Propeta.+ 22  Oo, lahat ng may pananampalataya ay puwedeng maging matuwid sa harap ng Diyos dahil sa pananampalataya kay Jesu-Kristo. Dahil pantay-pantay ang lahat ng tao.+ 23  Ang lahat ay nagkakasala at hindi nakaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos;+ 24  pero dahil sa kaniyang walang-kapantay* na kabaitan,+ nagbigay siya ng walang-bayad na regalo+—ipinahayag niya silang matuwid sa pamamagitan ng ibinayad na pantubos ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila.+ 25  Iniharap siya ng Diyos bilang handog na magsisilbing pampalubag-loob*+ sa pamamagitan ng pananampalataya sa dugo niya.+ Ginawa ito ng Diyos para ipakita ang katuwiran niya, dahil pinatawad niya ang mga kasalanan noon habang nagtitimpi siya. 26  Ginawa niya ito para ipakita ang katuwiran niya+ sa kasalukuyan, para maging matuwid pa rin siya kahit ipinahahayag niyang matuwid ang taong may pananampalataya kay Jesus.+ 27  May dahilan ba para magyabang? Wala. Batay sa anong kautusan? Kautusan ng mga gawa?+ Hindi nga, kundi sa kautusan ng pananampalataya. 28  Dahil alam natin na ipinahahayag na matuwid ang isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya niya at hindi dahil sa pagsasagawa ng kautusan.+ 29  Siya ba ay Diyos lang ng mga Judio?+ Hindi ba Diyos din siya ng mga tao ng ibang mga bansa?+ Oo, ng mga tao rin ng ibang mga bansa.+ 30  Ang Diyos ay iisa,+ kaya ang mga tuli ay ipahahayag niyang matuwid+ dahil sa pananampalataya nila at ang mga di-tuli ay ipahahayag niyang matuwid+ sa pamamagitan ng pananampalataya nila. 31  Kung gayon, pinawawalang-bisa ba natin ang kautusan dahil sa pananampalataya natin? Hinding-hindi! Ang totoo, pinagtitibay pa natin ang kautusan.+

Talababa

O “sagradong kapahayagan.”
Isang uri ng ahas.
Lit., “laman.”
O “di-sana-nararapat.”
O “handog na pambayad-sala; handog para sa pakikipagkasundo.”

Study Notes

Media