Liham sa mga Taga-Roma 14:1-23

14  Tanggapin ninyo ang taong may pag-aalinlangan sa kaniyang paniniwala,*+ at huwag ninyo siyang hatulan dahil iba ang opinyon niya.*  Kinakain ng taong may matibay na pananampalataya ang lahat ng uri ng pagkain, pero gulay lang ang kinakain ng taong mahina ang pananampalataya.  Huwag hamakin ng kumakain ang hindi kumakain, at huwag hatulan ng hindi kumakain ang kumakain,+ dahil tinanggap siya ng Diyos.  Sino ka para hatulan ang lingkod ng iba?+ Ang panginoon lang niya ang makapagsasabi kung makatatayo siya o mabubuwal.*+ At makatatayo siya dahil kaya siyang tulungan ni Jehova.  Para sa isang tao, mas mahalaga ang isang araw kaysa sa ibang araw;+ para naman sa iba, magkakapareho lang ang lahat ng araw;+ ang bawat tao ay dapat na maging lubusang kumbinsido sa sarili niyang pasiya.  Ang taong nagpapahalaga sa isang araw ay gumagawa nito para kay Jehova. At ang kumakain ng lahat ng uri ng pagkain ay gumagawa nito para kay Jehova, dahil nagpapasalamat siya sa Diyos;+ at ang hindi kumakain ng lahat ng uri ng pagkain ay gumagawa nito para kay Jehova, pero nagpapasalamat din siya sa Diyos.+  Ang totoo, walang sinuman sa atin ang nabubuhay para lang sa sarili,+ at walang namamatay para lang sa sarili.  Dahil kung nabubuhay tayo, nabubuhay tayo para kay Jehova,+ at kung mamamatay tayo, mamamatay tayo para kay Jehova. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, tayo ay kay Jehova.+  Ito ang dahilan kaya namatay si Kristo at nabuhay-muli, para maging Panginoon siya ng mga patay at mga buháy.+ 10  Kaya bakit mo hinahatulan ang kapatid mo?+ O bakit mo rin hinahamak ang kapatid mo?+ Tayong lahat ay tatayo sa harap ng luklukan ng paghatol ng Diyos.+ 11  Nasusulat: “‘Isinusumpa ko, kung paanong buháy ako,’+ sabi ni Jehova, ‘ang bawat tuhod ay luluhod sa akin, at ang bawat dila ay magsasabing kinikilala nito ang Diyos.’”+ 12  Kaya ang bawat isa sa atin ay mananagot sa Diyos para sa kaniyang sarili.+ 13  Kaya huwag na nating hatulan ang isa’t isa,+ kundi maging determinado tayong huwag maglagay ng katitisuran o harang sa harap ng isang kapatid.+ 14  Bilang isang tagasunod ng Panginoong Jesus, alam ko at kumbinsido ako na walang bagay na likas na marumi;+ nagiging marumi lang ang isang bagay para sa isang tao kapag itinuturing niya itong marumi. 15  Dahil kung nababagabag* ang iyong kapatid dahil sa kinakain mo, hindi ka na lumalakad kaayon ng pag-ibig.+ Namatay si Kristo para sa kaniya, kaya huwag mo siyang ipahamak dahil sa kinakain mo.+ 16  Kaya huwag mong hayaang ang ginawa mong mabuti ay mapagsalitaan ng di-maganda. 17  Dahil ang Kaharian ng Diyos ay walang kinalaman sa* pagkain at pag-inom,+ kundi sa pagkakaroon ng katuwiran, kapayapaan, at kagalakan sa tulong ng banal na espiritu. 18  Dahil ang sinumang alipin ni Kristo na may ganitong mga katangian ay kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. 19  Kaya itaguyod natin ang mga bagay na nagdudulot ng kapayapaan+ at nakapagpapatibay sa isa’t isa.+ 20  Huwag mong* sirain ang gawa ng Diyos dahil lang sa pagkain.+ Totoo, malinis ang lahat ng bagay, pero hindi mabuti* para sa isang tao na kainin ang mga ito kung makakatisod iyon sa iba.+ 21  Mas mabuting huwag kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anuman na makakatisod sa iyong kapatid.+ 22  Ang pananampalataya mo ay sa pagitan mo at ng Diyos. Maligaya ang taong ginagawa ang katanggap-tanggap sa kaniya at hindi hinahatulan ng sarili niya. 23  Pero kung may mga alinlangan siya, nahatulan na siya kapag kumain siya, dahil hindi siya kumain batay sa pananampalataya. Talaga ngang ang lahat ng bagay na hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan.

Talababa

O posibleng “dahil sa sarili niyang mga pag-aalinlangan.”
O “may mahinang pananampalataya.”
O “kung tama siya o mali.”
O “natitisod.”
Lit., “ay hindi.”
O “Huwag mo nang.”
O “pero mali.”

Study Notes

Sino ka para hatulan ang lingkod ng iba?: Sa ulat na ito (Ro 14:1-12), nilinaw ni Pablo na hindi dapat hatulan ng mga Kristiyano ang isa’t isa sa mga bagay na nakadepende sa konsensiya. Iba-iba ang kultura at pinagmulan ng mga Kristiyano sa kongregasyon sa Roma, at may ilan na humahatol sa mga kapananampalataya nila dahil sa mga desisyon at pagkilos na hindi naman labag sa mga prinsipyo ng Bibliya. Sinasabi sa naunang talata (Ro 14:3) na parehong “tinanggap . . . ng Diyos” ang “kumakain” at “hindi kumakain.” Ang tanong na ito ni Pablo dito sa talata 4 ay nagpapaalala sa mga kapananampalataya niya na may pagsang-ayon ni Jehova ang taong hinahatulan nila. Ginamit ni Pablo ang ilustrasyon tungkol sa isang lingkod at sa kaniyang panginoon. Ang panginoon lang ang may karapatang magtakda ng mga patakaran at restriksiyon sa lingkod niya, mag-utos dito, at magdesisyon kung mananatili ito o paaalisin. Kung ibang tao ang gagawa nito, maituturing siyang pangahas, at tama lang na sabihin sa kaniya ng panginoon: ‘Sino ka sa akala mo?’ Kaya ang bawat Kristiyano ay mananagot sa Diyos, na kaniyang Panginoon, sa mga bagay na may kinalaman sa konsensiya. Walang Kristiyano ang may karapatang humatol sa kapatid niya dahil ang Diyos lang ang nagmamay-ari sa kapatid niya.

makatatayo siya: Ibig sabihin, magtatagumpay siya at hindi mawawala sa kaniya ang pagsang-ayon ng kaniyang panginoon. Ganito rin ang pagkakagamit sa terminong “makatayo” sa Luc 21:36.

Jehova: “Panginoon” (sa Griego, ho Kyʹri·os) ang mababasa sa natitirang mga manuskritong Griego. Pero gaya ng ipinapaliwanag sa Ap. C, may makatuwirang mga dahilan para isipin na pangalan ng Diyos ang ginamit sa talatang ito at pinalitan lang ng titulong Panginoon. Makikita sa konteksto na ang tinutukoy dito ay ang Diyos na Jehova. Sa Ro 14:1-12, ipinaliwanag ni Pablo kung gaano kahalagang huwag hatulan ang isa’t isa sa mga bagay na nakadepende sa konsensiya. Sa Ro 14:10, sinabi niya na ang bawat isa ay “tatayo sa harap ng luklukan ng paghatol ng Diyos.” Para suportahan ang argumento niya, sinipi ni Pablo sa Ro 14:11 ang Isa 45:23, kung saan makikita sa konteksto na ang Diyos na Jehova ang nagsasalita (Isa 45:18-22), at ang Isa 49:18, kung saan lumitaw ang pangalan ng Diyos. (Tingnan ang study note sa Ro 14:11.) Sa Ro 14:12, nagtapos si Pablo sa pagsasabi: “Kaya ang bawat isa sa atin ay mananagot sa Diyos para sa kaniyang sarili.” Kaya batay sa konteksto at sa siniping bahagi ng Hebreong Kasulatan, ginamit sa mismong teksto ang pangalang Jehova.​—Tingnan ang introduksiyon sa Ap. C3; Ro 14:4.

sabi ni Jehova: Sinipi dito ni Pablo ang Isa 45:23, kung saan malinaw na makikita sa konteksto na si Jehova ang nagsasalita. (Isa 45:18-22) Pero hindi mababasa sa Isa 45:23 ang pariralang “sabi ni Jehova.” Sinasabi ng mga iskolar na sumipi rin si Pablo mula sa Isa 49:18, kung saan mababasa ang ekspresyong “‘Isinusumpa ko, kung paanong buháy ako,’ ang sabi ni Jehova.” Puwede ring isinama ni Pablo ang pariralang “sabi ni Jehova” para gawing malinaw kung sino ang nagsasalita; posibleng naiisip niya ang alinman sa maraming teksto sa Hebreong Kasulatan kung saan lumitaw ang pariralang ito at ang kahawig na mga pananalita.​—Bil 14:28; Jer 22:24; 46:18 (26:18, LXX); Eze 5:11; 14:16; 16:48; 17:16; 18:3; 20:31, 33; Zef 2:9.

Jehova: Sa natitirang mga manuskritong Griego, tatlong beses na lumitaw ang terminong “Panginoon” (Kyʹri·os, na walang tiyak na Griegong pantukoy) sa talatang ito. Pero gaya ng ipinapaliwanag sa Ap. C, may makatuwirang mga dahilan para isiping pangalan ng Diyos ang ginamit sa talatang ito at pinalitan lang ng titulong Panginoon. Kaya “Jehova” ang ginamit sa mismong teksto.

Jehova: Sa natitirang mga manuskritong Griego, tatlong beses na lumitaw ang terminong Kyʹri·os (“Panginoon,” na may tiyak na Griegong pantukoy) sa talatang ito. Pero gaya ng ipinapaliwanag sa Ap. C, may makatuwirang mga dahilan para isiping pangalan ng Diyos ang ginamit sa talatang ito at pinalitan lang ng titulong Panginoon. Kaya “Jehova” ang ginamit sa mismong teksto.​—Tingnan ang introduksiyon sa Ap. C3; Ro 14:8.

sabi ni Jehova: Sinipi dito ni Pablo ang Isa 45:23, kung saan malinaw na makikita sa konteksto na si Jehova ang nagsasalita. (Isa 45:18-22) Pero hindi mababasa sa Isa 45:23 ang pariralang “sabi ni Jehova.” Sinasabi ng mga iskolar na sumipi rin si Pablo mula sa Isa 49:18, kung saan mababasa ang ekspresyong “‘Isinusumpa ko, kung paanong buháy ako,’ ang sabi ni Jehova.” Puwede ring isinama ni Pablo ang pariralang “sabi ni Jehova” para gawing malinaw kung sino ang nagsasalita; posibleng naiisip niya ang alinman sa maraming teksto sa Hebreong Kasulatan kung saan lumitaw ang pariralang ito at ang kahawig na mga pananalita.​—Bil 14:28; Jer 22:24; 46:18 (26:18, LXX); Eze 5:11; 14:16; 16:48; 17:16; 18:3; 20:31, 33; Zef 2:9.

Media