Mga Nilalaman

Ang Mabuting Balita Ayon kay Lucas

Pinagaling ni Jesus ang isang babae