Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

Nilalaman ng Lucas

 • A. Introduksiyon ni Lucas (1:1-4)

  • Kung bakit isinulat ang Ebanghelyo (1:1, 2)

  • Mensahe kay Teofilo (1:3, 4)

 • B. Mga Pangyayari May Kinalaman sa Pagsilang kay Juan Bautista at kay Jesus (1:5-80)

  • Inihula ni Gabriel ang pagsilang kay Juan Bautista (1:5-25)

  • Inihula ni Gabriel ang pagsilang kay Jesus (1:26-38)

  • Dinalaw ni Maria ang kamag-anak niyang si Elisabet (1:39-45)

  • Dinakila ni Maria si Jehova (1:46-56)

  • Pagsilang at pagpapangalan kay Juan (1:57-66)

  • Hula ni Zacarias (1:67-79)

  • Buhay ni Juan sa ilang (1:80)

 • C. Pagsilang kay Jesus at Pagkabata Niya (2:1-52)

  • Nagpunta sina Jose at Maria sa Betlehem; isinilang si Jesus (2:1-7)

  • Nagpakita ang mga anghel sa mga pastol na nasa labas (2:8-20)

  • Tinuli si Jesus at dinala sa templo (2:21-24)

  • Nagkapribilehiyo si Simeon na makita ang Kristo (2:25-35)

  • Nagsalita si Ana tungkol sa bata (2:36-38)

  • Pagbalik sa Nazaret (2:39, 40)

  • Ang 12-taóng-gulang na si Jesus sa templo (2:41-50)

  • Bumalik si Jesus sa Nazaret kasama ng mga magulang niya (2:51, 52)

 • D. Mga Pangyayari Bago ang Ministeryo ni Jesus sa Lupa (3:1–4:13)

  • Pasimula ng ministeryo ni Juan (3:1, 2)

  • Nangaral si Juan tungkol sa bautismo (3:3-20)

  • Bautismo ni Jesus (3:21, 22)

  • Talaangkanan ni Jesu-Kristo (3:23-38)

  • Hindi nagpadala si Jesus sa mga tukso ng Diyablo (4:1-13)

 • E. Pasimula ng Ministeryo ni Jesus, Pangunahin Nang sa Galilea (4:14–6:11)

  • Nagsimulang mangaral si Jesus sa Galilea (4:14, 15)

  • Itinakwil si Jesus sa Nazaret (4:16-30)

  • Nagturo si Jesus sa sinagoga sa Capernaum (4:31-37)

  • Pinagaling ni Jesus ang biyenang babae ni Simon at ang iba pa (4:38-41)

  • Nahanap ng mga tao si Jesus sa liblib na lugar (4:42-44)

  • Makahimalang paghuli ng isda; tinawag ang unang mga alagad (5:1-11)

  • Pinagaling ni Jesus ang lalaking punô ng ketong (5:12-16)

  • Pinatawad at pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko (5:17-26)

  • Tinawag ni Jesus si Levi para maging tagasunod niya (5:27-32)

  • Tanong tungkol sa pag-aayuno (5:33-39)

  • Jesus, ang “Panginoon ng Sabbath” (6:1-5)

  • Pinagaling ni Jesus ang isang lalaking tuyot ang kamay noong Sabbath (6:6-11)

 • F. Pagpili sa 12 Apostol; Sermon sa Bundok (6:12-49)

  • Pinili ang 12 apostol (6:12-16)

  • Nagturo si Jesus at nagpagaling ng marami (6:17-19)

  • Mga maligaya at kaawa-awa (6:20-26)

  • Mahalin ang mga kaaway; Gintong Tuntunin; maging maawain (6:27-36)

  • Huwag nang humatol (6:37-42)

  • Makikilala ang puno sa bunga nito (6:43-45)

  • Matibay na bahay at bahay na hindi matibay ang pundasyon (6:46-49)

 • G. Pagpapatuloy ng Ministeryo ni Jesus sa Galilea at sa Iba Pang Lugar (7:1–9:50)

  • Pananampalataya ng isang opisyal ng hukbo (7:1-10)

  • Binuhay-muli ni Jesus ang anak ng biyuda sa Nain (7:11-17)

  • Nagtanong si Juan Bautista kung si Jesus ang hinihintay nila (7:18-23)

  • Pinuri ni Jesus si Juan Bautista (7:24-30)

  • Kinondena ang di-nagsisising henerasyon (7:31-35)

  • Isang babaeng makasalanan ang nagbuhos ng langis sa paa ni Jesus (7:36-50)

  • May mga babaeng sumama kay Jesus (8:1-3)

  • Ilustrasyon tungkol sa magsasakang naghasik (8:4-8)

  • Kung bakit gumagamit si Jesus ng mga ilustrasyon (8:9, 10)

  • Ipinaliwanag ni Jesus ang ilustrasyon tungkol sa magsasaka (8:11-15)

  • Hindi dapat takpan ang lampara (8:16-18)

  • Ang ina at mga kapatid ni Jesus (8:19-21)

  • Pinahupa ni Jesus ang buhawi sa Lawa ng Galilea (8:22-25)

  • Pinagaling ni Jesus ang lalaking sinasapian; pinapasok niya ang mga demonyo sa mga baboy (8:26-39)

  • Binuhay-muli ang anak na babae ni Jairo; isang babaeng humipo sa damit ni Jesus (8:40-56)

  • Tinagubilinan ang 12 apostol para sa ministeryo (9:1-6)

  • Gulong-gulo ang isip ni Herodes dahil kay Jesus (9:7-9)

  • Nagpakain si Jesus ng mga 5,000 lalaki (9:10-17)

  • Sinabi ni Pedro na si Jesus ang Kristo (9:18-20)

  • Inihula ni Jesus ang kamatayan niya at pagkabuhay-muli (9:21, 22)

  • Kung paano magiging tunay na alagad (9:23-27)

  • Pagbabagong-anyo ni Jesus (9:28-36)

  • Pinagaling ni Jesus ang isang batang lalaki na sinasapian ng demonyo (9:37-43a)

  • Inihula ni Jesus ang kamatayan niya sa ikalawang pagkakataon (9:43b-45)

  • Nagtalo-talo ang mga alagad kung sino ang pinakadakila (9:46-48)

  • “Sinumang hindi laban sa inyo ay nasa panig ninyo” (9:49, 50)

 • H. Nagpunta si Jesus sa Jerusalem; Huling Bahagi ng Ministeryo Niya, Pangunahin Nang sa Judea at Perea (9:51–19:27)

  • Hindi tinanggap si Jesus sa isang nayon ng mga Samaritano (9:51-56)

  • Kung paano magiging tagasunod ni Jesus (9:57-62)

  • Isinugo ni Jesus ang 70 (10:1-12)

  • Kaawa-awa ang di-nagsisising mga lunsod ng Corazin, Betsaida, at Capernaum (10:13-16)

  • Bumalik ang 70 (10:17-20)

  • Pinuri ni Jesus ang Ama niya dahil sa pagpabor sa mga mapagpakumbaba (10:21-24)

  • Ilustrasyon tungkol sa mabuting Samaritano (10:25-37)

  • Binisita ni Jesus sina Marta at Maria (10:38-42)

  • Itinuro ni Jesus ang modelong panalangin (11:1-4)

  • Ilustrasyon tungkol sa mapilit na kaibigan (11:5-13)

  • Sinabi ni Jesus na napapalayas ang mga demonyo sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos (11:14-23)

  • Sinabi ni Jesus ang nangyayari kapag bumabalik ang isang masamang espiritu (11:24-26)

  • Kung paano magiging tunay na maligaya (11:27, 28)

  • Tanda ni Jonas (11:29-32)

  • Ang mata ang lampara ng katawan (11:33-36)

  • Kumain si Jesus kasama ng isang Pariseo; sinabi niyang kaawa-awa ang mga mapagkunwaring lider ng relihiyon (11:37-54)

  • “Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo” (12:1-3)

  • Matakot sa Diyos, hindi sa tao (12:4-7)

  • Ipakilala ang sarili bilang alagad ni Kristo (12:8-12)

  • Ilustrasyon tungkol sa mangmang na mayamang lalaki (12:13-21)

  • “Huwag na kayong mag-alala” (12:22-31)

  • “Huwag kayong matakot, munting kawan” (12:32-34)

  • Maging mapagbantay (12:35-40)

  • Kung sino ang tapat na katiwala at ang mga katangian ng di-tapat na alipin (12:41-48)

  • Hindi kapayapaan, kundi pagkakabaha-bahagi (12:49-53)

  • Pagbibigay-kahulugan sa nangyayari sa panahong ito (12:54-56)

  • Pakikipag-ayos (12:57-59)

  • Magsisi o mamatay (13:1-5)

  • Ilustrasyon tungkol sa puno ng igos na hindi namumunga (13:6-9)

  • Pinagaling ni Jesus ang isang babaeng may kapansanan noong Sabbath (13:10-17)

  • Ilustrasyon tungkol sa binhi ng mustasa at sa pampaalsa (13:18-21)

  • Kailangang magsikap para makapasok sa makipot na pinto (13:22-30)

  • Herodes, ang “asong-gubat” (13:31-33)

  • Nagdalamhati si Jesus para sa Jerusalem (13:34, 35)

  • Pinagaling ni Jesus ang isang lalaking minamanas noong Sabbath (14:1-6)

  • Maging mapagpakumbabang bisita (14:7-11)

  • Imbitahan ang mga walang maisusukli sa ginawa mo (14:12-14)

  • Ilustrasyon tungkol sa mga inimbitahan na nagdahilan (14:15-24)

  • Mga sakripisyo para maging alagad (14:25-33)

  • Asin na nawalan ng alat (14:34, 35)

  • Ilustrasyon tungkol sa nawawalang tupa (15:1-7)

  • Ilustrasyon tungkol sa nawawalang barya (15:8-10)

  • Ilustrasyon tungkol sa nawalang anak (15:11-32)

  • Ilustrasyon tungkol sa di-matuwid na katiwala (16:1-13)

  • Ang Kautusan at ang Kaharian ng Diyos (16:14-18)

  • Ilustrasyon tungkol sa taong mayaman at kay Lazaro (16:19-31)

  • Nagturo si Jesus tungkol sa pagkatisod, pagpapatawad, at pananampalataya (17:1-6)

  • Ilustrasyon tungkol sa alipin na nagsisilbi sa panginoon niya (17:7-10)

  • Pinagaling ni Jesus ang 10 ketongin (17:11-19)

  • Ang pagdating ng Kaharian ng Diyos (17:20-37)

  • Ilustrasyon tungkol sa mapilit na biyuda (18:1-8)

  • Ilustrasyon tungkol sa Pariseo at sa maniningil ng buwis (18:9-14)

  • Si Jesus at ang maliliit na bata (18:15-17)

  • Nagtanong ang isang mayamang tagapamahala kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan (18:18-30)

  • Muling inihula ni Jesus ang kamatayan niya at pagkabuhay-muli (18:31-34)

  • Pinagaling ni Jesus ang isang pulubing bulag malapit sa Jerico (18:35-43)

  • Tumuloy si Jesus sa bahay ng maniningil ng buwis na si Zaqueo (19:1-10)

  • Ilustrasyon tungkol sa 10 mina (19:11-27)

 • I. Simula ng Huling Linggo ng Pangangaral ni Jesus sa Jerusalem at sa Palibot Nito (19:28–21:4)

  • Pagbubunyi nang pumasok si Jesus sa Jerusalem (19:28-40)

  • Umiyak si Jesus dahil sa Jerusalem (19:41-44)

  • Nilinis ni Jesus ang templo (19:45-48)

  • Kinuwestiyon ang awtoridad ni Jesus (20:1-8)

  • Ilustrasyon tungkol sa mga magsasakang mamamatay-tao (20:9-19)

  • Ang Diyos at si Cesar (20:20-26)

  • Tanong tungkol sa pagkabuhay-muli (20:27-40)

  • Anak ba ni David ang Kristo? (20:41-44)

  • Mag-ingat sa mga eskriba (20:45-47)

  • Dalawang barya ng mahirap na biyuda (21:1-4)

 • J. Hula ni Jesus Tungkol sa Tanda ng Magaganap sa Hinaharap (21:5-36)

  • Tanong tungkol sa tanda; mag-ingat na huwag mailigaw (21:5-9)

  • Mga bahagi ng tanda: digmaan, malalakas na lindol, epidemya, taggutom (21:10, 11)

  • Inihulang pag-uusig (21:12-19)

  • Papaligiran ang Jerusalem ng mga hukbo; inihula ang mga takdang panahon ng mga bansa (21:20-24)

  • Pagdating ng Anak ng tao (21:25-28)

  • Ilustrasyon tungkol sa puno ng igos (21:29-31)

  • “Ang henerasyong ito ay hindi lilipas” (21:32, 33)

  • ‘Huwag hayaang mapabigatan ang inyong puso; manatiling gisíng’ (21:34-36)

 • K. Mga Huling Araw ni Jesus sa Jerusalem; Pag-aresto sa Kaniya at Paglilitis (21:37–23:25)

  • Nagturo si Jesus sa templo (21:37, 38)

  • Nagplano ang mga saserdote na patayin si Jesus (22:1-6)

  • Paghahanda para sa huling Paskuwa (22:7-13)

  • Pinasimulan ni Jesus ang Hapunan ng Panginoon (22:14-20)

  • “Kasama ko sa mesa ang magtatraidor sa akin” (22:21-23)

  • Matinding pagtatalo-talo kung sino ang pinakadakila (22:24-27)

  • Pakikipagtipan ni Jesus para sa isang kaharian (22:28-30)

  • Inihula ang pagkakaila ni Pedro (22:31-34)

  • Kailangang maging handa; dalawang espada (22:35-38)

  • Panalangin ni Jesus sa Bundok ng mga Olibo (22:39-46)

  • Inaresto si Jesus (22:47-53)

  • Ikinaila ni Pedro si Jesus (22:54-62)

  • Hinamak si Jesus at ginawang katatawanan (22:63-65)

  • Paglilitis sa harap ng Sanedrin (22:66-71)

  • Humarap si Jesus kay Pilato at kay Herodes (23:1-25)

 • L. Ang Kamatayan ni Jesus, Libing, Pagkabuhay-Muli, at Pag-akyat sa Langit (23:26–24:53)

  • Kinausap ni Jesus ang mga babae sa Jerusalem (23:26-31)

  • Ibinayubay sa tulos si Jesus at ang dalawang kriminal (23:32-42)

  • Nangako si Jesus: “Makakasama kita sa Paraiso” (23:43)

  • Kamatayan ni Jesus (23:44-49)

  • Paglilibing kay Jesus (23:50-56)

  • Si Pedro at ang mga babae sa libingang walang laman (24:1-12)

  • Sa daan papuntang Emaus (24:13-35)

  • Nagpakita si Jesus sa mga alagad (24:36-49)

  • Umakyat si Jesus sa langit (24:50-53)