Levitico 12:1-8

12  Sinabi pa ni Jehova kay Moises:  “Sabihin mo sa mga Israelita, ‘Kung magdalang-tao ang isang babae at magsilang ng isang lalaki, magiging marumi siya nang pitong araw, gaya ng kalagayan niya kapag nireregla siya.+  Sa ikawalong araw, tutuliin ang sanggol.+  Patuloy niyang lilinisin ang sarili niya mula sa dugo sa sumunod na 33 araw. Hindi siya dapat humawak ng anumang banal na bagay, at hindi siya dapat pumasok sa banal na lugar hanggang sa matapos ang mga araw ng paglilinis niya sa sarili.  “‘Kung magsilang siya ng isang babae, magiging marumi siya nang 14 na araw, gaya ng kalagayan niya kapag nireregla siya. Patuloy niyang lilinisin ang sarili niya mula sa dugo sa sumunod na 66 na araw.  Kapag tapos na ang mga araw ng paglilinis niya sa sarili dahil sa anak na lalaki o babae, magdadala siya sa pasukan ng tolda ng pagpupulong, sa saserdote, ng isang batang lalaking tupa na hindi lalampas ng isang taóng gulang bilang handog na sinusunog+ at isang inakáy ng kalapati o isang batubato bilang handog para sa kasalanan.  Ihahandog iyon ng saserdote sa harap ni Jehova at magbabayad-sala para sa kaniya, at magiging malinis siya mula sa pagdurugo niya. Ito ang kautusan tungkol sa babaeng nagsilang ng lalaki o babae.  Pero kung hindi niya kayang maghandog ng isang tupa, dapat siyang kumuha ng dalawang batubato o dalawang inakáy ng kalapati,+ ang isa ay bilang handog na sinusunog at ang isa ay bilang handog para sa kasalanan, at ang saserdote ay magbabayad-sala para sa kaniya, at magiging malinis siya.’”

Talababa

Study Notes

Media