Mga Kawikaan 11:1-31

11  Ang madayang timbangan ay kasuklam-suklam kay Jehova,Pero ang wastong panimbang* ay kalugod-lugod sa kaniya.+   Kapag may kapangahasan, susunod ang kahihiyan,+Pero ang karunungan ay nasa mga mapagpakumbaba.*+   Ang katapatan ng mga matuwid ang gumagabay sa kanila,+Pero ang katusuhan ng mga mapanlinlang ang sisira sa kanila.+   Ang yaman* ay walang silbi sa araw ng poot,+Pero ang pagiging matuwid ang magliligtas mula sa kamatayan.+   Ang pagiging matuwid ng taong walang kapintasan ay magtutuwid sa kaniyang landas,Pero ang masama ay matitisod dahil sa sarili niyang kasamaan.+   Ang pagiging matuwid ng mga tapat ay magliligtas sa kanila,+Pero ang mga mapanlinlang ay mabibitag ng sarili nilang pagnanasa.+   Kapag namatay ang masama, maglalaho ang pag-asa niya;At ang pagtitiwala niya sa sarili niyang lakas ay mawawalan din ng kabuluhan.+   Ang matuwid ay inililigtas mula sa kapahamakan,At ang masama ang pumapalit sa kaniya.+   Sa pamamagitan ng bibig, ipinapahamak ng apostata* ang kapuwa niya,Pero naililigtas ng kaalaman ang matuwid.+ 10  Ang kabutihan ng mga matuwid ay nagpapasaya sa lunsod,At kapag namatay ang masasama, may maririnig na hiyaw ng kagalakan.+ 11  Dahil sa pagpapala ng mga matuwid, nagiging dakila* ang isang lunsod;+Pero dahil sa bibig ng masasama, nagigiba ito.+ 12  Ang kulang sa unawa* ay humahamak* sa kapuwa niya,Pero ang taong may malawak* na kaunawaan ay nananatiling tahimik.+ 13  Ang maninirang-puri ay gumagala para magbunyag ng mga sekreto,+Pero ang mapagkakatiwalaan* ay marunong mag-ingat ng kompidensiyal na mga bagay.* 14  Kung walang mahusay na patnubay, ang bayan ay bumabagsak,Pero may tagumpay* kapag marami ang tagapayo.+ 15  Ang gumagarantiya sa utang ng* estranghero ay siguradong mapapasamâ,+Pero ang hindi nakikipagkamay para sa isang kasunduan* ay panatag. 16  Ang babaeng may magandang-loob* ay umaani ng karangalan,+Pero ang malulupit* ay nang-aagaw ng yaman. 17  Kapag mabait* ang isang tao, siya mismo ang nakikinabang;+Pero kapag malupit ang isa, siya mismo ang napapahamak.*+ 18  Walang halaga ang kabayarang nakukuha ng masama,+Pero tunay na gantimpala ang natatanggap ng naghahasik ng kabutihan.*+ 19  Ang naninindigan sa tama ay nakahanay sa buhay,+Pero ang gumagawa ng masama ay patungo sa kamatayan. 20  Ang mga masama ang puso ay kasuklam-suklam kay Jehova,+Pero ang mga walang kapintasan ang lakad ay kalugod-lugod sa kaniya.+ 21  Ang masama ay siguradong mapaparusahan,+Pero ang mga anak ng matuwid ay tiyak na makatatakas. 22  Ang magandang babae na hindi maingat sa pagdedesisyon*Ay gaya ng gintong singsing sa nguso ng baboy. 23  Ang hinahangad ng matuwid ay nagbubunga ng mabuti,+Pero ang inaasam ng masama ay umaakay sa poot. 24  Ang saganang nagbibigay ay lalong nagiging sagana,+Pero ang nagkakait ng dapat niyang ibigay ay naghihirap.+ 25  Ang taong* bukas-palad ay sasagana,*+At ang nagpapaginhawa* sa iba ay magiginhawahan din.+ 26  Susumpain ng bayan ang nagkakait ng butil,Pero pagpapalain nila ang nagbebenta nito. 27  Ang nagsisikap gumawa ng mabuti ay tatanggap ng kabutihan,*+Pero ang naghahanap ng kasamaan—ito mismo ang aanihin niya.+ 28  Ang nagtitiwala sa yaman niya ay mabubuwal,+Pero ang matuwid ay lalago na gaya ng mga dahon.+ 29  Ang nagdadala ng problema* sa sambahayan niya ay walang mamanahin,*+At ang mangmang ay magiging lingkod ng marunong.* 30  Ang bunga ng matuwid ay gaya ng punongkahoy ng buhay,+At ang nakahihikayat sa iba na gumawa ng mabuti ay marunong.+ 31  Oo, kung ang matuwid sa lupa ay gagantihan,Lalo na ang masama at ang makasalanan!+

Talababa

O “ang hustong batong panimbang.”
O “mga kumikilala sa kanilang limitasyon.”
O “Ang mahahalagang pag-aari.”
O “di-makadiyos.”
O “kilala.”
Lit., “kapos ang puso.”
O “namumuhi.”
O “tunay.”
Lit., “may tapat na espiritu.”
Lit., “ay nagtatakip ng isang bagay.”
O “kaligtasan.”
O “Ang nananagot para sa.”
Lit., “ang napopoot sa pakikipagkamay.”
O “mga walang awa.”
O “babaeng kahali-halina.”
O “Kapag may tapat na pag-ibig.”
O “napapahiya.”
O “katuwiran.”
O “na kulang sa unawa.”
Lit., “saganang dumidilig.”
Lit., “patatabain.”
Tingnan sa Glosari, “Nephesh; Psykhe.”
O “pagsang-ayon.”
O “kahihiyan.”
O “ay magmamana ng hangin.”
O “ng may pusong marunong.”

Study Notes

Media