Ayon kay Juan 8:12-59

8  12  Pagkatapos, muling kinausap ni Jesus ang mga tao at sinabi: “Ako ang liwanag ng sangkatauhan.*+ Ang sinumang sumusunod sa akin ay hindi na lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng liwanag+ ng buhay.” 13  Kaya sinabi ng mga Pariseo: “Nagpapatotoo ka tungkol sa sarili mo; hindi mapananaligan ang patotoo mo.” 14  Sumagot si Jesus: “Kahit na nagpapatotoo ako tungkol sa sarili ko, mapananaligan ang patotoo ko, dahil alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta.+ Pero hindi ninyo alam kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. 15  Humahatol kayo ayon sa pamantayan ng tao;*+ hindi ko hinahatulan ang sinumang tao. 16  Kahit na humatol ako, ang paghatol ko ay ayon sa katotohanan, dahil hindi ako nag-iisa, kundi kasama ko ang Ama na nagsugo sa akin.+ 17  Nakasulat din sa inyong sariling Kautusan: ‘Ang patotoo ng dalawang tao ay mapananaligan.’+ 18  Nagpapatotoo ako tungkol sa aking sarili, at nagpapatotoo rin tungkol sa akin ang Ama na nagsugo sa akin.”+ 19  Kaya sinabi nila: “Nasaan ang iyong Ama?” Sumagot si Jesus: “Hindi ninyo ako kilala o ang aking Ama.+ Kung kilala ninyo ako, kilala rin sana ninyo ang aking Ama.”+ 20  Sinabi niya ang mga ito habang nasa ingatang-yaman+ siya ng templo at nagtuturo. Pero walang dumakip sa kaniya dahil hindi pa dumarating ang oras niya.+ 21  Sinabi niya ulit sa kanila: “Aalis ako, at hahanapin ninyo ako, pero mamamatay pa rin kayo sa inyong kasalanan.+ Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko.”+ 22  Kaya sinabi ng mga Judio: “Magpapakamatay ba siya? Dahil sinasabi niya, ‘Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko.’” 23  Sinabi pa niya: “Mula kayo sa ibaba; mula ako sa itaas.+ Mula kayo sa mundong* ito; hindi ako mula sa mundong ito. 24  Kaya nga sinabi ko sa inyo: Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Dahil kung hindi kayo naniniwalang ako nga siya, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan.” 25  Kaya sinabi nila: “Sino ka ba?” Sumagot si Jesus: “Bakit pa nga ba ako nakikipag-usap sa inyo? 26  Marami akong kailangang sabihin may kaugnayan sa inyo at marami akong bagay na hahatulan. Sa katunayan, ang mga sinasabi ko sa sangkatauhan* ay ang mismong mga narinig ko sa nagsugo sa akin, at lagi siyang nagsasabi ng totoo.”+ 27  Hindi nila naintindihan na ang sinasabi niya sa kanila ay tungkol sa Ama. 28  Pagkatapos, sinabi ni Jesus: “Kapag naitaas na ninyo ang Anak ng tao,+ malalaman ninyo na ako nga siya+ at na wala akong ginagawa sa sarili kong pagkukusa;+ kung ano ang itinuro sa akin ng Ama, iyon din ang sinasabi ko. 29  At ang nagsugo sa akin ay kasama ko; hindi niya ako iniwang nag-iisa, dahil lagi kong ginagawa ang mga gusto niya.”+ 30  Habang sinasabi niya ang mga ito, marami ang nanampalataya sa kaniya. 31  Sinabi pa ni Jesus sa mga Judio na naniwala sa kaniya: “Kung lagi ninyong susundin ang aking salita,* kayo ay talagang mga alagad ko, 32  at malalaman ninyo ang katotohanan,+ at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo.”+ 33  Sumagot sila: “Mga supling* kami ni Abraham at kahit kailan ay hindi kami naging alipin ng sinuman. Kaya bakit mo sinasabi, ‘Magiging malaya kayo’?” 34  Sumagot si Jesus: “Tinitiyak ko sa inyo, ang bawat isa na gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan.+ 35  Bukod diyan, ang alipin ay hindi nananatili sa sambahayan magpakailanman; ang anak ay nananatili magpakailanman. 36  Kaya kung palalayain kayo ng Anak, kayo ay magiging tunay na malaya. 37  Alam ko na mga supling kayo ni Abraham. Pero gusto ninyo akong patayin, dahil hindi ninyo tinatanggap ang salita ko. 38  Sinasabi ko ang mga bagay na nakita ko habang kasama ako ng aking Ama,+ pero kayo, ginagawa ninyo ang mga bagay na narinig ninyo mula sa inyong ama.” 39  Sumagot sila: “Si Abraham ang ama namin.” Sinabi ni Jesus: “Kung mga anak kayo ni Abraham,+ ginagawa sana ninyo ang mga gawa ni Abraham. 40  Pero gusto ninyo akong patayin, ako na nagsabi sa inyo ng katotohanan na narinig ko mula sa Diyos.+ Hindi iyon gagawin ni Abraham. 41  Ginagawa ninyo ang mga gawain ng inyong ama.” Sinabi nila: “Hindi kami mga bunga ng imoralidad; iisa lang ang Ama namin, ang Diyos.” 42  Sinabi ni Jesus: “Kung ang Diyos ang inyong Ama, mamahalin ninyo ako,+ dahil nanggaling ako sa Diyos at narito ako dahil sa kaniya. Hindi ako dumating sa sarili kong pagkukusa, kundi isinugo ako ng Isang iyon.+ 43  Bakit hindi ninyo maintindihan ang sinasabi ko? Dahil hindi ninyo matanggap* ang aking salita. 44  Kayo ay mula sa inyong amang Diyablo, at gusto ninyong gawin ang mga kagustuhan ng inyong ama.+ Mamamatay-tao siya nang siya ay magsimula,+ at hindi siya nanindigan sa katotohanan, dahil wala sa kaniya ang katotohanan. Nagsisinungaling siya dahil iyon ang personalidad niya, dahil isa siyang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan.+ 45  Pero dahil katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi kayo naniniwala sa akin. 46  Sino sa inyo ang makapagpapatunay na nagkasala ako?+ Kung nagsasalita ako ng katotohanan, bakit hindi kayo naniniwala sa akin? 47  Nakikinig sa mga pananalita ng Diyos ang nagmula sa Diyos.+ Kaya naman hindi kayo nakikinig, dahil hindi kayo nagmula sa Diyos.”+ 48  Sumagot ang mga Judio: “Hindi ba tama ang sinabi namin, ‘Samaritano ka+ at sinasapian ka ng demonyo’?”+ 49  Sinabi ni Jesus: “Hindi ako sinasapian ng demonyo, kundi pinararangalan ko ang aking Ama, at winawalang-dangal ninyo ako. 50  Pero hindi ako naghahanap ng kaluwalhatian para sa aking sarili;+ may Isa na humahanap at humahatol. 51  Tinitiyak ko sa inyo, siya na tumutupad sa aking salita ay hindi makakakita ng kamatayan kailanman.”+ 52  Sinabi ng mga Judio: “Talaga ngang sinasapian ka ng demonyo. Si Abraham ay namatay, pati ang mga propeta, pero sinasabi mo, ‘Ang tumutupad sa aking salita ay hindi makararanas ng kamatayan kailanman.’ 53  Sa tingin mo ba ay mas dakila ka kaysa sa aming amang si Abraham? Namatay siya, pati ang mga propeta. Sino ka ba sa tingin mo?” 54  Sumagot si Jesus: “Kung niluluwalhati ko ang sarili ko, ang kaluwalhatian ko ay walang halaga. Ang Ama ko ang lumuluwalhati sa akin,+ ang sinasabi ninyong inyong Diyos. 55  Gayunman, hindi ninyo siya nakilala, pero kilala ko siya.+ At kung sinabi kong hindi ko siya kilala, ako ay magiging tulad ninyo, isang sinungaling. Pero kilala ko siya at tinutupad ko ang kaniyang salita. 56  Si Abraham na inyong ama ay nagsaya nang labis sa pag-asang makita ang aking araw, at nakita niya iyon at nagsaya.”+ 57  Kaya sinabi ng mga Judio: “Nakita mo na si Abraham samantalang wala ka pang 50 taóng gulang?” 58  Sinabi ni Jesus: “Tinitiyak ko sa inyo, bago pa umiral si Abraham, umiiral na ako.”+ 59  Kaya dumampot sila ng bato para batuhin siya, pero nagtago si Jesus at lumabas sa templo.

Talababa

O “sanlibutan.”
Lit., “ayon sa laman.”
O “sanlibutang.”
O “sanlibutan.”
O “Kung mananatili kayo sa aking salita.”
Lit., “binhi.”
O “Dahil ayaw ninyong pakinggan.”

Study Notes

ang liwanag ng sangkatauhan: Sa paglalarawang ito ni Jesus sa sarili niya, posibleng naalala ng mga tagapakinig niya ang apat na malalaking kandelero sa Looban ng mga Babae, na sinisindihan tuwing Kapistahan ng mga Kubol, o Tabernakulo. (Ju 7:2; tingnan ang Ap. B11.) Malayo ang inaabot ng liwanag ng mga ito. Maaalala rin sa ekspresyong “liwanag ng sangkatauhan” ang hula ni Isaias na isang “matinding liwanag” ang makikita ng “mga nakatira sa lupain ng matinding dilim” at na ang “lingkod” ni Jehova ay magsisilbing “liwanag ng mga bansa.” (Isa 9:1, 2; 42:1, 6; 49:6) Sa Sermon sa Bundok, ginamit din ni Jesus ang paglalarawang ito nang sabihin niya sa mga tagasunod niya: “Kayo ang liwanag ng sangkatauhan.” (Mat 5:14) Ang ekspresyong “liwanag ng sangkatauhan,” kung saan ginamit ang salitang Griego na koʹsmos, ay kaayon ng sinabi ni Isaias na ang Mesiyas ay magsisilbing “liwanag ng mga bansa.” At sa Gaw 13:46, 47, ipinakita nina Pablo at Bernabe na ang hula sa Isa 49:6 ay isa ring utos sa lahat ng tagasunod ni Kristo na patuloy na magsilbing liwanag ng mga bansa. Ang ministeryo ni Jesus at ng mga tagasunod niya ay magbibigay ng espirituwal na kaliwanagan sa mga tao at magpapalaya sa kanila sa maling mga turo ng relihiyon.

ang Ama: Sa ilang manuskrito, ang mababasa ay “siya,” pero ang ginamit sa saling ito ay sinusuportahan ng sinauna at maaasahang mga manuskrito.

nasa ingatang-yaman siya: O “malapit siya sa mga kabang-yaman.” Ang salitang Griego na ginamit dito ay lumitaw rin sa Mar 12:41, 43 at Luc 21:1, kung saan isinalin itong “kabang-yaman.” Lumilitaw na ang terminong ginamit dito ay tumutukoy sa isang lugar sa templo na nasa Looban ng mga Babae, kung saan may 13 kabang-yaman. (Tingnan ang Ap. B11.) Sinasabing ang templo ay mayroong pangunahing kabang-yaman at doon dinadala ang perang nakukuha sa mga kabang-yamang iyon. Pero malamang na hindi ito ang lugar na tinutukoy sa talatang ito.—Tingnan ang study note sa Mar 12:41.

kabang-yaman: Ayon sa sinaunang mga akdang Judio, ang mga hulugan ng kontribusyon ay kahugis ng trumpeta, o sungay, at lumilitaw na may maliit na butas ito sa ibabaw. Naghuhulog ng pera ang mga tao dito para sa iba’t ibang handog. Ang salitang Griego na ginamit dito ay makikita rin sa Ju 8:20, kung saan isinalin itong “ingatang-yaman.” Lumilitaw na ito ay nasa Looban ng mga Babae. (Tingnan ang study note sa Mat 27:6 at Ap. B11.) Ayon sa mga akda ng mga rabbi, 13 kabang-yaman ang makikita sa paligid ng loobang iyon, malapit sa pader. Sinasabing ang templo ay mayroong pangunahing kabang-yaman at doon dinadala ang perang nakukuha sa iba pang kabang-yaman.

seksuwal na imoralidad: Ang salitang Griego na por·neiʹa ay sumasaklaw sa lahat ng uri ng pagtatalik na labag sa sinasabi ng Bibliya. Kasama rito ang pangangalunya, prostitusyon, seksuwal na gawain sa pagitan ng mga hindi mag-asawa, pakikipagtalik sa kasekso, at pakikipagtalik sa hayop.—Tingnan sa Glosari.

Hindi kami mga bunga ng imoralidad: O “Hindi kami mga anak sa labas.” Inaangkin ng mga Judio na legal na mga anak sila ng Diyos at ni Abraham, kaya mga tagapagmana raw sila ng mga ipinangako kay Abraham.

imoralidad: O “seksuwal na imoralidad.” Sa Griego, por·neiʹa.—Tingnan ang study note sa Mat 5:32 at Glosari, “Seksuwal na imoralidad.”

nang siya ay magsimula: O “mula sa simula,” ibig sabihin, mula nang magsimula siyang maging Diyablo, na isang mamamatay-tao, sinungaling, at maninirang-puri ng Diyos.—1Ju 3:8, tlb.

isang Samaritanong: Karaniwan nang mababa ang tingin ng mga Judio sa mga Samaritano at ayaw nilang makihalubilo sa mga ito. (Ju 4:9) Ginagamit pa nga ng ilang Judio ang terminong “Samaritano” para manlait o manghamak. (Ju 8:48) Isang rabbi ang sinipi sa Mishnah: “Ang kumakain ng tinapay ng Samaritano ay katulad ng kumakain ng karne ng baboy.” (Shebiith 8:10) Maraming Judio ang hindi naniniwala sa testimonya ng mga Samaritano o hindi tumatanggap ng serbisyo mula sa mga ito. Dahil alam ni Jesus na hinahamak ng karamihan sa mga Judio ang mga Samaritano, nagturo siya ng mahalagang aral gamit ang ilustrasyong ito, na nakilala bilang ang kuwento ng mabuting Samaritano.

Samaritano: Dito, ginamit ng mga Judio ang terminong “Samaritano” para manghamak at manlait.—Tingnan ang study note sa Luc 10:33 at Glosari.

nakita niya iyon: Nakita niya iyon sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya.—Heb 11:13; 1Pe 1:11.

Nakita mo na si Abraham: Sa ilang manuskrito, ang mababasa ay “Nakita ka na ni Abraham,” pero ang ginamit sa saling ito ay batay sa sinauna at maaasahang mga manuskrito.

Ako siya: Lit., “Ako.” Sa Griego, e·goʹ ei·mi. Iniuugnay ng ilan ang ekspresyong ito sa Exo 3:14 sa salin ng Septuagint, at ginagamit nila ito para ikatuwiran na si Jesus ang Diyos. Pero magkaibang pananalita ang ginamit sa Exo 3:14 (e·goʹ ei·mi ho on, “Ako ang Isa na Umiiral”) at sa Ju 4:26. Isa pa, ginamit din ng Septuagint ang ekspresyong e·goʹ ei·mi para sa sinabi nina Abraham, Eliezer, Jacob, David, at ng iba pa. (Gen 23:4; 24:34; 30:2; 1Cr 21:17) Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, hindi lang sa mga pananalita ni Jesus ipinanumbas ang pariralang e·goʹ ei·mi. Sa Ju 9:9, ito rin ang mga salitang Griego na ginamit para sa sinabi ng lalaking pinagaling ni Jesus. Ang ibig sabihin lang ng lalaki ay siya nga iyon. Ginamit din ni anghel Gabriel, pati nina Pedro, Pablo, at ng iba pa, ang mga salitang ito. (Luc 1:19; Gaw 10:21; 22:3) Maliwanag na ang mga ito ay hindi kaugnay ng nasa Exo 3:14. Kapag tiningnan ang magkakaparehong ulat sa Mateo, Marcos, at Lucas, makikita na ang pariralang e·goʹ ei·mi na nasa Mar 13:6 at Luc 21:8 (“Ako siya”) ay pinaikling paraan lang ng pagsasabi ng mababasa sa Mat 24:5, na isinaling “Ako ang Kristo.”

umiiral na ako: Gustong batuhin si Jesus ng mga Judiong kumakalaban sa kaniya dahil sinabi niyang ‘nakita na niya si Abraham’ kahit ‘wala pa siyang 50 taóng gulang.’ (Ju 8:57) Sinabi iyon ni Jesus dahil gusto niyang malaman nila na nabuhay na siya sa langit bilang isang espiritung nilalang bago pa ipanganak si Abraham. Naniniwala ang ilan na pinatutunayan ng tekstong ito na si Jesus ang Diyos. Sinasabi nila na ang terminong Griego na ginamit dito, e·goʹ ei·miʹ, ay may kaugnayan sa salin ng Septuagint sa Exo 3:14, kung saan ipinapakilala ng Diyos ang sarili niya. (Tingnan ang study note sa Ju 4:26.) Pero gaya ng makikita sa pangangatuwiran ni Jesus sa Ju 8:54, 55, hindi niya sinasabi na siya at ang Ama ay iisa.

dumampot sila ng bato para batuhin siya: Pagkalipas ng mga dalawang buwan, tinangka ulit ng mga Judio na patayin si Jesus sa templo. (Ju 10:31) Nang panahong iyon, may ginagawang konstruksiyon sa templo, kaya ipinapalagay na doon kinuha ng mga Judio ang mga bato.

Media