Josue 20:1-9

20  At sinabi ni Jehova kay Josue:  “Sabihin mo sa mga Israelita, ‘Pumili kayo ng mga kanlungang lunsod+ gaya ng sinabi ko sa inyo sa pamamagitan ni Moises,  para ang nakapatay nang di-sinasadya* ay makatakbo roon. At ang mga iyon ay magiging kanlungan ninyo mula sa tagapaghiganti ng dugo.+  Dapat siyang tumakas papunta sa isa sa mga lunsod na ito+ at tumayo sa pasukan ng pintuang-daan ng lunsod+ at sabihin sa matatandang lalaki ng lunsod ang nangyari. Pagkatapos, tatanggapin nila siya sa lunsod at bibigyan siya ng lugar doon at maninirahan siyang kasama nila.  Kung habulin siya ng tagapaghiganti ng dugo, hindi nila isusuko rito ang nakapatay, dahil hindi niya sinasadya ang pagpatay,* at wala siyang galit sa napatay niya.+  Titira siya sa lunsod na iyon hanggang sa litisin siya sa harap ng kapulungan,+ at mananatili siya roon hanggang sa mamatay ang mataas na saserdote+ na nanunungkulan nang panahong iyon. Saka pa lang siya makababalik sa lunsod na pinanggalingan niya at makakauwi sa bahay niya.’”+  Kaya binigyan nila ng sagradong katayuan* ang mga lunsod na ito: ang Kedes+ sa Galilea sa mabundok na rehiyon ng Neptali, ang Sikem+ sa mabundok na rehiyon ng Efraim, at ang Kiriat-arba,+ na tinatawag ding Hebron, sa mabundok na rehiyon ng Juda.  Sa rehiyon ng Jordan, sa silangan ng Jerico, pinili nila ang Bezer+ sa ilang na nasa talampas mula sa tribo ni Ruben, ang Ramot+ sa Gilead mula sa tribo ni Gad, at ang Golan+ sa Basan mula sa tribo ni Manases.+  Ito ang mga lunsod na maaaring takbuhan ng sinumang Israelita o dayuhang naninirahang kasama nila na nakapatay nang di-sinasadya,+ para hindi siya mapatay ng tagapaghiganti ng dugo bago pa siya litisin sa harap ng kapulungan.+

Talababa

Walang intensiyong pumatay o nakapatay nang di-namamalayan.
O “dahil nakapatay siya nang di-namamalayan.”
O “Kaya ibinukod nila.”

Study Notes

Media