Josue 12:1-24

12  Ito ang mga haring natalo ng mga Israelita sa sinakop nilang lupain sa silangan ng Jordan, mula sa Lambak* ng Arnon+ hanggang sa Bundok Hermon+ at sa buong silangan ng Araba:+  si Haring Sihon+ ng mga Amorita, na nakatira sa Hesbon at namahala mula sa Aroer,+ na nasa pampang ng Lambak* ng Arnon,+ at mula sa gitna ng lambak, at sa kalahati ng Gilead hanggang sa Lambak* ng Jabok, na hangganan ng mga Ammonita.  Namahala rin siya sa silangang bahagi ng Araba hanggang sa Lawa ng Kineret*+ at hanggang sa silangan ng Dagat ng Araba, ang Dagat Asin,* papunta sa direksiyon ng Bet-jesimot, at patimog sa ibaba ng mga dalisdis ng Pisga.+  Sinakop din ng mga Israelita ang teritoryo ni Haring Og+ ng Basan, na isa sa mga huling Repaim,+ na tumira sa Astarot at sa Edrei,  at namahala sa Bundok Hermon, sa Saleca, at sa buong Basan,+ hanggang sa hangganan ng mga Gesurita at ng mga Maacateo,+ at sa kalahati ng Gilead, sa hangganan ng teritoryo ni Haring Sihon ng Hesbon.+  Tinalo sila ng lingkod ni Jehova na si Moises at ng mga Israelita;+ pagkatapos, ang lupain nila ay ibinigay ni Moises na lingkod ni Jehova sa mga Rubenita, mga Gadita, at sa kalahati ng tribo ni Manases bilang mana.+  Ito ang mga hari sa lupain na tinalo ni Josue at ng mga Israelita sa kanluran ng Jordan, mula sa Baal-gad+ sa Lambak ng Lebanon+ at hanggang sa Bundok Halak,+ na katapat ng Seir,+ na ang lupain ay ibinigay ni Josue sa mga tribo ng Israel bilang pag-aari ayon sa kani-kanilang parte,+  sa mabundok na rehiyon, sa Sepela, sa Araba, sa mga dalisdis, sa ilang, at sa Negeb+—ang lupain ng mga Hiteo, mga Amorita,+ mga Canaanita, mga Perizita, mga Hivita, at mga Jebusita:+   Ang hari ng Jerico,+ isa; ang hari ng Ai,+ na nasa tabi ng Bethel, isa; 10  ang hari ng Jerusalem, isa; ang hari ng Hebron,+ isa; 11  ang hari ng Jarmut, isa; ang hari ng Lakis, isa; 12  ang hari ng Eglon, isa; ang hari ng Gezer,+ isa; 13  ang hari ng Debir,+ isa; ang hari ng Geder, isa; 14  ang hari ng Horma, isa; ang hari ng Arad, isa; 15  ang hari ng Libna,+ isa; ang hari ng Adulam, isa; 16  ang hari ng Makeda,+ isa; ang hari ng Bethel,+ isa; 17  ang hari ng Tapua, isa; ang hari ng Heper, isa; 18  ang hari ng Apek, isa; ang hari ng Lasaron, isa; 19  ang hari ng Madon, isa; ang hari ng Hazor,+ isa; 20  ang hari ng Simron-meron, isa; ang hari ng Acsap, isa; 21  ang hari ng Taanac, isa; ang hari ng Megido, isa; 22  ang hari ng Kedes, isa; ang hari ng Jokneam+ sa Carmel, isa; 23  ang hari ng Dor+ sa mga dalisdis ng Dor, isa; ang hari ng Goiim sa Gilgal, isa; 24  ang hari ng Tirza, isa; lahat-lahat, 31 hari.

Talababa

O “Wadi.”
O “Wadi.”
O “Wadi.”
Lawa ng Genesaret, o Lawa ng Galilea.
Dagat na Patay.

Study Notes

Media