Joel 2:1-32

2  “Hipan ninyo ang tambuli sa Sion!+ Sumigaw kayo ng hiyaw para sa pakikipagdigma sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat ng nakatira sa lupain,*Dahil darating ang araw ni Jehova!+ Malapit na ito!   Ito ay araw ng matinding kadiliman,+Araw ng maitim at makapal na ulap,+Gaya ng liwanag ng bukang-liwayway na nahaharangan ng mga bundok. May isang bayang malaki at makapangyarihan;+Wala pang umiral na katulad nito,At wala na itong magiging katuladSa lahat ng henerasyon.   May apoy na nanlalamon sa unahan nito,At may liyab na tumutupok sa likuran nito.+ Ang lupain sa unahan nito ay gaya ng hardin ng Eden,+Pero tiwangwang na ilang ang nasa likuran nito,At walang nakatatakas dito.   Ang hitsura nito ay gaya ng sa mga kabayo,At tumatakbo silang gaya ng mga kabayong pandigma.+   Ang ingay nila kapag lumulukso sa tuktok ng mga bundok ay gaya ng mga karwahe,*+Gaya ng lumalagitik na tunog kapag nilalamon ng apoy ang pinaggapasan. Gaya ito ng isang makapangyarihang bayan na nakahanay para sa labanan.+   Dahil sa kanila, ang mga bayan ay mahihirapan nang husto. Lahat ng mukha ay mamumutla.   Sumasalakay silang gaya ng mga mandirigma,Umaakyat sila sa pader na gaya ng mga sundalo,Deretso lang ang bawat isa,At hindi sila lumilihis sa landas nila.   Hindi sila nagtutulakan;Bawat isa ay humahayo lang nang deretso. Kahit may mga mapatumba ng sandata,*Nagpapatuloy pa rin ang iba.   Lumulusob sila sa lunsod at tumatakbo sa ibabaw ng pader. Umaakyat sila sa mga bahay at pumapasok sa mga bintana na gaya ng magnanakaw. 10  Kapag sumasalakay sila, nayayanig ang lupa at nauuga ang langit. Nagdidilim ang araw at buwan,+At nawawala ang liwanag ng mga bituin. 11  Lalakasan ni Jehova ang boses niya sa harap ng hukbo niya,+ dahil napakalaki nito.+ Dahil ang isa na tumutupad sa salita Niya ay makapangyarihan;Dakila at talagang kamangha-mangha ang araw ni Jehova.+ Sino ang makatatagal dito?”+ 12  “Gayunpaman,” ang sabi ni Jehova, “manumbalik kayo ngayon sa akin nang buong puso,+At mag-ayuno kayo,+ tumangis, at humagulgol. 13  Punitin ninyo, hindi ang mga damit ninyo,+ kundi ang puso ninyo,+At manumbalik kayo sa Diyos ninyong si Jehova,Dahil siya ay mapagmalasakit* at maawain, hindi madaling magalit+ at sagana sa tapat na pag-ibig,+At pag-iisipan niyang muli* ang pagpapasapit ng kapahamakan. 14  Sino ang nakaaalam kung magbabago siya ng isip at pag-iisipan niyang muli* ang desisyon niya+At bigyan kayo ng pagpapala,Para makapag-alay kayo ng handog na mga butil at handog na inumin sa Diyos ninyong si Jehova? 15  Hipan ninyo ang tambuli sa Sion! Magdeklara kayo ng* pag-aayuno; ianunsiyo ninyo na may banal na pagtitipon.+ 16  Tipunin ninyo ang bayan; pabanalin ninyo ang kongregasyon.+ Tipunin ninyo ang matatandang lalaki, pati ang mga bata at sanggol.+ Palabasin ninyo ang kasintahang lalaki at kasintahang babae mula sa kanilang silid. 17  Sa pagitan ng beranda at ng altar,+Ang mga saserdote, ang mga lingkod ni Jehova, ay tumangis at magsabi: ‘Maawa ka sa iyong bayan, O Jehova;Huwag mong gawing tampulan ng panlalait ang iyong bayan,*At huwag mong hayaang pamahalaan sila ng mga bansa. Bakit sasabihin ng mga bayan, “Nasaan ang Diyos nila?”’+ 18  At poprotektahan ni Jehova ang* lupain niya,At magmamalasakit siya sa bayan niya.+ 19  Sasagutin ni Jehova ang bayan niya: ‘Bibigyan ko kayo ng butil, bagong alak, at langis,At talagang mabubusog kayo;+Hindi ko na kayo gagawing kahiya-hiya sa gitna ng mga bansa.+ 20  Itataboy ko ang mga tagahilaga mula sa inyo;Pangangalatin ko sila sa tuyot at tiwangwang na lupain,Ang unahang bahagi ng hukbo nila* patungo sa silanganing dagat,*At ang hulihan ay sa kanluraning dagat.* Paiilanlang ang mabahong amoy nila,Patuloy na paiilanlang ang alingasaw nila;+Dahil gagawa Siya ng dakilang mga bagay.’ 21  Huwag kang matakot, O lupain. Magalak ka at magsaya, dahil gagawa si Jehova ng dakilang mga bagay. 22  Huwag kayong matakot, kayong mga hayop sa parang,Dahil magiging madamo ang mga pastulan sa ilang.+At mamumunga ang mga puno;+Mamumunga nang sagana ang puno ng igos at ubas.+ 23  Kayong mga anak ng Sion, magalak kayo at magsaya dahil sa Diyos ninyong si Jehova;+Dahil bibigyan niya kayo ng sapat na ulan sa taglagas,At magpapaulan siya,Ulan sa taglagas at ulan sa tagsibol, gaya nang dati.+ 24  Ang mga giikan ay mapupuno ng butil,At aapaw ang bagong alak at langis sa mga pisaan.+ 25  At ibabalik ko sa inyo ang mga nawala sa inyo noong mga taon Na pininsala kayo ng balang na nagkukulumpon, balang na walang pakpak, matakaw na balang, at nanlalamon na balang,Ang aking malaking hukbo na ipinadala ko sa gitna ninyo.+ 26  Kakain kayo hanggang sa mabusog,+At pupurihin ninyo ang pangalan ng Diyos ninyong si Jehova,+Na gumawa ng kamangha-manghang mga bagay para sa inyo;Hinding-hindi na ulit mapapahiya ang bayan ko.+ 27  At malalaman ninyo na nasa gitna ako ng Israel+At na ako ang Diyos ninyong si Jehova+—wala nang iba pa! Hinding-hindi na ulit mapapahiya ang bayan ko. 28  Pagkatapos, ibubuhos ko ang espiritu ko+ sa bawat uri ng tao,*At manghuhula ang inyong mga anak na lalaki at babae,Mananaginip ang inyong matatandang lalaki,At makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki.+ 29  At sa mga araw na iyon, ibubuhos ko rin ang espiritu koSa aking mga aliping lalaki at babae. 30  At magpapakita ako ng mga tanda* sa langit at lupa—Dugo, apoy, at mga haliging usok.+ 31  Ang araw ay magdidilim at ang buwan ay magkukulay-dugo+Bago dumating ang dakila at kamangha-manghang araw ni Jehova.+ 32  At ang bawat isa na tumatawag sa pangalan ni Jehova ay maliligtas;+Dahil gaya ng sinabi ni Jehova, sa Bundok Sion at sa Jerusalem pupunta ang mga nakatakas,+Ang mga makaliligtas na tinawag ni Jehova.”

Talababa

O “lupa.”
O “karo.”
O “sibat; diyabelin.”
O “magandang-loob.”
O “ikalulungkot niya.”
O “at ikalulungkot niya.”
Lit., “Maglaan kayo ng panahon sa.”
O “mana.”
O “At magiging masigasig si Jehova para sa.”
Lit., “Ang mukha niya.”
Dagat na Patay.
Dagat Mediteraneo.
Lit., “sa lahat ng laman.”
O “himala.”

Study Notes

Media