Isaias 9:1-21

9  Pero ang kadiliman ay hindi magiging gaya noong may pagdurusa sa lupain, gaya noong panahong hinahamak ang lupain ng Zebulon at ang lupain ng Neptali.+ Kundi sa kalaunan ay gagawin Niya itong lupain na pararangalan—ang daan sa tabi ng dagat, sa rehiyon ng Jordan, sa Galilea ng mga banyaga.   Ang bayan na lumalakad sa kadilimanAy nakakita ng matinding liwanag. Sumikat ang liwanagSa mga nakatira sa lupain ng matinding dilim.+   Pinarami mo ang mga tao sa bansa;Ginawa mo silang napakasaya. Nagsasaya sila sa harap moGaya ng pagsasaya ng mga tao sa panahon ng pag-aani,Gaya ng masasayang naghahati-hati sa samsam.   Dahil pinagdurog-durog mo ang pamatok na pasan nila,Ang pamalo sa mga balikat nila, ang panghampas ng nagpapatrabaho sa kanila,Gaya noong panahon ng Midian.+   Ang bawat bota na nagpapayanig sa lupa sa pagmamartsaAt ang bawat damit na basa ng dugoAy magiging panggatong sa apoy.   Dahil isang bata ang ipinanganak sa atin,+Isang anak na lalaki ang ibinigay sa atin;At ang pamamahala* ay iaatang sa balikat niya.+ Siya ay tatawaging Kamangha-manghang Tagapayo,+ Makapangyarihang Diyos,+ Walang-Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan.   Ang paglawak ng pamamahala* niyaAt ang kapayapaan ay hindi magwawakas,+Sa trono ni David+ at sa kaniyang kaharianPara itatag ito nang matibay+ at panatilihinSa pamamagitan ng katarungan+ at katuwiran,+Ngayon at magpakailanman. Mangyayari ito dahil sa sigasig ni Jehova ng mga hukbo.   Nagpadala ng mensahe si Jehova laban sa Jacob,At iyon ay dumating laban sa Israel.+   At malalaman iyon ng lahat,—Ng Efraim at ng mga nakatira sa Samaria—Na dahil sa kayabangan at pagmamataas ng puso ay nagsasabi: 10  “Mga laryo* ang bumagsak,Pero magtatayo kami gamit ang tinabas na mga bato.+ Mga puno ng sikomoro ang pinutol,Pero papalitan namin iyon ng sedro.” 11  Ibabangon ni Jehova ang mga kaaway ni Rezin laban sa kaniyaAt pakikilusin ang mga kalaban niya, 12  Ang Sirya mula sa silangan at ang mga Filisteo mula sa kanluran,*+Ibubuka nila ang kanilang bibig at lalamunin ang Israel.+ Dahil sa lahat ng ito,* hindi pa nawawala ang galit niya,At nakaunat pa rin ang kamay niya para saktan sila.+ 13  Dahil hindi nanumbalik ang bayan sa nananakit* sa kanila;Hindi nila hinanap si Jehova ng mga hukbo.+ 14  Puputulin ni Jehova mula sa IsraelAng ulo at buntot, ang supang* at matataas na damo,* sa isang araw.+ 15  Ang lubhang iginagalang na matandang lalaki ang ulo,At ang propetang nagbibigay ng maling tagubilin ang buntot.+ 16  Ang bayang ito ay inililigaw ng mga nangunguna sa kanila,At ang mga pinangungunahan ng mga ito ay nalilito. 17  Kaya si Jehova ay hindi malulugod sa kanilang mga kabataang lalaki,At hindi siya maaawa sa kanilang mga batang walang ama* at mga biyudaDahil lahat sila ay mga apostata at masasama+At bawat isa ay nagsasalita ng walang kabuluhan. Dahil sa lahat ng ito, hindi pa nawawala ang galit niya,At nakaunat pa rin ang kamay niya para saktan sila.+ 18  Dahil ang kasamaan ay nagniningas na gaya ng apoyAt nilalamon ang matitinik na halaman* at mga panirang-damo. Pagliliyabin nito ang mga sukal ng kagubatan,At paiitaas ang makapal na usok nito. 19  Sa tindi ng galit ni Jehova ng mga hukbo,Nagliyab ang lupain,At ang mga tao ay magiging panggatong sa apoy. Walang maaawa kahit sa sarili niyang kapatid. 20  Ang isa ay puputol sa kananPero magugutom pa rin;At ang isa pa ay kakain sa kaliwaPero hindi mabubusog. Lalamunin ng bawat isa ang laman ng sarili niyang bisig, 21  Lalamunin ng Manases ang Efraim,At ng Efraim ang Manases. Magkasama silang lalaban sa Juda.+ Dahil sa lahat ng ito,* hindi pa nawawala ang galit niya,At nakaunat pa rin ang kamay niya para saktan sila.+

Talababa

O “gobyerno; pamamahala bilang prinsipe.”
O “gobyerno; pamamahala bilang prinsipe.”
Bloke na ginagamit sa pagtatayo; gawa sa pinatigas na putik.
Lit., “likuran.”
Tumutukoy sa kasamaan ng bayan ng Diyos.
Ang Diyos.
O “bagong-tubong sanga.”
O posibleng “ang sanga ng palma at tambo.”
O “mga ulila.”
O “palumpong.”
Tumutukoy sa kasamaan ng bayan ng Diyos.

Study Notes

Media