Mga Hukom 12:1-15

12  Pagkatapos, ipinatawag ang mga lalaki ng Efraim, at tumawid sila papunta sa Zapon* at nagsabi kay Jepte: “Bakit hindi mo kami isinama nang tumawid ka para makipaglaban sa mga Ammonita?+ Susunugin namin ang bahay mo kasama ka.”  Pero sinabi ni Jepte sa kanila: “Ako, kasama ang bayan ko, ay napaharap sa isang matinding pakikipagdigma laban sa mga Ammonita. Humingi ako ng tulong sa inyo, pero hindi ninyo ako iniligtas mula sa kamay nila.  Nang makita kong hindi ninyo ako ililigtas, ipinasiya kong isapanganib ang buhay ko at labanan ang mga Ammonita,+ at ibinigay sila ni Jehova sa kamay ko. Kaya bakit kayo pumunta ngayon dito para makipaglaban sa akin?”  Kaya tinipon ni Jepte ang lahat ng lalaki ng Gilead,+ at nakipaglaban sila sa Efraim; tinalo ng mga lalaki ng Gilead ang Efraim, na nagsabi: “Mga takas lang kayo mula sa Efraim, kayong mga Gileadita sa Efraim at sa Manases.”  Naunahan ng Gilead ang Efraim na masakop ang mga tawiran ng Jordan;+ at kapag tumatakas ang mga lalaki ng Efraim, sasabihin nila, “Patawirin mo ako”; tatanungin naman ng mga lalaki ng Gilead ang bawat tumatawid, “Efraimita ka ba?” Kapag sumagot siya, “Hindi!”  sasabihin nila sa kaniya, “Pakisuyong sabihin mo, ‘Shibolet.’” Pero sasabihin niya, “Sibolet,” dahil hindi niya mabigkas nang tama ang salita. At susunggaban nila siya at papatayin sa mga tawiran ng Jordan. Kaya 42,000 Efraimita ang napatay nang panahong iyon.  Si Jepte ay naghukom sa Israel nang anim na taon; pagkatapos ay namatay si Jepte na Gileadita at inilibing sa lunsod niya sa Gilead.  Si Ibzan mula sa Betlehem ay naghukom sa Israel pagkatapos niya.+  Nagkaroon siya ng 30 anak na lalaki at 30 anak na babae. Pinag-asawa niya ang mga anak niyang babae ng mga lalaki sa labas ng kaniyang angkan, at kumuha siya ng 30 babae mula sa labas ng angkan para maging asawa ng mga anak niyang lalaki. Naghukom siya sa Israel nang pitong taon. 10  At si Ibzan ay namatay at inilibing sa Betlehem. 11  Pagkatapos niya, si Elon na Zebulonita ay naghukom sa Israel; naghukom siya sa Israel nang 10 taon. 12  At si Elon na Zebulonita ay namatay at inilibing sa Aijalon sa lupain ng Zebulon. 13  Pagkatapos niya, si Abdon na anak ni Hilel na Piratonita ay naghukom sa Israel. 14  Nagkaroon siya ng 40 anak na lalaki at 30 apong lalaki na sumasakay sa 70 asno. Naghukom siya sa Israel nang walong taon. 15  At si Abdon na anak ni Hilel na Piratonita ay namatay at inilibing sa Piraton sa lupain ng Efraim sa bundok ng mga Amalekita.+

Talababa

O posibleng “tumawid sila pahilaga.”

Study Notes

Media