Liham sa mga Taga-Galacia 5:1-26

5  Pinalaya tayo ni Kristo para matamo ang kalayaang iyon. Kaya maging matatag kayo,+ at huwag ninyong hayaang mapasailalim kayong muli sa pamatok ng pagkaalipin.+  Tingnan ninyo, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung magiging tuli kayo, hindi kayo makikinabang sa ginawa ni Kristo.+  At sinasabi kong muli sa bawat isang magpapatuli na may pananagutan siyang sundin ang buong Kautusan.+  Hiwalay kayo kay Kristo, kayong mga nagsisikap na maipahayag na matuwid sa pamamagitan ng kautusan;+ hindi na kayo sakop ng walang-kapantay na kabaitan niya.  Pero tayo ay sabik na naghihintay na maging ganap na matuwid sa harap ng Diyos, na posible lang sa pamamagitan ng banal na espiritu at ng ating pananampalataya.  Dahil para sa mga kaisa ni Kristo Jesus, walang halaga ang pagiging tuli o di-tuli;+ ang mahalaga ay ang pananampalatayang naipapakita sa pamamagitan ng pag-ibig.  Mahusay na ang takbo ninyo noon.+ Sino ang humadlang sa inyo sa patuloy na pagsunod sa katotohanan?  Ang pangangatuwiran ng mga humahadlang sa inyo ay hindi mula sa Isa na tumatawag sa inyo.  Ang kaunting lebadura* ay nagpapaalsa sa buong masa.+ 10  Nagtitiwala ako na kayong mga kaisa ng Panginoon+ ay sasang-ayon sa akin; pero ang nanggugulo sa inyo,+ kung sinuman siya, ay tatanggap ng hatol na karapat-dapat sa kaniya. 11  Mga kapatid, kung ipinangangaral ko pa rin ang pagtutuli, bakit pa ako pinag-uusig? Kung totoo iyon, hindi na makakatisod ang pahirapang tulos.*+ 12  Magpakapon* na lang sana ang mga lalaking nanggugulo sa inyo. 13  Mga kapatid, pinili kayo para maging malaya; pero huwag sana ninyong gamitin ang kalayaang ito para sundin ang makalamang mga pagnanasa,+ kundi maudyukan sana kayo ng pag-ibig na magpaalipin sa isa’t isa.+ 14  Dahil ang buong Kautusan ay mabubuod* sa isang utos: “Dapat mong mahalin ang iyong kapuwa gaya ng iyong sarili.”+ 15  Pero kung patuloy kayong nagkakagatan at nagsasakmalan,+ mag-ingat kayo dahil baka malipol ninyo ang isa’t isa.+ 16  Kundi sinasabi ko, patuloy na lumakad ayon sa espiritu+ at hindi ninyo kailanman maisasagawa ang inyong makalamang mga pagnanasa.+ 17  Dahil ang makalamang mga pagnanasa ay laban sa espiritu, at ang espiritu ay laban sa laman; magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo ginagawa ang mga bagay na gusto ninyong gawin.+ 18  Bukod diyan, kung inaakay kayo ng espiritu, wala kayo sa ilalim ng kautusan. 19  Madaling makita ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay seksuwal na imoralidad,*+ karumihan, paggawi nang may kapangahasan,*+ 20  idolatriya, espiritismo,*+ alitan, pag-aaway, selos,* pagsiklab ng galit, pagtatalo, pagkakabaha-bahagi, sekta, 21  inggit, paglalasingan,+ walang-patumanggang pagsasaya, at mga bagay na tulad ng mga ito.+ Gaya ng nasabi ko na sa inyo noon, binababalaan ko ulit kayo na ang nagsasagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng Kaharian ng Diyos.+ 22  Pero ang mga katangian na bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis,* kabaitan, kabutihan,+ pananampalataya, 23  kahinahunan, at pagpipigil sa sarili.+ Walang kautusan laban sa mga ito. 24  Bukod diyan, ang laman kasama ang makalamang mga pagnanasa at damdamin ay ipinako sa tulos ng mga tagasunod ni Kristo Jesus.+ 25  Kung nabubuhay tayo ayon sa espiritu, patuloy rin tayong lumakad* ayon sa espiritu.+ 26  Huwag tayong maging mapagmataas,*+ huwag tayong makipagkompetensiya sa isa’t isa,+ at huwag nating kainggitan ang isa’t isa.

Talababa

O “pampaalsa.”
Tingnan sa Glosari.
O “Maging bating,” sa gayon, hindi na sila kuwalipikadong isagawa ang kautusang itinataguyod nila.
O posibleng “natutupad.”
Sa Griego, por·neiʹa. Tingnan sa Glosari.
O “paggawi nang walang kahihiyan.” Sa Griego, a·selʹgei·a. Tingnan sa Glosari.
O “pangkukulam; pagdodroga.”
O “paninibugho.”
O “mahabang pagtitiis.”
O “lumakad nang maayos.”
O “mayabang; egotistiko.”

Study Notes

Media