Deuteronomio 32:1-52

32  “Makinig ka, O langit, at magsasalita ako;Makinig din ang lupa sa mga sasabihin ko.   Ang tagubilin ko ay babagsak na gaya ng ulan;Ang pananalita ko ay papatak na gaya ng hamog,Gaya ng ambon sa damoAt gaya ng saganang ulan sa pananim.   Dahil ipahahayag ko ang pangalan ni Jehova.+ Ipaalám ninyo ang kadakilaan ng ating Diyos!+   Ang Bato, walang maipipintas sa kaniyang mga gawa,+Dahil lahat ng ginagawa niya ay makatarungan.+ Isang Diyos na tapat+ at hindi kailanman magiging tiwali;+Matuwid at tapat siya.+   Sila ang kumilos nang kapaha-pahamak.+ Hindi niya sila mga anak; sila ang pinagmulan ng problema.+ Sila ay isang di-tapat at makasalanang henerasyon!+   Ganiyan ba ninyo dapat pakitunguhan si Jehova,+O bayang hangal at mangmang?+ Hindi ba siya ang inyong Ama na nagbigay ng buhay ninyo,+Ang lumikha sa inyo at nagpatatag?   Alalahanin ninyo ang lumipas na panahon;Pag-isipan ninyo ang nagdaang mga henerasyon. Magtanong kayo sa inyong mga ama at magkukuwento sila;+Sa inyong matatandang lalaki, at sasabihin nila sa inyo.   Nang ibigay ng Kataas-taasan sa mga bansa ang kanilang mana,+Nang paghiwa-hiwalayin niya ang mga anak ni Adan,*+Itinakda niya ang hangganan ng mga bayan+Ayon sa dami ng mga anak ni Israel.+   Dahil ang bahagi ni Jehova ay ang kaniyang bayan;+Si Jacob ang kaniyang mana.+ 10  Nakita niya ito sa ilang+At sa isang disyertong tiwangwang at umaalulong.+ Pinalibutan niya ito para ipagsanggalang at inalagaan ito+At iningatan na gaya ng itim ng kaniyang mata.+ 11  Kung paanong tinuturuang lumipad ng isang agila ang mga inakáy niya,Umaali-aligid siya sa mga ito,Ibinubuka ang mga pakpak niya at kinukuha ang mga itoAt binubuhat sa mga bagwis niya,+ 12  Si Jehova lang ang pumapatnubay sa kaniya;*+Wala siyang kasamang diyos ng mga banyaga.+ 13  Ipinasakop Niya sa kaniya ang matataas na lugar sa lupa,+Kaya kinain niya ang bunga ng lupain.+ Pinakain Niya siya ng pulot-pukyutan mula sa malaking batoAt binigyan ng langis mula sa bato,* 14  Mantikilya mula sa bakahan at gatas mula sa kawan,Pati ng pinakapiling* mga tupa,Mga lalaking tupa ng Basan, at mga lalaking kambing,Pati ng pinakamagandang klase* ng trigo;+At uminom ka ng alak mula sa katas* ng ubas. 15  Nang tumaba si Jesurun,* sinipa niya ang may-ari sa kaniya. Ikaw ay tumaba, lumapad, at nabundat.+ Kaya iniwan niya ang Diyos, na lumikha sa kaniya,+At hinamak ang Bato ng kaniyang kaligtasan. 16  Ginalit nila siya dahil sa mga diyos ng mga banyaga;+Sinasaktan nila siya sa pamamagitan ng kasuklam-suklam na mga bagay.+ 17  Hindi sila sa Diyos naghahandog, kundi sa mga demonyo,+Mga diyos na hindi nila kilala,Mga bagong diyos na kamakailan lang dumating,Mga diyos na hindi kilala ng mga ninuno ninyo. 18  Kinalimutan mo ang Bato,+ na siyang ama mo,At hindi mo inalaala ang Diyos na nagsilang sa iyo.+ 19  Nang makita iyon ni Jehova, itinakwil Niya sila+Dahil sinaktan Siya ng kaniyang mga anak na lalaki at babae. 20  Kaya sinabi Niya, ‘Hindi ko sila tutulungan;*+Titingnan ko kung ano ang mangyayari sa kanila. Dahil sila ay masamang henerasyon,+Mga anak na taksil.+ 21  Ginalit* nila ako dahil sa pagsamba sa hindi naman diyos;+Sinaktan nila ako sa pamamagitan ng walang-silbing mga idolo nila.+ Kaya pipili ako ng isang walang-kuwentang bayan para magselos sila;+Gagalitin ko sila gamit ang isang bansa na walang unawa.+ 22  Dahil sa galit ko, may nagliyab na apoy+Na tutupok hanggang sa kailaliman ng Libingan;*+Susunugin nito ang lupa at ang bunga nitoAt paglalagablabin ang pundasyon ng mga bundok. 23  Pararamihin ko ang kapahamakan nila;Uubusin ko sa kanila ang aking mga palaso. 24  Manlulupaypay sila sa gutom,+Mag-aapoy sa lagnat, at daranas ng matinding pagkapuksa.+ Magpapadala ako sa kanila ng mababangis na hayop+At makamandag na mga reptilya na gumagapang sa lupa. 25  Ang mga nasa labas ay mauulila sa pamamagitan ng espada;+Ang mga nasa loob ay manghihilakbot,+Ang binata at dalaga,Ang sanggol at ang puti na ang buhok.+ 26  Sasabihin ko sana: “Pangangalatin ko sila;Buburahin ko sa sangkatauhan ang alaala nila,” 27  Pero nag-aalala ako sa sasabihin ng mga kaaway;+Baka magkaroon ng maling akala ang mga kalaban.+ Baka sabihin nila: “Nagtagumpay tayo dahil sa lakas natin;+Hindi si Jehova ang gumawa nito.” 28  Dahil sila ay isang bansang hindi marunong*At hindi makaunawa.+ 29  Kung marunong lang sana sila!+ Pag-iisipan nila itong mabuti.+ Pag-iisipan nila ang kahihinatnan nila.+ 30  Paano matutugis ng isa ang 1,000,At maitataboy ng dalawa ang 10,000?+ Malibang pabayaan sila ng kanilang Bato+At isuko sila ni Jehova. 31  Dahil ang kanilang bato ay hindi gaya ng ating Bato,+Alam iyan kahit ng mga kaaway natin.+ 32  Dahil ang punong ubas nila ay gaya ng punong ubas mula sa SodomaAt mula sa taniman* ng Gomorra.+ Ang mga ubas nila ay lason;Mapapait ang mga kumpol nito.+ 33  Ang alak nila ay ang kamandag ng ahas,Ang nakamamatay na lason ng mga kobra. 34  Hindi ba itinabi ko iyonAt maingat na itinago sa imbakan ko?+ 35  Akin ang paghihiganti, at ako ang magpaparusa,+Sa panahong itinakda kung kailan madudulas ang paa nila,+Dahil malapit na ang araw ng kapahamakan nila,At mabilis na dumarating ang sasapitin nila.’ 36  Dahil hahatulan ni Jehova ang bayan niya,+At maaawa siya sa mga lingkod niya+Kapag nakita niyang naubos na ang lakas nila,At ang walang kalaban-laban at mahina na lang ang natira. 37  At sasabihin niya, ‘Nasaan ang mga diyos nila,+Ang batong ginawa nilang kanlungan, 38  Na kumakain ng taba ng* mga hain nila,At umiinom ng alak ng mga handog na inumin nila?+ Kumilos sila ngayon para tulungan kayo. Maging kanlungan sila para sa inyo. 39  Makikita ninyo ngayon na ako nga ang Diyos,+At walang ibang diyos maliban sa akin.+ Pumapatay ako at bumubuhay.+ Nanunugat ako+ at nagpapagaling,+At walang makakaagaw ng sinuman sa kamay ko.+ 40  Itinataas ko ang aking kamay sa langit,At isinusumpa ko: “Kung paanong buháy ako magpakailanman,”+ 41  Kapag pinatalas ko na ang aking makintab na espadaAt naghanda na ako para humatol,+Maghihiganti ako sa mga kaaway ko+At magpaparusa sa mga napopoot sa akin. 42  Lalasingin ko sa dugo ang aking mga palaso,At kakain ng laman ang espada ko,Sa dugo ng mga napatay at nabihag,Sa mga ulo ng mga lider ng kaaway.’ 43  Matuwa kayo, mga bansa, kasama ang bayan niya,+Dahil ipaghihiganti niya ang dugo ng mga lingkod niya,+At maghihiganti siya sa mga kalaban niya+At magbabayad-sala para sa* lupa ng bayan niya.” 44  Kaya humarap si Moises sa bayan at binigkas ang lahat ng salita sa awit na ito,+ siya at si Hosea*+ na anak ni Nun. 45  Pagkatapos itong bigkasin ni Moises sa buong Israel, 46  sinabi niya: “Isapuso ninyo ang lahat ng babala na ibinigay ko sa inyo ngayon,+ para maiutos ninyo sa inyong mga anak na sunding mabuti ang lahat ng salita sa Kautusang ito.+ 47  Mahalaga ang salitang ito; nakasalalay rito ang inyong buhay,+ at sa pamamagitan ng salitang ito, puwede kayong mabuhay nang mahaba sa lupaing magiging pag-aari ninyo pagtawid ng Jordan.” 48  Nang araw ding ito, sinabi ni Jehova kay Moises: 49  “Umakyat ka sa bundok ng Abarim,+ sa Bundok Nebo,+ na nasa lupain ng Moab, na nakaharap sa Jerico, at tingnan mo ang lupain ng Canaan, na ibinibigay ko sa mga Israelita bilang pag-aari.+ 50  At mamamatay ka sa bundok na aakyatin mo at ililibing gaya ng mga ninuno mo,* gaya ng kapatid mong si Aaron na namatay sa Bundok Hor+ at inilibing gaya ng mga ninuno niya,* 51  dahil pareho kayong hindi naging tapat sa akin sa gitna ng mga Israelita may kaugnayan sa tubig sa Meriba+ ng Kades, sa ilang ng Zin; hindi ninyo ako pinabanal sa gitna ng bayang Israel.+ 52  Makikita mo ang lupain mula sa malayo, pero hindi ka makakapasok sa lupaing ibinibigay ko sa bayang Israel.”+

Talababa

O posibleng “ang lahi ng tao.”
Si Jacob.
O “batong pingkian.”
Lit., “taba ng.”
Lit., “ng taba ng bato.”
Lit., “dugo.”
Ibig sabihin, “Isa na Matuwid,” isang marangal na titulo para sa Israel.
Lit., “Itatago ko ang aking mukha mula sa kanila.”
O “Pinagselos.”
O “Sheol.” Tingnan sa Glosari.
O posibleng “ayaw makinig sa payo.”
O “hagdan-hagdang lupain.”
O “ng pinakamabubuti sa.”
O “At lilinisin niya ang.”
Ang unang pangalan ni Josue. Hosea ang pinaikling anyo ng Hosaias na ang ibig sabihin ay “Iniligtas ni Jah; Si Jah ay Nagligtas.”
Lit., “at matitipon ka sa bayan mo.” Makatang pananalita para sa kamatayan.
Lit., “at natipon sa bayan niya.”

Study Notes

Media