Liham sa mga Taga-Colosas 3:1-25

3  Gayunman, kung ibinangon kayong kasama ng Kristo,+ patuloy na hanapin ang mga bagay sa itaas, kung saan nakaupo ang Kristo sa kanan ng Diyos.+  Laging ituon ang inyong isip sa mga bagay sa itaas,+ hindi sa mga bagay sa lupa.+  Dahil namatay kayo, at ang buhay ninyo ay nasa kamay ng Kristo, ayon sa kalooban ng Diyos.  Kapag ipinakita na ng Kristo, na siyang buhay natin,+ ang kapangyarihan niya,* mahahayag din na kabahagi niya kayo sa kaluwalhatian niya.+  Kaya patayin ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan*+ na umaakay sa seksuwal na imoralidad,* karumihan, di-makontrol na seksuwal na pagnanasa,+ nakasasakit na pagnanasa, at kasakiman, na isang uri ng idolatriya.  Ilalabas ng Diyos ang kaniyang poot dahil sa mga bagay na iyon.  Ganiyan din ang ginagawa ninyo noon.+  Pero ngayon, dapat ninyong alisin ang lahat ng ito: poot, galit, kasamaan,+ mapang-abusong pananalita,+ at malaswang pananalita.+  Huwag kayong magsinungaling sa isa’t isa.+ Hubarin ninyo ang lumang personalidad,*+ pati na ang mga gawain nito, 10  at isuot ninyo ang bagong personalidad,+ na sa pamamagitan ng tumpak na kaalaman ay nagiging bago at mas katulad ng personalidad ng Isa na lumikha nito.+ 11  Sa bagong personalidad, walang pagkakaiba ang Griego at Judio, tuli at di-tuli, banyaga, Scita,* alipin, at taong malaya; kundi si Kristo ang lahat ng bagay at nasa lahat.+ 12  At bilang mga pinili ng Diyos,+ mga banal at minamahal, magpakita kayo* ng tunay na pagmamalasakit,*+ kabaitan, kapakumbabaan,*+ kahinahunan,+ at pagtitiis.+ 13  Patuloy ninyong pagtiisan ang isa’t isa at lubusang patawarin ang isa’t isa+ kahit pa may dahilan kayo para magreklamo laban sa inyong kapuwa.+ Kung paanong lubusan kayong pinatawad ni Jehova,* dapat na ganoon din ang gawin ninyo.+ 14  Pero bukod sa mga ito, magpakita kayo* ng pag-ibig,+ dahil lubusan nitong pinagkakaisa ang mga tao.*+ 15  Gayundin, hayaang maghari sa puso ninyo ang kapayapaan ng Kristo,*+ dahil tinawag kayo para maging isang katawan at magkaroon ng kapayapaan. At ipakita ninyong mapagpasalamat kayo. 16  Punuin ninyo ang inyong sarili ng salita ng Kristo at sa gayon ay magiging marunong kayo. Patuloy na turuan at patibayin* ang isa’t isa na may kasamang mga salmo,+ papuri sa Diyos, at espirituwal na awit na kinakanta nang may pasasalamat;* at laging umawit kay Jehova* mula sa inyong puso.*+ 17  Anuman ang inyong sabihin o gawin, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa ngalan ng Panginoong Jesus at pasalamatan ang Diyos na Ama sa pamamagitan niya.+ 18  Kayong mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki,+ gaya ng inaasahan sa mga tagasunod ng Panginoon. 19  Kayong mga asawang lalaki, patuloy na mahalin ang inyong asawang babae+ at huwag kayong magalit nang husto* sa kanila.+ 20  Kayong mga anak, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng bagay,+ dahil talagang nakapagpapasaya ito sa Panginoon. 21  Kayong mga ama, huwag ninyong inisin* ang inyong mga anak+ para hindi sila masiraan* ng loob. 22  Kayong mga alipin, maging masunurin kayo sa mga panginoon* ninyo sa lahat ng bagay,+ hindi lang kapag nakatingin sila, para matuwa sa inyo ang mga tao, kundi nang buong puso, na may takot kay Jehova.* 23  Anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ito nang buong kaluluwa* na parang kay Jehova* kayo naglilingkod+ at hindi sa mga tao, 24  dahil alam ninyong si Jehova* ang magbibigay sa inyo ng mana bilang gantimpala.+ Magpaalipin kayo sa Panginoon, kay Kristo. 25  Ang gumawa ng mali ay tiyak na paparusahan dahil sa ginawa niya;+ walang pagtatangi.+

Talababa

Lit., “Kapag nahayag na ang Kristo, na siyang buhay natin.”
Lit., “mga bahagi ng inyong katawan na nasa lupa.”
Sa Griego, por·neiʹa. Tingnan sa Glosari.
O “pagkatao.” Lit., “tao.”
Puwedeng tumukoy sa di-sibilisadong tao.
O “damtan ninyo ang inyong sarili.”
O “ng matinding habag.”
O “kababaan ng isip.”
Tingnan ang Ap. A5.
O “damtan ninyo ang inyong sarili.”
O “dahil ito ay perpektong bigkis ng pagkakaisa.”
O “hayaang kontrolin ng kapayapaan ng Kristo ang puso ninyo.”
O “paalalahanan.”
O “kagandahang-loob.”
Tingnan ang Ap. A5.
O “umawit kay Jehova sa inyong puso.”
O “maging malupit.”
O “galitin.”
O “panghinaan.”
O “taong panginoon.”
Tingnan ang Ap. A5.
Tingnan sa Glosari, “Nephesh; Psykhe.”
Tingnan ang Ap. A5.
Tingnan ang Ap. A5.

Study Notes

Media