Liham sa mga Taga-Colosas 2:1-23

2  Dahil gusto kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang paghihirap ko alang-alang sa inyo, sa mga nasa Laodicea,+ at sa lahat ng iba pang hindi pa nakakakita sa akin nang personal,*  para mapatibay+ ang lahat at mabuklod ng pag-ibig+ at mapasainyo ang lahat ng kayamanan na nagmumula sa lubos na pagkaunawa ninyo sa katotohanan, ang pagkakaroon ng tumpak na kaalaman tungkol sa sagradong lihim ng Diyos, tungkol kay Kristo.+  Ang lahat ng karunungan at kaalaman* ay nakatago sa kaniya.+  Sinasabi ko ito sa inyo para hindi kayo malinlang ng sinuman sa pamamagitan ng mapanghikayat na mga argumento.  Hindi man ninyo ako kasama, lagi kayong nasa isip ko, at masaya akong malaman na organisado kayo+ at may matibay na pananampalataya kay Kristo.+  Kaya dahil tinanggap na ninyo ang Panginoong Kristo Jesus, patuloy kayong lumakad na kaisa niya.  Gaya ng itinuro sa inyo, dapat na malalim ang pagkakaugat ng pananampalataya ninyo sa kaniya,+ dapat na magpalakas ito sa inyo at magpatatag,+ at dapat itong mag-umapaw kasama ng pasasalamat.+  Maging mapagbantay kayo para walang bumihag* sa inyo sa pamamagitan ng pilosopiya at mapanlinlang at walang-saysay na mga ideya+ na ayon sa mga tradisyon ng tao at pananaw* ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo;  dahil nasa kaniya ang lahat ng katangian ng Diyos sa sukdulang antas.+ 10  Kaya naman hindi kayo nagkulang ng anuman dahil sa kaniya, na ulo ng lahat ng pamahalaan at awtoridad.+ 11  Dahil sa kaugnayan ninyo sa kaniya, tinuli rin kayo, hindi sa pamamagitan ng kamay, kundi sa pamamagitan ng pag-aalis ng makasalanang laman,+ dahil sa ganiyang paraan tinutuli ang mga lingkod ng Kristo.+ 12  Dahil inilibing kayong kasama niya sa kaniyang bautismo,+ at dahil sa kaugnayan ninyo sa kaniya, ibinangon din kayong+ kasama niya sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa makapangyarihang gawa ng Diyos, na bumuhay-muli sa kaniya.*+ 13  Isa pa, kahit patay kayo dahil sa inyong mga kasalanan at dahil hindi kayo tuli, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo.+ Buong puso niyang pinatawad ang lahat ng kasalanan natin+ 14  at binura ang sulat-kamay na dokumento+ na binubuo ng mga batas+ at isinulat laban sa atin.+ Inalis niya ito sa pamamagitan ng pagpapako nito sa pahirapang tulos.*+ 15  Sa pamamagitan ng pahirapang tulos,* hinubaran niya ang mga pamahalaan at mga awtoridad at isinama sa prusisyon ng tagumpay+ para makita ng publiko na natalo niya sila at nabihag. 16  Kaya huwag ninyong hayaan ang sinuman na hatulan kayo dahil sa pagkain at pag-inom+ o pagdiriwang ng mga kapistahan, bagong buwan,+ o sabbath.+ 17  Ang mga iyon ay anino lang ng mga bagay na darating,+ anino ng Kristo.+ 18  Huwag ninyong hayaan na hindi ninyo makuha ang gantimpala+ dahil sa sinuman na nagkukunwaring mapagpakumbaba at sumasamba sa mga anghel.* Ang gayong tao ay “naninindigan sa”* mga bagay na nakita niya. At dahil sa makalamang pag-iisip niya, nagmamataas siya nang walang basehan. 19  Hindi rin siya nanghahawakan sa ulo,+ na nagbibigay sa buong katawan ng kinakailangan nito at nagbubuklod sa mga bahagi nito sa pamamagitan ng mga kasukasuan at litid at nagpapalaki sa katawan sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos.+ 20  Kung itinakwil na ninyo ang mga bagay sa sanlibutan+ at namatay na kayong kasama ni Kristo, bakit namumuhay kayo na para bang bahagi pa rin ng sanlibutan? Bakit sumusunod pa rin kayo sa mga batas+ na ito: 21  “Huwag kang humawak o tumikim o humipo” 22  ng mga bagay na naglalaho rin at nauubos? Mga utos at turo lang ito ng tao.+ 23  Para bang batay sa karunungan ang mga utos na ito, pero ang mga sumusunod dito ay sumasamba ayon sa sarili nilang paraan. Pinahihirapan nila ang katawan nila+ para magmukha silang mapagpakumbaba. Pero hindi nakatutulong ang mga ito para mapaglabanan ang mga pagnanasa ng laman.

Talababa

Lit., “sa laman.”
Lit., “ng kayamanan ng karunungan at kaalaman.”
O “mambiktima.”
O “at panimulang mga bagay.”
Lit., “na nagbangon sa kaniya mula sa mga patay.”
Tingnan sa Glosari.
O posibleng “Sa pamamagitan niya.”
Posibleng nangangahulugan na nagkukunwari silang sumasamba na gaya ng mga anghel.
Ang pananalita ay batay sa isang ritwal ng mga pagano.

Study Notes

Media