Mga Awit 89:1-52

Maskil.* Awit ni Etan+ na Ezrahita. 89  Aawitin ko magpakailanman ang tungkol sa tapat na pag-ibig ni Jehova. Sasabihin ko sa lahat ng henerasyon ang tungkol sa katapatan mo.   Dahil sinabi ko: “Ang tapat na pag-ibig ay mananatili magpakailanman,+At itinatag mo nang matibay sa mga langit ang iyong katapatan.”   “Nakipagtipan ako sa pinili ko;+Sumumpa ako sa lingkod kong si David:+   ‘Pananatilihin ko ang iyong mga supling*+ magpakailanman,At gagawin kong matatag ang trono mo sa lahat ng henerasyon.’”+ (Selah)   Pinupuri ng langit ang kamangha-mangha mong mga gawa, O Jehova;Pinupuri ang katapatan mo sa kongregasyon ng mga banal.   Dahil sino sa kalangitan ang maihahambing kay Jehova?+ Sino sa mga anak ng Diyos+ ang gaya ni Jehova?   Ang Diyos ay lubhang iginagalang sa kapulungan ng mga banal;+Siya ay dakila at kamangha-mangha sa lahat ng nasa palibot niya.+   O Jehova na Diyos ng mga hukbo,Sino ang makapangyarihan na gaya mo, O Jah?+ Napapalibutan ka ng katapatan mo.+   Kontrolado mo ang malalaking alon sa dagat;+Kapag dumadaluyong ang mga alon, pinahuhupa mo ang mga iyon.+ 10  Dinurog mo ang Rahab,+ na parang isang napatay.+ Pinangalat mo ang mga kaaway mo sa pamamagitan ng malakas mong bisig.+ 11  Ang langit ay sa iyo, at ang lupa ay sa iyo;+Ang mabungang lupain at ang lahat ng naroon+—ikaw ang gumawa ng mga iyon. 12  Ang hilaga at ang timog—ikaw ang lumalang* ng mga iyon;Ang Tabor+ at ang Hermon+ ay masayang pumupuri sa pangalan mo. 13  Ang bisig mo ay makapangyarihan;+Ang kamay mo ay malakas;+Ang kanang kamay mo ay itinataas.+ 14  Katuwiran at katarungan ang pundasyon ng trono mo;+Ang tapat na pag-ibig at katapatan ay nasa harap mo.+ 15  Maligaya ang bayan na humihiyaw sa kagalakan.+ O Jehova, lumalakad sila sa liwanag ng iyong mukha. 16  Buong araw silang nagsasaya sa pangalan mo,At dahil sa iyong katuwiran ay nagiging dakila sila. 17  Dahil ikaw ang kanilang kaluwalhatian at lakas,+At dahil nalulugod ka sa amin ay lalo kaming lumalakas.*+ 18  Dahil ang kalasag namin ay mula kay Jehova,At ang aming hari ay mula sa Banal ng Israel.+ 19  Nang panahong iyon, sa isang pangitain ay sinabi mo sa mga tapat sa iyo: “Nagbigay ako ng lakas sa isang makapangyarihan;+Dinakila ko ang isang pinili mula sa bayan.+ 20  Natagpuan ko ang lingkod kong si David;+Pinahiran ko siya ng aking banal na langis.+ 21  Susuportahan siya ng kamay ko,+At palalakasin siya ng bisig ko. 22  Walang kaaway na hihingi sa kaniya ng tributo,*At walang masamang tao na magpapahirap sa kaniya.+ 23  Pagdudurog-durugin ko sa harap niya ang mga kalaban niya,+At pababagsakin ko ang mga napopoot sa kaniya.+ 24  Ipapakita ko sa kaniya ang aking katapatan at tapat na pag-ibig,+At dahil sa pangalan ko ay lalo siyang lalakas.* 25  Ilalagay ko ang kamay niya sa ibabaw ng* dagatAt ang kanang kamay niya sa ibabaw ng mga ilog.+ 26  Tatawag siya sa akin at sasabihin niya: ‘Ikaw ang aking Ama,Ang aking Diyos at ang Bato na tagapagligtas ko.’+ 27  At gagawin ko siyang panganay ko,+Ang pinakamataas sa mga hari sa lupa.+ 28  Ipapakita ko sa kaniya ang aking tapat na pag-ibig magpakailanman,+At ang tipan ko sa kaniya ay hindi kailanman mabibigo.+ 29  Pananatilihin ko ang supling* niya magpakailanmanAt ang trono niya hangga’t may langit.+ 30  Kung iiwan ng mga anak niya ang kautusan koAt hindi susundin ang mga batas* ko, 31  Kung lalabagin nila ang mga tuntunin koAt hindi tutuparin ang mga utos ko, 32  Papaluin ko sila dahil sa pagsuway* nila+At hahampasin dahil sa pagkakamali nila. 33  Pero mananatili ang tapat na pag-ibig ko sa kaniya,+At hindi ko babaliin ang pangako ko. 34  Hindi ko sisirain ang aking tipan+O babaguhin ang sinabi ng aking mga labi.+ 35  Bilang Diyos na banal, sumusumpa ako minsan at magpakailanman;Hindi ako magsisinungaling kay David.+ 36  Ang supling* niya ay mananatili magpakailanman;+Mananatili ang trono niya sa harap ko gaya ng araw.+ 37  Gaya ng buwan, mananatili ito magpakailanmanBilang tapat na saksi sa kalangitan.” (Selah) 38  Pero itinakwil mo siya;+Nag-init ang galit mo sa iyong pinili.* 39  Itinakwil mo ang tipan mo sa iyong lingkod;Nilapastangan mo ang korona* niya sa pamamagitan ng paghahagis nito sa lupa. 40  Giniba mo ang lahat ng kaniyang batong pader;*Winasak mo ang mga tanggulan niya. 41  Sinamsaman siya ng lahat ng dumadaan;Hinahamak siya ng kapuwa niya.+ 42  Ginawa mong matagumpay ang* mga kalaban niya;+Pinasaya mo ang lahat ng kaaway niya. 43  Pinaurong mo rin ang espada niya,At hinayaan mong matalo siya sa digmaan. 44  Winakasan mo ang kaluwalhatian niyaAt ibinagsak sa lupa ang trono niya. 45  Pinaikli mo ang panahon ng kaniyang kabataan;Binalot mo siya ng kahihiyan. (Selah) 46  O Jehova, hanggang kailan ka magtatago? Magpakailanman ba?+ Patuloy bang mag-aalab ang galit mo na gaya ng apoy? 47  Alalahanin mo kung gaano kaikli ang buhay ko!+ Nilalang mo ba ang lahat ng tao nang walang dahilan? 48  Sinong taong nabubuhay ang hindi mamamatay?+ Maililigtas ba niya ang sarili* niya sa kapangyarihan ng Libingan?* (Selah) 49  Nasaan na ang tapat na pag-ibig na ipinapakita mo noon, O Jehova,Na bilang tapat na Diyos ay isinumpa mo kay David?+ 50  O Jehova, alalahanin mo ang pang-aalipusta sa mga lingkod mo;Ang pagtitiis ko sa* pang-aalipusta ng lahat ng bayan; 51  Ang pang-iinsulto ng mga kaaway mo, O Jehova;Ang pang-iinsulto nila sa bawat hakbang ng pinili* mo. 52  Purihin nawa si Jehova magpakailanman. Amen at Amen.+

Talababa

Tingnan sa Glosari.
Lit., “iyong binhi.”
O “lumikha.”
Lit., “ay naitataas ang sungay namin.”
Tingnan sa Glosari.
Lit., “ay itataas ang sungay niya.”
O “Bibigyan ko siya ng awtoridad sa.”
Lit., “binhi.”
O “hatol.”
O “pagrerebelde.”
Lit., “binhi.”
Lit., “pinahiran.”
O “diadema.”
O “kaniyang tirahan.”
Lit., “Itinaas mo ang kanang kamay ng.”
Tingnan sa Glosari, “Nephesh; Psykhe.”
Lit., “sa kamay ng Sheol.” Tingnan sa Glosari.
Lit., “Ang pagdadala ko sa dibdib ng.”
Lit., “pinahiran.”

Study Notes

Media