Mga Awit 18:1-50

Sa direktor. Awit ng lingkod ni Jehova na si David para kay Jehova nang araw na iligtas siya ni Jehova sa kamay ng lahat ng kaaway niya at sa kamay ni Saul. Sinabi niya:+ 18  Mahal kita, O Jehova, na aking kalakasan.+   Si Jehova ang aking malaking bato at ang aking moog at tagapagligtas.+ Ang aking Diyos ang aking bato;+ sa kaniya ako nanganganlong,Ang aking kalasag at aking sungay* ng kaligtasan,* ang aking ligtas na kanlungan.*+   Tumatawag ako kay Jehova, na karapat-dapat purihin,At ililigtas niya ako sa mga kaaway ko.+   Tinalian ako ng mga lubid ng kamatayan;+At natakot ako sa pagbaha ng walang-kuwentang mga tao.+   Ang mga lubid ng Libingan* ay pumulupot sa akin;Ang mga bitag ng kamatayan ay sumalubong sa akin.+   Sa kagipitan ay tumawag ako kay Jehova,Patuloy akong humihingi ng tulong sa aking Diyos. Mula sa kaniyang templo ay narinig niya ang tinig ko,+At narinig niya ang paghingi ko sa kaniya ng tulong.+   Pagkatapos, nayanig ang lupa at umuga;+Ang mga pundasyon ng kabundukan ay nayanigAt umuga dahil ginalit siya.+   Umusok ang ilong niya,At lumabas sa bibig niya ang tumutupok na apoy;+Lumagablab ang nagniningas na mga baga mula sa kaniya.   Pinayuko niya ang langit nang bumaba siya;+Makapal at maitim na ulap ang tinutuntungan niya.+ 10  Sumakay siya sa isang kerubin at dumating na lumilipad.+ Mabilis siyang dumating sakay ng mga pakpak ng isang espiritu.*+ 11  Pagkatapos, itinago niya ang sarili niya sa kadiliman,+Sa maiitim at makakapal na ulap,Na nakapalibot sa kaniya na parang tolda.+ 12  Mula sa liwanag sa harap niyaAy bumagsak ang mga tipak ng yelo* at nagniningas na mga baga mula sa mga ulap. 13  At nagpakulog si Jehova sa langit;+Ipinarinig ng Kataas-taasan ang kaniyang tinig+At bumagsak ang mga yelo at nagniningas na mga baga. 14  Nagpakawala siya ng mga palaso, at nagkawatak-watak ang mga kaaway;+Nagpakidlat siya, at nalito sila.+ 15  Lumitaw ang sahig ng mga ilog;*+Nalantad ang mga pundasyon ng lupain dahil sa pagsaway mo, O Jehova,Dahil sa buga ng hangin mula sa iyong ilong.+ 16  Mula sa kaitaasan ay inabot niya ako;Hinawakan niya ako at iniahon mula sa malalim na tubig.+ 17  Iniligtas niya ako mula sa malakas kong kaaway,+Mula sa mga napopoot sa akin na mas malakas kaysa sa akin.+ 18  Sinalakay nila ako sa araw ng aking kagipitan,+Pero tinulungan ako ni Jehova. 19  Inilabas niya ako papunta sa isang ligtas* na lugar;Iniligtas niya ako dahil nalulugod siya sa akin.+ 20  Ginagantihan ni Jehova ang paggawa ko ng tama;+Ginagantimpalaan niya ako dahil malinis* ang aking mga kamay.+ 21  Dahil sinunod ko ang mga daan ni Jehova,At hindi ako gumawa ng masama, hindi ko iniwan ang aking Diyos. 22  Ang lahat ng kahatulan* niya ay nasa harap ko;Hindi ko babale-walain ang kaniyang mga kautusan. 23  Mananatili akong malinis* sa harap niya,+At lalayo ako sa kasalanan.+ 24  Gantihan nawa ni Jehova ang paggawa ko ng tama,+Ang kalinisan ng mga kamay* ko sa harap niya.+ 25  Magiging tapat ka sa mga tapat;+Hindi mo pababayaan ang mga walang kapintasan;+ 26  Sa mga taong dalisay ay ipinapakita mong dalisay ka,+Pero sa masasama ay ipinapakita mong matalino ka.+ 27  Dahil inililigtas mo ang mga hamak,*+Pero ibinababa mo ang mga mapagmataas.*+ 28  Dahil ikaw ang nagsisindi ng aking lampara, O Jehova,Ang aking Diyos na nagbibigay ng liwanag sa kadiliman ko.+ 29  Sa tulong mo ay malalabanan ko ang grupo ng mga mandarambong;+Sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos ay makaaakyat ako sa pader.+ 30  Ang daan ng tunay na Diyos ay perpekto;+Ang salita ni Jehova ay dalisay.+ Isa siyang kalasag sa lahat ng nanganganlong sa kaniya.+ 31  Dahil sino ang Diyos maliban kay Jehova?+ At sino ang bato maliban sa ating Diyos?+ 32  Ang tunay na Diyos ang nagbibigay* sa akin ng lakas,+At gagawin niyang perpekto ang aking daan.+ 33  Ang mga paa ko ay ginagawa niyang gaya ng sa usa;Pinatatayo niya ako sa matataas na lugar.+ 34  Sinasanay niya ang mga kamay ko sa pakikipagdigma;Nababaluktot ng mga bisig ko ang tansong pana. 35  Ibinibigay mo sa akin ang iyong kalasag ng kaligtasan,+Inaalalayan ako ng iyong kanang kamay,At nagiging dakila ako dahil sa iyong kapakumbabaan.+ 36  Pinalalapad mo ang nilalakaran ko;Hindi madudulas ang aking mga paa.+ 37  Hahabulin ko at aabutan ang mga kaaway ko;Hindi ako babalik hangga’t hindi sila nauubos. 38  Dudurugin ko sila para hindi na sila makabangon;+Babagsak sila sa paanan ko. 39  Bibigyan mo ako ng lakas para sa pakikipagdigma;Pababagsakin mo sa harap ko ang aking mga kalaban.+ 40  Pauurungin mo ang mga kaaway ko,*At pupuksain* ko ang mga napopoot sa akin.+ 41  Humihingi sila ng tulong, pero walang nagliligtas sa kanila;Tumatawag pa nga sila kay Jehova, pero hindi niya sila sinasagot. 42  Dudurugin ko sila nang pino na gaya ng alabok sa hangin;Itatapon ko sila na gaya ng putik sa lansangan. 43  Ililigtas mo ako mula sa pamimintas ng bayan.+ Aatasan mo ako bilang pinuno ng mga bansa.+ Paglilingkuran ako ng bayan na hindi ko kilala.+ 44  Dahil lang sa isang balita, susunod sila sa akin;Nakayukong lalapit sa akin ang mga dayuhan.+ 45  Panghihinaan ng loob* ang mga dayuhan;Lalabas silang nanginginig mula sa kanilang mga kuta. 46  Buháy si Jehova! Purihin ang aking Bato!+ Dakilain nawa ang Diyos na tagapagligtas ko.+ 47  Ang tunay na Diyos ang tagapaghiganti ko;+Isinusuko niya sa akin ang mga bayan. 48  Inililigtas niya ako sa galit kong mga kaaway.Itinataas mo ako mula sa mga sumasalakay sa akin;+Sinasagip mo ako mula sa taong marahas. 49  Kaya luluwalhatiin kita sa gitna ng mga bansa, O Jehova,+At aawitan ko ng mga papuri ang* iyong pangalan.+ 50  Kamangha-mangha ang mga pagliligtas niya* sa kaniyang hari;+Nagpapakita siya ng tapat na pag-ibig sa kaniyang pinili,*+Kay David at sa mga supling* niya magpakailanman.+

Talababa

Tingnan sa Glosari.
O “at aking makapangyarihang tagapagligtas.”
O “aking mataas at ligtas na lugar.”
O “Sheol.” Tingnan sa Glosari.
O “hangin.”
O “graniso.”
O “ang mga lagusan ng tubig.”
O “maluwang.”
O “walang-sala.”
O “batas.”
O “walang-sala.”
O “pagiging walang-sala.”
O “nagdurusa.”
Lit., “ang mapagmataas na mga mata.”
Lit., “mahigpit na nagbibigkis.”
O “Ibibigay mo sa akin ang likod ng mga kaaway ko.”
Lit., “patatahimikin.”
O “Maglalaho.”
O “At aawit ako at tutugtog para sa.”
O “Nagbibigay siya ng malalaking tagumpay.”
Lit., “pinahiran.”
Lit., “sa binhi.”

Study Notes

Media