Mga Awit 119:1-176

א [Alep] 119  Maligaya ang mga walang pagkukulang* sa kanilang landasAt lumalakad ayon sa kautusan ni Jehova.+   Maligaya ang mga tumutupad sa kaniyang mga paalaala+At buong pusong humahanap sa kaniya.+   Hindi sila gumagawa ng masama;Lumalakad sila sa kaniyang mga daan.+   Iniutos mong sunding mabutiAng mga utos mo.+   Makapanatili sana akong matatag*+Para matupad ko ang mga tuntunin mo!   Sa gayon, hindi ako mapapahiya+Kapag isinasaalang-alang ko ang lahat ng utos mo.   Pupurihin kita nang may matuwid na pusoKapag natutuhan ko ang iyong matuwid na mga hatol.   Susundin ko ang mga tuntunin mo. Huwag mo nawa akong lubusang pabayaan. ב [Bet]   Paano mapananatiling malinis ng isang kabataan ang landas niya? Dapat na lagi niyang sundin ang iyong salita.+  10  Hinahanap kita nang buong puso. Huwag mong hayaang lumihis ako mula sa mga utos mo.+  11  Iniingatan ko sa puso ko ang sinasabi mo+Para hindi ako magkasala sa iyo.+  12  Purihin ka nawa, O Jehova;Ituro mo sa akin ang mga tuntunin mo.  13  Ipinahahayag ng mga labi koAng lahat ng batas na sinabi mo.  14  Mas nagsasaya ako sa mga paalaala mo+Kaysa sa lahat ng iba pang mahahalagang bagay.+  15  Bubulay-bulayin* ko ang mga utos mo+At itutuon ko ang mga mata ko sa iyong mga daan.+  16  Kalugod-lugod sa akin ang mga batas mo. Hindi ko lilimutin ang iyong salita.+ ג [Gimel]  17  Maging mabait ka sa iyong lingkod,Para mabuhay ako at masunod ko ang salita mo.+  18  Buksan mo ang mga mata ko para makita ko nang malinawAng kamangha-manghang mga bagay sa kautusan mo.  19  Dayuhan lang ako sa lupain.+ Huwag mong itago sa akin ang mga utos mo.  20  Sabik na sabik akoSa iyong mga hatol sa lahat ng panahon.  21  Sinasaway mo ang mga pangahas,Ang mga isinumpa na lumilihis sa mga utos mo.+  22  Patigilin mo* ang panghahamak at pang-aalipusta sa akin,Dahil sinusunod ko ang mga paalaala mo.  23  Kahit na umuupong magkakasama ang matataas na opisyal at nagsasalita ng masama tungkol sa akin,Binubulay-bulay* ng iyong lingkod ang mga tuntunin mo.  24  Kalugod-lugod sa akin ang mga paalaala mo;+Ang mga ito ang tagapayo ko.+ ד [Dalet]  25  Nakadapa ako sa alabok.+ Iligtas mo ang buhay ko gaya ng pangako* mo.+  26  Sinabi ko sa iyo ang mga ginagawa ko, at sinagot mo ako;Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin.+  27  Ipaunawa mo sa akin ang kahulugan* ng mga utos mo,Para mabulay-bulay* ko ang iyong kamangha-manghang mga gawa.+  28  Hindi ako* nakakatulog dahil sa pagdadalamhati. Palakasin mo ako gaya ng pangako* mo.  29  Ilayo mo ako sa landas ng panlilinlang,+At pagpalain mo ako ng kaalaman sa iyong kautusan.  30  Pinili ko ang daan ng katapatan.+ Alam kong tama ang mga hatol mo.  31  Kumakapit ako sa mga paalaala mo.+ O Jehova, huwag mo akong hayaang mabigo.*+  32  Susundin kong mabuti ang* mga utos moDahil binubuksan mo ang puso ko para dito.* ה [He]  33  Ituro mo sa akin, O Jehova,+ ang daan ng mga tuntunin mo,At susundin ko iyon hanggang sa kahuli-hulihan.+  34  Bigyan mo ako ng kaunawaan,Para matupad ko ang kautusan moAt masunod ko iyon nang buong puso.  35  Gabayan* mo ako sa daan ng mga utos mo,+Dahil kinalulugdan ko iyon.  36  Udyukan mo akong ibigin ang mga paalaala mo,Hindi ang pansariling pakinabang.+  37  Ilayo mo ang paningin ko sa mga bagay na walang kabuluhan;+Palakarin mo ako sa iyong daan para manatili akong buháy.  38  Tuparin mo ang pangako* mo sa iyong lingkod,Para matakot sa iyo ang mga tao.*  39  Alisin mo ang kinatatakutan kong kahihiyan,Dahil ang mga hatol mo ay mabuti.+  40  Nananabik ako sa mga utos mo. Ingatan mo ang buhay ko dahil sa iyong katuwiran.* ו [Waw]  41  Maranasan ko nawa ang iyong tapat na pag-ibig, O Jehova,+Ang iyong pagliligtas gaya ng pangako* mo;+  42  At sasagot ako sa humahamak sa akin,Dahil nagtitiwala ako sa salita mo.  43  Huwag mong lubusang alisin sa bibig ko ang salita ng katotohanan,Dahil umaasa* ako sa iyong hatol.  44  Lagi kong tutuparin ang iyong kautusan,Magpakailanman.+  45  At lalakad ako sa ligtas* na lugar,+Dahil hinahanap ko ang mga utos mo.  46  Magsasalita ako tungkol sa mga paalaala mo sa harap ng mga hari,At hindi ako mahihiya.+  47  Kalugod-lugod sa akin ang mga utos mo,Oo, mahal ko ang mga ito.+  48  Itataas ko ang mga kamay ko dahil sa iyong mga utos, na iniibig ko,+At bubulay-bulayin* ko ang mga tuntunin mo.+ ז [Zayin]  49  Alalahanin mo ang sinabi* mo sa iyong lingkod,Para bigyan ako ng pag-asa.*  50  Ito ang nagbibigay sa akin ng kaaliwan sa paghihirap ko,+Dahil iningatan ng pananalita mo ang buhay ko.  51  Labis akong inaalipusta ng mga pangahas,Pero hindi ako lumilihis sa kautusan mo.+  52  Naaalaala ko ang mga hatol mo mula noong unang panahon,+ O Jehova,At nagbibigay sa akin ng kaaliwan ang mga iyon.+  53  Nag-iinit ang galit ko dahil sa masasama,Na bumabale-wala sa kautusan mo.+  54  Ang mga tuntunin mo ang laman ng mga awit koSaanman ako manirahan.*  55  Sa gabi ay inaalaala ko ang pangalan mo, O Jehova,+Para masunod ko ang kautusan mo.  56  Ito ang lagi kong ginagawaDahil sinusunod ko ang mga utos mo. ח [Het]  57  Si Jehova ang aking mana;+Ipinangako kong susundin ko ang mga salita mo.+  58  Nagsusumamo ako sa iyo* nang buong puso;+Magpakita ka sa akin ng kagandahang-loob+ gaya ng pangako* mo.  59  Sinuri ko ang landas ko,Para muli akong makalakad ayon sa mga paalaala mo.+  60  Nagmadali ako,At tinupad ko agad ang mga utos mo.+  61  Nakapulupot sa akin ang mga lubid ng masasama,Pero hindi ko nililimot ang kautusan mo.+  62  Sa hatinggabi ay bumabangon ako para pasalamatan ka+Sa iyong matuwid na mga hatol.  63  Kaibigan ako ng lahat ng natatakot sa iyoAt ng mga sumusunod sa mga utos mo.+  64  O Jehova, ang lupa ay punô ng iyong tapat na pag-ibig;+Ituro mo sa akin ang mga tuntunin mo. ט [Tet]  65  Naging mabuti ka sa lingkod mo,O Jehova, gaya ng pangako* mo.  66  Bigyan mo ako ng unawa at kaalaman,+Dahil nagtitiwala ako sa mga utos mo.  67  Bago ko naranasan ang hirap, naliligaw ako ng landas,*Pero ngayon ay sinusunod ko na ang salita mo.+  68  Ikaw ay mabuti+ at ang mga ginagawa mo ay mabuti. Ituro mo sa akin ang mga tuntunin mo.+  69  Sinisiraang-puri ako ng mga pangahas,Pero sinusunod ko ang mga utos mo nang buong puso.  70  Manhid* ang puso nila,+Pero kalugod-lugod sa akin ang kautusan mo.+  71  Nakabuti sa akin ang naranasan kong hirap,+Dahil natutuhan ko ang mga tuntunin mo.  72  Mas mabuti para sa akin ang kautusang inihayag mo+Kaysa sa libo-libong piraso ng ginto at pilak.+ י [Yod]  73  Ang mga kamay mo ang gumawa at humubog sa akin. Bigyan mo ako ng kaunawaan,Para matutuhan ko ang mga utos mo.+  74  Nakikita ako ng mga natatakot sa iyo at nagsasaya sila,Dahil ang salita mo ang pag-asa ko.*+  75  O Jehova, alam kong matuwid ang mga hatol mo+At dinisiplina mo ako ayon sa iyong katapatan.+  76  Palakasin nawa ako ng iyong tapat na pag-ibig,+Gaya ng pangako* mo sa iyong lingkod.  77  Kaawaan mo ako, para patuloy akong mabuhay,+Dahil kalugod-lugod sa akin ang kautusan mo.+  78  Mapahiya nawa ang mga pangahas,Dahil ginagawan nila ako ng masama nang walang dahilan.* Pero bubulay-bulayin* ko ang mga utos mo.+  79  Bumalik nawa sa akin ang mga natatakot sa iyo,Ang mga nakaaalam ng iyong mga paalaala.  80  Masunod ko nawa ang mga tuntunin mo nang buong puso,+Para hindi ako mapahiya.+ כ [Kap]  81  Nananabik ako sa pagliligtas mo,+Dahil ang salita mo ang pag-asa ko.*  82  Hinihintay ng mga mata ko ang pangako* mo+At sinasabi ko: “Kailan mo ako pagiginhawahin?”+  83  Dahil para akong sisidlang balat na natuyo sa usok,Pero hindi ko nililimot ang mga tuntunin mo.+  84  Hanggang kailan maghihintay ang iyong lingkod? Kailan ka maglalapat ng hatol sa mga umuusig sa akin?+  85  Ang mga pangahas, ang mga lumalabag sa kautusan mo,Ay gumagawa ng mga hukay para sa akin.  86  Mapagkakatiwalaan ang lahat ng utos mo. Pinag-uusig ako ng mga tao nang walang dahilan; tulungan mo ako!+  87  Muntik na nila akong mapawi sa ibabaw ng lupa,Pero hindi ko iniwan ang mga utos mo.  88  Ingatan mo ang buhay ko dahil sa iyong tapat na pag-ibig,Para masunod ko ang mga paalaalang sinabi mo. ל [Lamed]  89  Magpakailanman, O Jehova,Ang iyong salita ay mananatili sa langit.+  90  Ang iyong katapatan ay mananatili sa lahat ng henerasyon.+ Ginawa mong matibay ang lupa, kaya mananatili ito.+  91  Dahil sa utos mo ay nananatili sila* hanggang ngayon,Dahil lahat sila ay mga lingkod mo.  92  Kung hindi ko kinalugdan ang kautusan mo,Baka patay na ako dahil sa pagdurusa.+  93  Hindi ko lilimutin ang mga utos mo,Dahil sa pamamagitan ng mga iyon ay naingatan mo ang buhay ko.+  94  Ako ay sa iyo; iligtas mo ako,+Dahil hinanap ko ang mga utos mo.+  95  Inaabangan ako ng masasama para patayin ako,Pero nagbibigay-pansin akong mabuti sa mga paalaala mo.  96  Nakita kong may limitasyon ang mga bagay na perpekto,Pero ang kautusan mo ay walang limitasyon.* מ [Mem]  97  Mahal na mahal ko ang kautusan mo!+ Binubulay-bulay* ko ito buong araw.+  98  Dahil sa utos mo ay nagiging mas marunong ako kaysa sa mga kaaway ko,+Dahil nasa akin iyon magpakailanman.  99  Mas may unawa ako kaysa sa lahat ng guro ko,+Dahil binubulay-bulay* ko ang mga paalaala mo. 100  Mas may kaunawaan ako kaysa sa matatandang lalaki,Dahil sinusunod ko ang mga utos mo. 101  Hindi ako lumalakad sa masamang landas,+Para masunod ko ang salita mo. 102  Hindi ako lumilihis sa mga batas mo,Dahil tinuruan mo ako. 103  Napakatamis ng pananalita mo sa aking panlasa,Mas matamis pa kaysa sa pulot-pukyutan!+ 104  May kaunawaan ako dahil sa mga utos mo.+ Kaya napopoot ako sa lahat ng maling landas.+ נ [Nun] 105  Ang salita mo ay lampara sa aking paa,At liwanag sa aking landas.+ 106  Sumumpa akong susundin ko ang iyong matuwid na mga batas,At tutuparin ko iyon. 107  Ako ay lubhang nagdusa.+ O Jehova, ingatan mo ang buhay ko gaya ng pangako* mo.+ 108  O Jehova, malugod ka nawa sa aking kusang-loob na mga handog ng papuri,*+At ituro mo sa akin ang iyong mga hatol.+ 109  Laging nanganganib ang buhay ko,Pero hindi ko nililimot ang kautusan mo.+ 110  Ang masasama ay naglagay ng bitag para sa akin,Pero hindi ako lumilihis sa mga utos mo.+ 111  Ang mga paalaala mo ay permanente kong pag-aari,*Dahil ang mga iyon ang nagpapasaya sa puso ko.+ 112  Buo ang pasiya kong sundin ang* mga tuntunin moSa lahat ng panahon, hanggang sa wakas. ס [Samek] 113  Ang mga may pusong hati ay kinapopootan ko,+Pero ang kautusan mo ay iniibig ko.+ 114  Ikaw ang kanlungan at kalasag ko,+Dahil ang salita mo ang pag-asa ko.*+ 115  Lumayo kayo sa akin, kayong masasama,+Para masunod ko ang mga utos ng aking Diyos. 116  Alalayan mo ako gaya ng ipinangako mo,*+Para patuloy akong mabuhay;Huwag mong hayaang mabigo ang pag-asa ko.+ 117  Alalayan mo ako para maligtas ako;+At lagi kong iisipin ang mga tuntunin mo.+ 118  Itinatakwil mo ang lahat ng lumilihis sa iyong mga tuntunin,+Dahil sinungaling sila at mapandaya. 119  Itinatapon mong parang walang pakinabang na basura* ang masasama sa lupa,+ Kaya mahal ko ang mga paalaala mo. 120  Nanginginig ang katawan* ko dahil sa takot sa iyo;Natatakot ako sa mga hatol mo. ע [Ayin] 121  Ginawa ko ang makatarungan at matuwid. Huwag mo akong iwan sa kamay ng mga umaapi sa akin! 122  Ipangako mong tutulungan mo ang iyong lingkod;Huwag nawa akong pahirapan ng mga pangahas. 123  Napagod ang mga mata ko sa paghihintay sa pagliligtas mo+At sa matuwid mong pangako.*+ 124  Ipakita mo sa lingkod mo ang iyong tapat na pag-ibig,+At ituro mo sa akin ang mga tuntunin mo.+ 125  Ako ay lingkod mo; bigyan mo ako ng kaunawaan,+Para malaman ko ang mga paalaala mo. 126  Panahon na para kumilos si Jehova,+Dahil nilabag nila ang kautusan mo. 127  Kaya naman mahal ko ang mga utos moNang higit kaysa sa ginto, maging sa purong* ginto.+ 128  Kaya para sa akin ay tama ang lahat ng tagubilin* mo;+Kinapopootan ko ang bawat maling landas.+ פ [Pe] 129  Ang mga paalaala mo ay kamangha-mangha. Kaya sinusunod ko ang mga iyon. 130  Ang pagsisiwalat ng mga salita mo ay nagbibigay ng liwanag+At nagbibigay ng kaunawaan sa mga walang karanasan.+ 131  Kinakapos ako ng hininga*Dahil sa pananabik sa mga utos mo.+ 132  Bigyang-pansin mo ako at pagpakitaan ng kagandahang-loob,+Gaya ng lagi mong ginagawa* sa mga nagmamahal sa pangalan mo.+ 133  Gabayan* mo ng salita mo ang mga hakbang ko;Huwag nawang mangibabaw sa akin ang kasamaan.+ 134  Iligtas* mo ako mula sa mga mapang-api,At susundin ko ang mga utos mo. 135  Pasinagin mo ang iyong mukha* sa lingkod mo,+At ituro mo sa akin ang mga tuntunin mo. 136  Umaagos ang luha mula sa mga mata koDahil hindi sinusunod ng mga tao ang kautusan mo.+ צ [Tsade] 137  Matuwid ka, O Jehova,+At makatarungan ang mga hatol mo.+ 138  Ang mga paalaalang ibinibigay mo ay matuwidAt talagang maaasahan. 139  Nag-aalab ang sigasig ko,+Dahil nilimot ng mga kalaban ko ang mga salita mo. 140  Napakadalisay ng pananalita mo,+At iniibig ito ng lingkod mo.+ 141  Ako ay hamak at minamaliit;+Pero hindi ko nililimot ang mga utos mo. 142  Ang katuwiran* mo ay walang hanggan,+At ang kautusan mo ay katotohanan.+ 143  Kahit na nagdurusa ako at naghihirap,Kalugod-lugod pa rin sa akin ang mga utos mo. 144  Ang mga paalaala mo ay matuwid magpakailanman. Bigyan mo ako ng kaunawaan,+ para patuloy akong mabuhay. ק [Kop] 145  Tumatawag ako nang buong puso. Sagutin mo ako, O Jehova. Susundin ko ang mga tuntunin mo. 146  Tumatawag ako sa iyo; iligtas mo ako! Susundin ko ang mga paalaala mo. 147  Gisíng na ako bago magbukang-liwayway para humingi ng tulong,+Dahil ang mga salita mo ang pag-asa ko.* 148  Bukás na ang mga mata ko bago pa ang mga yugto ng pagbabantay sa gabi,Para mabulay-bulay* ko ang salita mo.+ 149  Dinggin mo ang tinig ko dahil sa iyong tapat na pag-ibig.+ O Jehova, ingatan mo ang buhay ko ayon sa iyong katarungan. 150  Ang mga gumagawa ng kahiya-hiya* ay lumalapit;Napakalayo nila sa kautusan mo. 151  Malapit ka, O Jehova,+At ang lahat ng utos mo ay katotohanan.+ 152  Natutuhan ko noon ang tungkol sa mga paalaala mo,Na ipinasiya mong manatili ang mga ito magpakailanman.+ ר [Res] 153  Tingnan mo ang paghihirap ko, at iligtas mo ako,+Dahil hindi ko nililimot ang kautusan mo. 154  Ipagtanggol mo ako* at iligtas;+Ingatan mo ang buhay ko gaya ng pangako mo.* 155  Malayo ang kaligtasan sa masasama,Dahil hindi nila hinahanap ang mga tuntunin mo.+ 156  Napakamaawain mo, O Jehova.+ Ingatan mo ang buhay ko ayon sa iyong katarungan. 157  Marami akong mang-uusig at kalaban;+Pero hindi ako lumilihis sa mga paalaala mo. 158  Tinitingnan ko nang may pagkasuklam ang mga taksil,Dahil hindi nila sinusunod ang salita mo.+ 159  Tingnan mo kung gaano ko kamahal ang mga utos mo! O Jehova, ingatan mo ang buhay ko dahil sa iyong tapat na pag-ibig.+ 160  Katotohanan ang diwa ng salita mo,+At walang hanggan ang lahat ng iyong matuwid na hatol. ש [Sin] o [Shin] 161  Inuusig ako ng matataas na opisyal+ nang walang dahilan,Pero malaki ang paggalang ko sa mga salita mo.+ 162  Nagsasaya ako dahil sa iyong pananalita+Gaya ng taong nakakita ng malaking samsam. 163  Napopoot ako sa kasinungalingan—nasusuklam ako rito+Mahal ko ang kautusan mo.+ 164  Pitong ulit kitang pinupuri sa isang arawDahil sa iyong matuwid na mga hatol. 165  Ang saganang kapayapaan ay para sa mga umiibig sa kautusan mo;+Walang makakatisod sa kanila. 166  Umaasa ako sa pagliligtas mo, O Jehova,At sinusunod ko ang mga utos mo. 167  Tinutupad ko ang mga paalaala mo,At mahal na mahal ko ang mga iyon.+ 168  Sinusunod ko ang mga utos at paalaala mo,Dahil alam mo ang lahat ng ginagawa ko.+ ת [Taw] 169  Makarating nawa sa iyo ang paghingi ko ng tulong, O Jehova.+ Sa pamamagitan ng salita mo, bigyan mo ako ng kaunawaan.+ 170  Makarating nawa sa iyo ang pagsusumamo ko. Iligtas mo ako, gaya ng pangako mo.* 171  Bumukal nawa sa mga labi ko ang papuri,+Dahil itinuturo mo sa akin ang mga tuntunin mo. 172  Umawit nawa ang dila ko tungkol sa salita mo,+Dahil ang lahat ng utos mo ay matuwid. 173  Maging handa nawang tumulong sa akin ang kamay mo,+Dahil pinili kong sumunod sa mga utos mo.+ 174  Nananabik ako sa pagliligtas mo, O Jehova,At kalugod-lugod sa akin ang kautusan mo.+ 175  Hayaan mo akong mabuhay para mapuri kita;+Tulungan nawa ako ng mga hatol mo. 176  Naligaw akong gaya ng nawawalang tupa.+ Hanapin mo nawa ang lingkod mo,Dahil hindi ko nililimot ang mga utos mo.+

Talababa

O “ang mga nananatiling tapat.”
Lit., “O kung matibay sanang nakatatag ang mga daan ko.”
O “Pag-aaralan.”
Lit., “Igulong mo palayo.”
O “Pinag-aaralan.”
O “salita.”
Lit., “daan.”
O “mapag-aralan.”
Tingnan sa Glosari, “Nephesh; Psykhe.”
O “salita.”
O “mapahiya.”
Lit., “Tatakbo ako sa daan ng.”
O posibleng “binibigyan mo ng lakas ng loob ang puso ko.”
O “Palakarin.”
O “salita.”
O posibleng “Na ipinangako mo sa mga natatakot sa iyo.”
Tingnan sa Glosari.
O “salita.”
O “naghihintay.”
O “maluwang.”
O “pag-aaralan.”
O “pangako.”
O “Na ipinahintay mo sa akin.”
O “Sa bahay na tinitirhan ko bilang dayuhan.”
Lit., “Pinalalambot ko ang mukha mo.”
O “salita.”
O “salita.”
O “nagkakasala ako nang hindi sinasadya.”
Lit., “Walang pakiramdam, gaya ng taba.”
O “Dahil hinihintay ko ang salita mo.”
O “salita.”
O posibleng “Dahil nililinlang nila ako.”
O “pag-aaralan.”
O “Dahil hinihintay ko ang salita mo.”
O “salita.”
Ang lahat ng nilalang niya.
Lit., “ay napakalawak.”
O “Pinag-aaralan.”
O “pinag-aaralan.”
O “salita.”
Lit., “sa kusang-loob na mga handog ng bibig ko.”
O “ay mana ko magpakailanman.”
Lit., “Ikiniling ko ang puso ko sa.”
O “Dahil hinihintay ko ang salita mo.”
O “ayon sa salita mo.”
Ang salitang Hebreo ay tumutukoy sa duming humihiwalay sa metal kapag tinunaw.
Lit., “laman.”
O “salita.”
O “dinalisay na.”
O “utos.”
Lit., “Ibinuka kong mabuti ang bibig ko at humingal ako.”
Lit., “Ayon sa hatol mo.”
O “Patatagin.”
Lit., “Tubusin.”
O “Ngumiti ka.”
Tingnan sa Glosari.
O “Dahil hinihintay ko ang mga salita mo.”
O “mapag-aralan.”
O “kasuklam-suklam.”
O “ang kaso ko.”
O “ayon sa salita mo.”
O “ayon sa salita mo.”

Study Notes

Media