Mga Awit 106:1-48

106  Purihin ninyo si Jah!* Magpasalamat kayo kay Jehova, dahil siya ay mabuti;+Ang kaniyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan.+   Sino ang lubusang makapaghahayag ng makapangyarihang mga gawa ni JehovaO makapaghahayag ng lahat ng kaniyang kapuri-puring gawa?+   Maligaya ang mga makatarungan,Na laging ginagawa kung ano ang tama.+   Alalahanin mo ako, O Jehova, kapag nagpakita ka ng kabutihang-loob sa bayan mo.+ Pangalagaan mo ako at iligtas,   Para maranasan ko ang kabutihang ipinapakita mo sa iyong mga pinili,+Para makapagsaya ako kasama ng iyong bansa,Para maipagmalaki kita at mapuri kasama ng iyong mana.   Nagkasala kami gaya ng mga ninuno namin;+Nagkamali kami; gumawa kami ng masama.+   Hindi pinahalagahan* ng mga ninuno namin sa Ehipto ang kamangha-mangha mong mga gawa. Hindi nila inalaala ang iyong saganang tapat na pag-ibig,Kundi naghimagsik sila sa dagat, sa tabi ng Dagat na Pula.+   Pero iniligtas niya sila alang-alang sa pangalan niya,+Para maipakita sa lahat ang kalakasan niya.+   Sinaway niya ang Dagat na Pula, at natuyo ito;Inakay niya sila sa kalaliman nito na parang naglalakad sa disyerto;*+ 10  Iniligtas niya sila mula sa kamay ng mga kalaban nila+At binawi sila mula sa kamay ng kaaway.+ 11  Natabunan ng tubig ang mga kalaban nila;Walang isa man sa mga ito ang nakaligtas.*+ 12  Dahil dito ay nanampalataya sila sa pangako niya;+Umawit sila ng papuri sa kaniya.+ 13  Pero nakalimutan nila agad ang ginawa niya;+Hindi nila hinintay ang payo niya. 14  Nagpadala sila sa kanilang makasariling mga pagnanasa sa ilang;+Sinubok nila ang Diyos sa disyerto.+ 15  Ibinigay niya ang hiniling nila,Pero pagkatapos ay binigyan niya sila ng nakapanghihinang sakit.+ 16  Nainggit sila kay Moises sa kampo,Pati kay Aaron,+ na banal na lingkod ni Jehova.+ 17  At bumuka ang lupa at nilulon si DatanAt tinabunan ang mga sumama kay Abiram.+ 18  Lumagablab ang apoy sa pangkat nilaAt tinupok ang masasama.+ 19  Gumawa sila ng guya* sa HorebAt yumukod sa metal na estatuwa;+ 20  Ipinagpalit nila ang kaluwalhatian koSa imahen ng torong kumakain ng damo.+ 21  Kinalimutan nila ang Diyos+ na kanilang Tagapagligtas,Na gumawa ng dakilang mga bagay sa Ehipto,+ 22  Kamangha-manghang mga gawa sa lupain ni Ham,+Kagila-gilalas na mga gawa sa Dagat na Pula.+ 23  Iuutos na sana niyang lipulin sila,Pero si Moises na pinili niya ay nakiusap sa kaniya*Para pigilan ang mapamuksa niyang galit.+ 24  At hinamak nila ang kanais-nais na lupain;+Hindi sila nanampalataya sa pangako niya.+ 25  Patuloy silang nagbulong-bulungan sa mga tolda nila;+Hindi sila nakinig sa tinig ni Jehova.+ 26  Kaya itinaas niya ang kamay niya para sumumpaNa ibubuwal niya sila sa ilang;+ 27  Ibubuwal niya ang mga inapo nila sa gitna ng mga bansa,At pangangalatin niya sila sa mga lupain.+ 28  At sumama sila sa pagsamba kay Baal ng Peor+At kumain ng mga inihandog sa mga patay.* 29  Ginalit nila Siya sa mga ginawa nila,+At sumapit sa kanila ang isang salot.+ 30  Pero nang tumayo at mamagitan si Pinehas,Natigil ang salot.+ 31  At itinuring siyang matuwid sa ginawa niyang iyonSa lahat ng henerasyon magpakailanman.+ 32  Ginalit nila Siya sa tubig ng Meriba,*At napahamak si Moises dahil sa kanila.+ 33  Inubos nila ang pasensiya niya,*At nagsalita siya nang padalos-dalos.+ 34  Hindi nila nilipol ang mga bayan,+Gaya ng iniutos ni Jehova sa kanila.+ 35  Sa halip, nakisalamuha sila sa mga bansa+At sumunod sa* kaugalian ng mga ito.+ 36  Patuloy silang naglingkod sa mga idolo ng mga ito,+At ang mga iyon ay naging bitag sa kanila.+ 37  Inihahandog nila ang mga anak nilang lalakiAt ang mga anak nilang babae sa mga demonyo.+ 38  Patuloy silang nagpadanak ng dugo ng mga inosente,+Ng dugo ng sarili nilang mga anakNa inihandog nila sa mga idolo ng Canaan;+At ang lupain ay narumhan ng dugo. 39  Naging marumi sila dahil sa kanilang mga gawain;Nagtaksil sila sa Diyos* sa mga ginawa nila.+ 40  Kaya ang galit ni Jehova ay lumagablab sa bayan niya,At kinasuklaman niya ang kaniyang mana. 41  Paulit-ulit niya silang ibinigay sa kamay ng mga bansa,+Para mapamunuan sila ng mga napopoot sa kanila.+ 42  Pinahirapan sila ng mga kaaway nila,At napasailalim sila sa kapangyarihan* ng mga ito. 43  Maraming ulit niya silang iniligtas,+Pero nagrerebelde sila at sumusuway,+At nalalagay sila sa kahihiyan dahil sa kasalanan nila.+ 44  Pero nakikita niya ang pagdurusa nila+At naririnig ang paghingi nila ng tulong.+ 45  Alang-alang sa kanila ay inaalaala niya ang kaniyang tipan,At naaawa siya sa kanila dahil sa kaniyang masidhi* at tapat na pag-ibig.+ 46  Inuudyukan niyang maawa sa kanilaAng lahat ng bumihag sa kanila.+ 47  Iligtas mo kami, O Jehova na aming Diyos,+At tipunin mo kami mula sa mga bansa+Para makapagpasalamat kami sa banal mong pangalanAt magalak sa pagpuri sa iyo.+ 48  Purihin nawa si Jehova, ang Diyos ng Israel,Magpakailanman.*+ At sabihin nawa ng buong bayan, “Amen!”* Purihin si Jah!*

Talababa

O “Hallelujah!” Ang “Jah” ay pinaikling anyo ng pangalang Jehova.
O “naintindihan.”
O “ilang.”
O “natira.”
O “batang baka.”
Lit., “ay tumayo sa puwang sa harap niya.”
Patay na mga tao o walang-buhay na mga diyos.
Ibig sabihin, “Pakikipag-away.”
Lit., “Pinapait nila ang espiritu niya.”
O “natuto ng.”
O “Nagkasala sila ng espirituwal na prostitusyon.”
Lit., “kamay.”
O “sagana.”
O “Mula sa panahong walang pasimula hanggang sa panahong walang wakas.”
O “Mangyari nawa!”
O “Hallelujah!” Ang “Jah” ay pinaikling anyo ng pangalang Jehova.

Study Notes

Media