Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

Nilalaman

 • 1

  • Pinagkumpara ang dalawang daan

   • Maligaya ang nagbabasa ng kautusan ng Diyos (2)

   • Ang matuwid ay gaya ng mabungang puno (3)

   • Ang masama ay gaya ng ipa na tinatangay ng hangin (4)

 • 2

  • Si Jehova at ang pinili niya

   • Pinagtatawanan ni Jehova ang lahat ng bansa (4)

   • Iniluklok ni Jehova ang haring pinili niya (6)

   • Parangalan ang anak (12)

 • 3

  • Pagtitiwala sa Diyos sa harap ng panganib

   • “Bakit napakarami kong kaaway?” (1)

   • “Si Jehova ang tagapagligtas” (8)

 • 4

  • Panalangin ng nagtitiwala sa Diyos

   • “Magalit man kayo, huwag kayong magkasala” (4)

   • ‘Matutulog ako nang payapa’ (8)

 • 5

  • Si Jehova, kanlungan ng mga matuwid

   • Napopoot ang Diyos sa kasamaan (4, 5)

   • “Akayin mo ako sa matuwid mong daan” (8)

 • 6

  • Paghingi ng tulong

   • Hindi mapupuri ng mga patay ang Diyos (5)

   • Pinakikinggan ng Diyos ang paghingi ng tulong (9)

 • 7

  • Si Jehova ay isang matuwid na Hukom

   • “Hatulan mo ako, O Jehova” (8)

 • 8

  • Kaluwalhatian ng Diyos at karangalan ng tao

   • “Napakadakila ng pangalan mo!” (1, 9)

   • ‘Ano ang halaga ng hamak na tao?’ (4)

   • Kinoronahan ng karangalan ang tao (5)

 • 9

  • Ihayag ang kamangha-manghang mga gawa ng Diyos

   • Si Jehova, isang ligtas na kanlungan (9)

   • Ang nakaaalam sa pangalan ng Diyos ay nagtitiwala sa kaniya (10)

 • 10

  • Si Jehova ang tumutulong sa mga walang kalaban-laban

   • Sinasabi ng masasama: “Walang Diyos” (4)

   • Lumalapit kay Jehova ang mga walang kalaban-laban (14)

   • “Si Jehova ay Hari magpakailanman” (16)

 • 11

  • “Kay Jehova ako nanganganlong”

   • “Si Jehova ay nasa kaniyang banal na templo” (4)

   • Napopoot ang Diyos sa sinumang mahilig sa karahasan (5)

 • 12

  • Kikilos si Jehova

   • Dalisay ang salita ng Diyos (6)

 • 13

  • Nasasabik sa pagliligtas ni Jehova

   • ‘Hanggang kailan, O Jehova?’ (1, 2)

   • Sagana ang pagpapala ni Jehova (6)

 • 14

  • Inilarawan ang mangmang

   • “Walang Jehova” (1)

   • “Walang gumagawa ng mabuti” (3)

 • 15

  • Sino ang puwedeng maging panauhin sa tolda ni Jehova?

   • Nagsasabi siya ng totoo sa puso niya (2)

   • Hindi siya naninirang-puri (3)

   • Hindi siya sumisira sa pangako kahit pa makasamâ ito sa kaniya (4)

 • 16

  • Galing kay Jehova ang lahat ng mabubuting bagay

   • “Si Jehova ang aking bahagi” (5)

   • ‘Sa gabi, itinutuwid ako ng aking isip’ (7)

   • ‘Nasa kanan ko si Jehova’ (8)

   • “Hindi mo ako iiwan sa Libingan” (10)

 • 17

  • Panalangin para sa proteksiyon

   • “Sinuri mo ang puso ko” (3)

   • “Sa lilim ng iyong mga pakpak” (8)

 • 18

  • Pagpuri sa Diyos dahil sa pagliligtas niya

   • “Si Jehova ang aking malaking bato” (2)

   • Si Jehova, tapat sa mga tapat sa kaniya (25)

   • Perpekto ang daan ng Diyos (30)

   • “Nagiging dakila ako dahil sa iyong kapakumbabaan” (35)

 • 19

  • Ang mga nilikha at kautusan ng Diyos ay nagpapatotoo

   • “Ang langit ay naghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos” (1)

   • Ang perpektong kautusan ng Diyos ay nagbabalik ng lakas (7)

   • “Mga kasalanang hindi ko alam na nagawa ko” (12)

 • 20

  • Pagliligtas sa haring pinili ng Diyos

   • Nagtitiwala ang ilan sa mga karwahe at kabayo, “pero kami ay tumatawag sa pangalan ni Jehova” (7)

 • 21

  • Mga pagpapala sa haring nagtitiwala kay Jehova

   • Binigyan ng mahabang buhay ang hari (4)

   • Matatalo ang mga kaaway ng Diyos (8-12)

 • 22

  • Paghingi ng tulong at pagpuri

   • “Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?” (1)

   • “Pinagpapalabunutan nila ang kasuotan ko” (18)

   • Pagpuri sa Diyos sa kongregasyon (22, 25)

   • Sasambahin ng buong lupa ang Diyos (27)

 • 23

  • “Si Jehova ang aking Pastol”

   • “Hindi ako magkukulang ng anuman” (1)

   • “Pinagiginhawa niya ako” (3)

   • “Punong-puno ang aking kopa” (5)

 • 24

  • Pumapasok sa pintuang-daan ang maluwalhating Hari

   • “Kay Jehova ang lupa” (1)

 • 25

  • Panalangin para sa gabay at kapatawaran

   • “Ituro mo sa akin ang iyong mga landas” (4)

   • ‘Matalik na pakikipagkaibigan kay Jehova’ (14)

   • “Patawarin mo ang lahat ng kasalanan ko” (18)

 • 26

  • Lumalakad nang tapat

   • “O Jehova, suriin mo ako” (2)

   • Umiiwas sa masasamang kasama (4, 5)

   • ‘Lalakad ako sa palibot ng altar ng Diyos’ (6)

 • 27

  • Si Jehova ang moog ng buhay ko

   • Pagpapahalaga sa templo ng Diyos (4)

   • Kukupkupin ni Jehova kapag iniwan ng mga magulang (10)

   • “Umasa ka kay Jehova” (14)

 • 28

  • Dininig ang panalangin ng salmista

   • ‘Si Jehova ang aking lakas at kalasag’ (7)

 • 29

  • Makapangyarihan ang tinig ni Jehova

   • Sumamba nang may banal na kasuotan (2)

   • “Ang tinig ng maluwalhating Diyos ay gaya ng kulog” (3)

   • Pinalalakas ni Jehova ang bayan niya (11)

 • 30

  • Ang pagdadalamhati ay napalitan ng pagsasaya

   • Ang kabaitan ng Diyos ay panghabambuhay (5)

 • 31

  • Panganganlong kay Jehova

   • “Ipinagkakatiwala ko ang buhay ko sa kamay mo” (5)

   • ‘Si Jehova ang Diyos ng katotohanan’ (5)

   • Napakasagana ng kabutihan ng Diyos (19)

 • 32

  • Maligaya ang mga pinatawad

   • “Ipinagtapat ko sa iyo ang kasalanan ko” (5)

   • Bibigyan ka ng Diyos ng kaunawaan (8)

 • 33

  • Purihin ang Maylalang

   • “Umawit kayo sa kaniya ng bagong awit” (3)

   • Lumalang si Jehova sa pamamagitan ng kaniyang salita at espiritu (6)

   • Maligaya ang bayan ni Jehova (12)

   • Nagbabantay ang mga mata ni Jehova (18)

 • 34

  • Inililigtas ni Jehova ang mga lingkod niya

   • “Sama-sama nating luwalhatiin ang pangalan niya” (3)

   • Nagbibigay ng proteksiyon ang anghel ni Jehova (7)

   • “Subukan ninyo si Jehova at makikita ninyong mabuti siya” (8)

   • ‘Walang isa man sa mga buto niya ang nabali’ (20)

 • 35

  • Panalanging iligtas mula sa mga kaaway

   • Itataboy ang mga kaaway (5)

   • Pagpuri sa Diyos sa gitna ng maraming tao (18)

   • Kinapopootan nang walang dahilan (19)

 • 36

  • Napakahalaga ng tapat na pag-ibig ng Diyos

   • Ang masama ay hindi natatakot sa Diyos (1)

   • Ang Diyos ang bukal ng buhay (9)

   • ‘Sa iyong liwanag ay nakakakita kami ng liwanag’ (9)

 • 37

  • Pagpapalain ang mga nagtitiwala kay Jehova

   • Huwag kang magalit dahil sa masasama (1)

   • “Magkaroon ka ng masidhing kasiyahan kay Jehova” (4)

   • “Ipagkatiwala mo kay Jehova ang landasin mo” (5)

   • “Ang maaamo ang magmamay-ari ng lupa” (11)

   • Hindi mawawalan ng tinapay ang mga matuwid (25)

   • Ang mga matuwid ay titira sa lupa magpakailanman (29)

 • 38

  • Panalangin ng isang nagsisisi

   • “Naghihirap ang kalooban ko at lumong-lumo ako” (6)

   • Pinakikinggan ni Jehova ang mga naghihintay sa kaniya (15)

   • “Nababagabag ako dahil sa kasalanan ko” (18)

 • 39

  • Maikli ang buhay

   • Ang tao ay gaya lang ng isang hininga (5, 11)

   • “Huwag mong bale-walain ang mga luha ko” (12)

 • 40

  • Pasasalamat sa Diyos na walang katulad

   • Pasasalamat sa Diyos na walang katulad (5)

   • Hindi mga handog ang pinakamahalaga sa Diyos (6)

   • “Kaligayahan kong gawin ang kalooban mo” (8)

 • 41

  • Panalangin mula sa banig ng karamdaman

   • Inaalalayan ng Diyos ang mga maysakit (3)

   • Pinagtaksilan ng malapít na kaibigan (9)

 • 42

  • Pagpuri sa Diyos bilang Dakilang Tagapagligtas

   • Nauuhaw sa Diyos gaya ng usang nauuhaw sa tubig (1, 2)

   • “Bakit napakalungkot ko?” (5, 11)

   • “Maghihintay ako sa Diyos” (5, 11)

 • 43

  • Ang Diyos ay isang hukom na nagliligtas

   • ‘Isugo mo ang iyong liwanag at katotohanan’ (3)

   • “Bakit napakalungkot ko?” (5)

   • “Maghihintay ako sa Diyos” (5)

 • 44

  • Panalangin para sa tulong

   • “Ikaw ang nagligtas sa amin” (7)

   • Gaya ng “mga tupang papatayin” (22)

   • “Bumangon ka at tulungan mo kami!” (26)

 • 45

  • Kasal ng piniling hari

   • Kahali-halina ang pananalita (2)

   • “Ang Diyos ang trono mo magpakailanman” (6)

   • Nananabik ang hari sa kagandahan ng mapapangasawa niya (11)

   • Ang mga anak ang magiging matataas na opisyal sa buong lupa (16)

 • 46

  • “Ang Diyos ang ating kanlungan”

   • Kamangha-manghang mga gawa ng Diyos (8)

   • Pinatitigil ng Diyos ang mga digmaan sa buong lupa (9)

 • 47

  • Ang Diyos ang Hari sa buong lupa

   • ‘Si Jehova ay kamangha-mangha’ (2)

   • Umawit kayo ng mga papuri sa Diyos (6, 7)

 • 48

  • Sion, ang lunsod ng Dakilang Hari

   • Ang kagalakan ng buong lupa (2)

   • Suriin ninyo ang lunsod at ang mga tore nito (11-13)

 • 49

  • Walang saysay ang magtiwala sa kayamanan

   • Walang taong makatutubos sa kapuwa niya (7, 8)

   • Tinutubos ng Diyos ang mga nasa Libingan (15)

   • Ang kayamanan ay hindi makapagliligtas mula sa kamatayan (16, 17)

 • 50

  • Humahatol ang Diyos sa pagitan ng tapat at ng masama

   • Tipan ng Diyos sa pamamagitan ng handog (5)

   • “Ang Diyos mismo ay Hukom” (6)

   • Sa Diyos ang lahat ng hayop (10, 11)

   • Inilalantad ng Diyos ang masasama (16-21)

 • 51

  • Panalangin ng nagsisisi

   • Makasalanan mula pa nang ipaglihi (5)

   • “Dalisayin mo ako mula sa kasalanan ko” (7)

   • “Dalisayin mo ang puso ko” (10)

   • Nakalulugod sa Diyos ang durog na puso (17)

 • 52

  • Pagtitiwala sa tapat na pag-ibig ng Diyos

   • Babala sa nagyayabang ng kasamaan (1-5)

   • Sa kayamanan nagtitiwala ang mga di-makadiyos (7)

 • 53

  • Inilarawan ang mga mangmang

   • “Walang Jehova” (1)

   • “Walang gumagawa ng mabuti” (3)

 • 54

  • Pananalangin para sa tulong kapag napapalibutan ng kaaway

   • “Ang Diyos ang tumutulong sa akin” (4)

 • 55

  • Panalangin nang pagtaksilan ng kaibigan

   • Hinamak ng isang matalik na kaibigan (12-14)

   • “Ihagis mo kay Jehova ang pasanin mo” (22)

 • 56

  • Panalangin nang pag-usigin

   • “Sa Diyos ako nagtitiwala” (4)

   • “Ang mga luha ko sa iyong sisidlang balat” (8)

   • “Ano ang magagawa sa akin ng hamak na tao?” (4, 11)

 • 57

  • Humiling na kaawaan

   • Kanlungan sa lilim ng mga pakpak ng Diyos (1)

   • Nahulog sa sariling bitag ang mga kaaway (6)

 • 58

  • May Diyos na humahatol sa lupa

   • Panalangin na parusahan ang masasama (6-8)

 • 59

  • Ang Diyos, sanggalang at kanlungan

   • ‘Huwag kang magpakita ng awa sa mga taksil’ (5)

   • “Aawit ako tungkol sa iyong kalakasan” (16)

 • 60

  • Tinatalo ng Diyos ang mga kaaway

   • Walang saysay na umasa sa pagliligtas ng tao (11)

   • “Bibigyan kami ng Diyos ng lakas” (12)

 • 61

  • Ang Diyos ay isang matibay na tore laban sa kaaway

   • “Ako ay magiging panauhin sa iyong tolda” (4)

 • 62

  • Ang tunay na kaligtasan ay nagmumula sa Diyos

   • “Tahimik akong naghihintay sa Diyos” (1, 5)

   • ‘Ibuhos ninyo sa Diyos ang laman ng puso ninyo’ (8)

   • Ang mga tao ay parang hininga lang (9)

   • Huwag magtiwala sa kayamanan (10)

 • 63

  • Nananabik sa Diyos

   • “Ang iyong tapat na pag-ibig ay mas mabuti kaysa sa buhay” (3)

   • ‘Nasisiyahan dahil sa pinakamabuti’ (5)

   • Iniisip-isip ang Diyos sa magdamag (6)

   • ‘Nakakapit ako sa Diyos’ (8)

 • 64

  • Proteksiyon mula sa lihim na pagsalakay

   • “Papanain sila ng Diyos” (7)

 • 65

  • Pinangangalagaan ng Diyos ang lupa

   • “Dumirinig ng panalangin” (2)

   • ‘Maligaya ang pinipili mo’ (4)

   • Saganang kabutihan ng Diyos (11)

 • 66

  • Kamangha-manghang mga gawa ng Diyos

   • “Halikayo at tingnan ninyo ang mga gawa ng Diyos” (5)

   • “Tutuparin ko ang mga panata ko sa iyo” (13)

   • Dinirinig ng Diyos ang mga panalangin (18-20)

 • 67

  • Matatakot sa Diyos ang mga tao sa buong lupa

   • Malalaman ng buong lupa ang daan ng Diyos (2)

   • ‘Purihin nawa ng lahat ng bayan ang Diyos’ (3, 5)

   • “Pagpapalain tayo ng Diyos” (6, 7)

 • 68

  • ‘Mangalat nawa ang mga kaaway ng Diyos’

   • “Ama ng mga batang walang ama” (5)

   • “Ang Diyos ay nagbibigay ng tahanan sa mga nag-iisa” (6)

   • Ang mga babae ay naghahayag ng mabuting balita (11)

   • Mga tao bilang regalo (18)

   • ‘Dinadala ni Jehova ang pasan natin araw-araw’ (19)

 • 69

  • Panalangin para maligtas

   • “Nag-aalab ang sigasig ko para sa iyong bahay” (9)

   • “Sagutin mo ako agad” (17)

   • “Sukà ang ibinigay nila sa akin” (21)

 • 70

  • Paghiling ng agarang tulong

   • “Kumilos ka agad para sa akin” (5)

 • 71

  • Ang pinagtitiwalaan ng mga may-edad

   • Nagtitiwala sa Diyos mula pa sa pagkabata (5)

   • “Kapag mahina na ako” (9)

   • ‘Tinuruan ako ng Diyos mula pa sa pagkabata’ (17)

 • 72

  • Ang mapayapang pamamahala ng haring pinili ng Diyos

   • “Mamumukadkad ang matuwid” (7)

   • Mga sakop mula sa isang dagat hanggang sa isa pang dagat (8)

   • Sasagipin mula sa karahasan (14)

   • Saganang butil sa lupa (16)

   • Pupurihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman (19)

 • 73

  • Bumalik ang espirituwal na pananaw ng isang makadiyos na tao

   • “Muntik nang maligaw ang mga paa ko” (2)

   • “Buong araw akong naghihirap” (14)

   • ‘Hanggang sa pumasok ako sa santuwaryo ng Diyos’ (17)

   • Nasa madulas na lugar ang masasama (18)

   • Nakakabuti ang paglapit sa Diyos (28)

 • 74

  • Panalangin na alalahanin ng Diyos ang bayan niya

   • Inalaala ang mga pagliligtas ng Diyos (12-17)

   • “Alalahanin mo ang panghahamak ng kaaway” (18)

 • 75

  • Humahatol nang patas ang Diyos

   • Iinumin ng masasama ang nasa kopa ni Jehova (8)

 • 76

  • Tagumpay ng Diyos laban sa mga kaaway ng Sion

   • Inililigtas ng Diyos ang maaamo (9)

   • Ibababa ang hambog na mga kaaway (12)

 • 77

  • Panalangin sa panahon ng pagdurusa

   • Pagbubulay-bulay sa mga gawa ng Diyos (11, 12)

   • ‘Sino ang kasindakila mo, O Diyos?’ (13)

 • 78

  • Pangangalaga ng Diyos at kawalan ng pananampalataya ng Israel

   • Sabihin sa susunod na henerasyon (2-8)

   • “Hindi sila nanampalataya sa Diyos” (22)

   • “Butil mula sa langit” (24)

   • “Sinaktan nila ang Banal ng Israel” (41)

   • Mula sa Ehipto papunta sa Lupang Pangako (43-55)

   • “Patuloy nilang hinamon ang Diyos” (56)

 • 79

  • Panalangin nang salakayin ng mga bansa ang bayan ng Diyos

   • “Hinahamak kami” (4)

   • ‘Tulungan mo kami alang-alang sa iyong pangalan’ (9)

   • “Gantihan mo nang pitong ulit ang kalapít naming mga bansa” (12)

 • 80

  • Panalangin na tanggaping muli ng Pastol ng Israel

   • “O Diyos, tanggapin mo kaming muli” (3)

   • Israel bilang punong ubas ng Diyos (8-15)

 • 81

  • Payo na sumunod sa Diyos

   • Huwag sumamba sa diyos ng mga banyaga (9)

   • ‘Kung makikinig ka lang’ (13)

 • 82

  • Maging matuwid sa paghatol

   • Humahatol ang Diyos sa gitna ng “mga diyos” (1)

   • ‘Ipagtanggol ang mahihina’ (3)

   • “Kayo ay mga diyos” (6)

 • 83

  • Panalangin nang mapaharap sa mga kaaway

   • “O Diyos, huwag kang manahimik” (1)

   • Ang mga kaaway ay gaya ng dawag na gumugulong (13)

   • Ang pangalan ng Diyos ay Jehova (18)

 • 84

  • Nananabik sa maringal na tabernakulo ng Diyos

   • Gusto ng Levita na maging gaya ng ibon (3)

   • “Isang araw sa mga looban mo” (10)

   • ‘Ang Diyos ay araw at kalasag’ (11)

 • 85

  • Panalangin para muling tanggapin ng Diyos

   • Maghahayag ang Diyos ng kapayapaan sa mga tapat (8)

   • Magkikita ang tapat na pag-ibig at katapatan (10)

 • 86

  • Walang diyos na gaya ni Jehova

   • Handang magpatawad si Jehova (5)

   • Lahat ng bansa ay sasamba kay Jehova (9)

   • “Turuan mo ako tungkol sa iyong daan” (11)

   • “Tulungan mo akong matakot sa pangalan mo nang buong puso” (11)

 • 87

  • Sion, ang lunsod ng tunay na Diyos

   • Ang mga ipinanganak sa Sion (4-6)

 • 88

  • Panalangin na iligtas sa kamatayan

   • “Ang buhay ko ay napakalapit na sa Libingan” (3)

   • “Bawat umaga ay nananalangin ako sa iyo” (13)

 • 89

  • Awit tungkol sa tapat na pag-ibig ni Jehova

   • Tipan kay David (3)

   • Mananatili magpakailanman ang supling ni David (4)

   • Ang Diyos ay tinatawag na “Ama” ng kaniyang pinili (26)

   • Hindi masisira ang tipan kay David (34-37)

   • Hindi matatakasan ng tao ang Libingan (48)

 • 90

  • Walang-hanggang Diyos at tao na maikli ang buhay

   • ‘Ang isang libong taon ay tulad ng isang araw na nagdaan’ (4)

   • Ang buhay ng tao ay 70-80 taon (10)

   • “Ituro mo sa amin kung paano bibilangin ang mga araw namin” (12)

 • 91

  • Proteksiyon sa lihim na lugar ng Diyos

   • Iniligtas mula sa manghuhuli ng ibon (3)

   • Manganlong sa ilalim ng mga pakpak ng Diyos (4)

   • Ligtas kahit libo-libo ang nabubuwal (7)

   • Inutusan ang mga anghel na magbantay (11)

 • 92

  • Dadakilain si Jehova magpakailanman

   • Ang kaniyang dakilang mga gawa at malalim na kaisipan (5)

   • “Ang matuwid ay yayabong na gaya ng puno” (12)

   • Magiging mabunga pa rin kahit sa pagtanda (14)

 • 93

  • Maringal na pamamahala ni Jehova

   • “Si Jehova ay naging Hari!” (1)

   • “Mapagkakatiwalaan ang mga paalaala mo” (5)

 • 94

  • Panalangin para maghiganti ang Diyos

   • “Hanggang kailan magsasaya ang masasama?” (3)

   • Maligaya ang itinutuwid ni Jah (12)

   • Hindi pababayaan ng Diyos ang bayan niya (14)

   • “Nagpapakana ng kapahamakan sa ngalan ng batas” (20)

 • 95

  • Tunay na pagsamba at pagsunod

   • “Ngayon, kung nakikinig kayo sa tinig niya” (7)

   • “Huwag ninyong patigasin ang puso ninyo” (8)

   • “Hindi sila papasok sa kapahingahan ko” (11)

 • 96

  • “Umawit kayo kay Jehova ng isang bagong awit”

   • ‘Si Jehova ay karapat-dapat sa lahat ng papuri’ (4)

   • Walang silbi ang mga diyos ng mga bansa (5)

   • Sumamba nang may banal na kasuotan (9)

 • 97

  • Nakatataas si Jehova sa iba pang diyos

   • “Si Jehova ay naging Hari!” (1)

   • Ibigin si Jehova, kapootan ang kasamaan (10)

   • Liwanag para sa mga matuwid (11)

 • 98

  • Si Jehova, Tagapagligtas at matuwid na Hukom

   • Ipinakita ni Jehova ang kaniyang pagliligtas (2, 3)

 • 99

  • Si Jehova ang banal na Hari

   • Nakaupo sa trono sa ibabaw ng mga kerubin (1)

   • Diyos na nagpapaumanhin at nagpaparusa (8)

 • 100

  • Magpasalamat sa Maylalang

   • “Maglingkod kayo nang masaya kay Jehova” (2)

   • ‘Ang Diyos ang gumawa sa atin’ (3)

 • 101

  • Tapat na tagapamahala

   • ‘Hindi ko kukunsintihin ang pagmamataas’ (5)

   • “Titingin ako sa mga tapat” (6)

 • 102

  • Panalangin ng nagdurusa at pinanghihinaan ng loob

   • “Para akong ibong nag-iisa” (7)

   • ‘Ang mga araw ko ay aninong naglalaho’ (11)

   • “Muling itatayo ni Jehova ang Sion” (16)

   • Si Jehova ay mananatili magpakailanman (26, 27)

 • 103

  • “Pupurihin ko si Jehova”

   • Inilalayo ng Diyos ang mga kasalanan natin (12)

   • Nagpapakita ng awa ang Diyos gaya ng isang ama (13)

   • Inaalaala ng Diyos na tayo ay alabok (14)

   • Ang trono at paghahari ni Jehova (19)

   • Tinutupad ng mga anghel ang salita ng Diyos (20)

 • 104

  • Pagpuri sa Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang paglalang

   • Mananatili magpakailanman ang lupa (5)

   • Alak at tinapay para sa tao (15)

   • “Napakarami ng mga gawa mo!” (24)

   • ‘Kapag inalis ang hininga, namamatay sila’ (29)

 • 105

  • Tapat si Jehova sa bayan niya

   • Naaalaala ng Diyos ang tipan niya (8-10)

   • “Huwag ninyong sasaktan ang mga pinili ko” (15)

   • Ginamit ng Diyos si Jose, na naging alipin (17-22)

   • Mga himala ng Diyos sa Ehipto (23-36)

   • Pag-alis ng Israel sa Ehipto (37-39)

   • Naalaala ng Diyos ang pangako niya kay Abraham (42)

 • 106

  • Hindi nagpahalaga ang Israel

   • Nakalimutan nila agad ang mga ginawa ng Diyos (13)

   • Ipinagpalit sa imahen ng toro ang kaluwalhatian ng Diyos (19, 20)

   • Hindi sila nanampalataya sa pangako ng Diyos (24)

   • Sumama sila sa pagsamba kay Baal (28)

   • Inihandog ang mga anak sa mga demonyo (37)

 • 107

  • Magpasalamat sa Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang mga gawa

   • Inakay niya sila sa tamang daan (7)

   • Pinainom niya ang uhaw at binusog ang gutom (9)

   • Inilabas niya sila mula sa kadiliman (14)

   • Isinugo niya ang salita niya para pagalingin sila (20)

   • Pinoprotektahan niya ang mahihirap mula sa pang-aapi (41)

 • 108

  • Panalangin para magtagumpay laban sa mga kaaway

   • Walang saysay na umasa sa pagliligtas ng tao (12)

   • “Bibigyan kami ng Diyos ng lakas” (13)

 • 109

  • Panalangin ng taong naghihirap ang kalooban

   • “Kunin nawa ng iba ang katungkulan niya” (8)

   • Tumatayo ang Diyos sa tabi ng dukha (31)

 • 110

  • Hari at saserdote gaya ni Melquisedec

   • ‘Mamahala ka sa mga kaaway mo’ (2)

   • Mga kabataang nagkukusang-loob gaya ng mga patak ng hamog (3)

 • 111

  • Purihin si Jehova dahil dakila ang mga gawa niya

   • Banal at lubhang kagalang-galang ang pangalan ng Diyos (9)

   • Ang pagkatakot kay Jehova ay karunungan (10)

 • 112

  • Natatakot kay Jehova ang taong matuwid

   • Ang bukas-palad na nagpapahiram ay sasagana (5)

   • “Ang matuwid ay aalalahanin magpakailanman” (6)

   • Ang bukas-palad ay nagbibigay sa dukha (9)

 • 113

  • Ang Diyos sa kaitaasan ay nagbabangon sa mga hamak

   • Pupurihin magpakailanman ang pangalan ni Jehova (2)

   • Yumuyuko ang Diyos (6)

 • 114

  • Iniligtas ang Israel mula sa Ehipto

   • Tumakas ang dagat (5)

   • Naglulukso ang mga bundok na gaya ng barakong tupa (6)

   • Ginawang bukal ang matigas na bato (8)

 • 115

  • Sa Diyos lang ang kaluwalhatian

   • Walang-buhay na mga idolo (4-8)

   • Ibinigay ang lupa sa tao (16)

   • “Hindi pumupuri kay Jah ang mga patay” (17)

 • 116

  • Awit ng pasasalamat

   • “Ano ang igaganti ko kay Jehova?” (12)

   • “Kukunin ko ang kopa ng kaligtasan” (13)

   • “Tutuparin ko ang mga panata ko kay Jehova” (14, 18)

   • Napakalaking kawalan ang kamatayan ng mga tapat (15)

 • 117

  • Panawagan sa lahat ng bansa na purihin si Jehova

   • Ang tapat na pag-ibig ng Diyos ay dakila (2)

 • 118

  • Pasasalamat sa tagumpay ni Jehova

   • ‘Tumawag ako kay Jah, at sumagot siya’ (5)

   • “Kakampi ko si Jehova” (6, 7)

   • Ang bato na itinakwil ay magiging pangunahing batong-panulok (22)

   • “Ang dumarating sa pangalan ni Jehova” (26)

 • 119

  • Pagpapasalamat sa napakahalagang salita ng Diyos

   • ‘Paano mapananatiling malinis ng kabataan ang landas niya?’ (9)

   • “Kalugod-lugod sa akin ang mga paalaala mo” (24)

   • “Ang salita mo ang pag-asa ko” (74, 81, 114)

   • “Mahal na mahal ko ang kautusan mo!” (97)

   • “Mas may unawa ako kaysa sa lahat ng guro ko” (99)

   • “Ang salita mo ay lampara sa aking paa” (105)

   • “Katotohanan ang diwa ng salita mo” (160)

   • May kapayapaan ang mga umiibig sa kautusan ng Diyos (165)

 • 120

  • Dayuhang naghahangad ng kapayapaan

   • ‘Iligtas mo ako sa mapandayang dila’ (2)

   • “Ako ay para sa kapayapaan” (7)

 • 121

  • Binabantayan ni Jehova ang bayan niya

   • “Si Jehova ang tumutulong sa akin” (2)

   • Hindi natutulog si Jehova (3, 4)

 • 122

  • Panalangin para sa kapayapaan ng Jerusalem

   • Masayang pumunta sa bahay ni Jehova (1)

   • Isang lunsod na pinagkaisa (3)

 • 123

  • Umaasa kay Jehova para sa awa

   • ‘Gaya ng mga lingkod, nakatingin tayo kay Jehova’ (2)

   • “Labis-labis na kaming hinahamak” (3)

 • 124

  • “Kung hindi pumanig sa atin si Jehova”

   • Nakatakas sa nasirang bitag (7)

   • “Ang kaligtasan natin ay nasa pangalan ni Jehova” (8)

 • 125

  • Pinoprotektahan ni Jehova ang bayan niya

   • “Kung paanong napapalibutan ng mga bundok ang Jerusalem” (2)

   • “Magkaroon nawa ng kapayapaan sa Israel” (5)

 • 126

  • Masayang pagbabalik sa Sion

   • “Si Jehova ay gumawa ng dakilang mga bagay” (3)

   • Ang pag-iyak ay mapapalitan ng kagalakan (5, 6)

 • 127

  • Kung wala ang Diyos, walang saysay ang lahat ng bagay

   • “Kung hindi si Jehova ang nagtatayo ng bahay” (1)

   • Ang mga anak ay gantimpala mula sa Diyos (3)

 • 128

  • Maligaya ang natatakot kay Jehova

   • Ang asawang babae ay gaya ng mabungang punong ubas (3)

   • “Makita mo nawa ang kasaganaan ng Jerusalem” (5)

 • 129

  • Pinahirapan pero hindi natalo

   • Ipinahiya ang mga napopoot sa Sion (5)

 • 130

  • “Mula sa kalaliman ay tumatawag ako sa iyo”

   • “Kung mga pagkakamali ang binabantayan mo” (3)

   • Tunay na kapatawaran mula kay Jehova (4)

   • “Hinihintay ko si Jehova nang may pananabik” (6)

 • 131

  • Kontentong gaya ng batang inawat na sa pagsuso

   • Hindi naghahangad ng napakadakilang mga bagay (1)

 • 132

  • Pinili si David at ang Sion

   • “Huwag mong itakwil ang pinili mo” (10)

   • Dinamtan ng kaligtasan ang mga saserdote ng Sion (16)

 • 133

  • Magkakasama at nagkakaisa

   • Gaya ng langis sa ulo ni Aaron (2)

   • Gaya ng hamog sa Hermon (3)

 • 134

  • Pagpuri sa Diyos kung gabi

   • “Itaas ninyo ang mga kamay ninyo taglay ang kabanalan” (2)

 • 135

  • Purihin si Jah dahil sa kadakilaan niya

   • Mga tanda at himala laban sa Ehipto (8, 9)

   • “Ang pangalan mo ay mananatili magpakailanman” (13)

   • Walang-buhay na mga idolo (15-18)

 • 136

  • Ang tapat na pag-ibig ni Jehova ay walang hanggan

   • Mahusay ang pagkakagawa sa langit at lupa (5, 6)

   • Namatay ang Paraon sa Dagat na Pula (15)

   • Inaalaala ng Diyos ang mga nalugmok (23)

   • Pagkain para sa lahat ng nabubuhay (25)

 • 137

  • Sa tabi ng mga ilog ng Babilonya

   • Hindi kinanta ang mga awit ng Sion (3, 4)

   • Wawasakin ang Babilonya (8)

 • 138

  • Kahit mataas ang Diyos, nagmamalasakit siya

   • ‘Sinagot mo ang panalangin ko’ (3)

   • ‘Sa gitna ng panganib, inililigtas mo ako’ (7)

 • 139

  • Kilalang-kilala ng Diyos ang mga lingkod niya

   • Walang makatatakas sa espiritu ng Diyos (7)

   • “Kamangha-mangha ang pagkakagawa sa akin” (14)

   • ‘Nakita mo ako noong binhi pa lang ako’ (16)

   • “Akayin mo ako sa landas ng walang hanggan” (24)

 • 140

  • Si Jehova ang makapangyarihang Tagapagligtas

   • Ang masasama ay gaya ng ahas (3)

   • Pababagsakin ang mararahas (11)

 • 141

  • Panalangin para sa proteksiyon

   • ‘Ang panalangin ko nawa ay maging gaya ng insenso’ (2)

   • Ang pagsaway ng matuwid ay gaya ng langis (5)

   • Mahuhulog ang masasama sa sarili nilang lambat (10)

 • 142

  • Panalangin para iligtas sa mga mang-uusig

   • “Wala akong matakasan” (4)

   • ‘Ikaw ang tanging pag-asa ko’ (5)

 • 143

  • Uhaw sa Diyos gaya ng tuyong lupain

   • ‘Binubulay-bulay ko ang mga gawa mo’ (5)

   • “Turuan mo akong gawin ang kalooban mo” (10)

   • ‘Patnubayan nawa ako ng mabuti mong espiritu’ (10)

 • 144

  • Panalangin para sa tagumpay

   • ‘Ano ang taong mortal?’ (3)

   • ‘Mangalat nawa ang mga kaaway’ (6)

   • Maligaya ang bayan ni Jehova (15)

 • 145

  • Pagpuri sa Diyos, ang dakilang Hari

   • ‘Ihahayag ko ang kadakilaan ng Diyos’ (6)

   • “Si Jehova ay mabuti sa lahat” (9)

   • “Pupurihin ka ng mga tapat sa iyo” (10)

   • Walang-hanggang paghahari ng Diyos (13)

   • Ibinibigay ng Diyos ang inaasam ng lahat (16)

 • 146

  • Umasa sa Diyos, hindi sa tao

   • Kapag namatay ang tao, naglalaho ang pag-iisip niya (4)

   • Itinatayo ng Diyos ang mga nakayukod (8)

 • 147

  • Pagpuri sa maibigin at makapangyarihang mga gawa ng Diyos

   • Pinagagaling niya ang mga may pusong nasasaktan (3)

   • Tinatawag niya sa pangalan ang lahat ng bituin (4)

   • “Nagsusugo siya ng niyebe na parang lana” (16)

 • 148

  • Pupurihin si Jehova ng lahat ng nilalang

   • “Purihin ninyo siya, kayong lahat na mga anghel niya” (2)

   • ‘Purihin ninyo siya, kayong araw, buwan, at mga bituin’ (3)

   • Pupuri sa Diyos ang bata at matanda (12, 13)

 • 149

  • Awit ng papuri sa tagumpay ng Diyos

   • Nalulugod ang Diyos sa bayan niya (4)

   • Pararangalan ang mga tapat sa Diyos (9)

 • 150

  • Purihin si Jah ng lahat ng humihinga

   • Hallelujah! (1, 6)