Ikalawang Hari 18:1-37

18  Nang ikatlong taon ng hari ng Israel na si Hosea+ na anak ni Elah, si Hezekias+ na anak ni Haring Ahaz+ ng Juda ay naging hari.  Siya ay 25 taóng gulang nang maging hari, at 29 na taon siyang namahala sa Jerusalem. Ang kaniyang ina ay si Abi* na anak ni Zacarias.+  Patuloy niyang ginawa ang tama sa paningin ni Jehova,+ gaya ng ginawa ng ninuno niyang si David.+  Siya ang nag-alis sa matataas na lugar,+ nagwasak sa mga sagradong haligi, at pumutol sa sagradong poste.*+ Dinurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises;+ dahil hanggang noong panahong iyon, gumagawa pa rin ang mga Israelita ng haing usok para doon, at tinatawag iyon noon na tansong ahas na idolo.*  Nagtiwala siya kay Jehova+ na Diyos ng Israel; walang sinumang katulad niya sa lahat ng hari ng Juda na nauna sa kaniya o sumunod sa kaniya.  Nanatili siyang tapat kay Jehova.+ Hindi siya tumigil sa pagsunod sa kaniya; patuloy niyang tinupad ang mga utos na ibinigay ni Jehova kay Moises.  At pinatnubayan siya ni Jehova. Naging marunong siya sa lahat ng ginagawa niya. Nagrebelde siya sa hari ng Asirya at hindi naglingkod dito.+  Tinalo rin niya ang mga Filisteo+ hanggang sa Gaza at sa mga teritoryo nito, mula sa bantayan hanggang sa napapaderang* lunsod.*  Nang ikaapat na taon ni Haring Hezekias, na ikapitong taon ng hari ng Israel na si Hosea+ na anak ni Elah, si Haring Salmaneser ng Asirya ay sumalakay sa Samaria at pinalibutan iyon ng hukbo niya.+ 10  Nasakop nila iyon+ pagkalipas ng halos tatlong taon; nang ikaanim na taon ni Hezekias, na ikasiyam na taon ni Haring Hosea ng Israel, nasakop ang Samaria. 11  Pagkatapos, ipinatapon ng hari ng Asirya ang mga Israelita+ sa Asirya at pinatira sila sa Hala at sa Habor sa ilog ng Gozan at sa mga lunsod ng mga Medo.+ 12  Nangyari ito dahil hindi nila pinakinggan ang tinig ni Jehova na kanilang Diyos, kundi patuloy nilang nilabag ang kaniyang tipan, ang lahat ng iniutos ni Moises na lingkod ni Jehova.+ Hindi sila nakinig o sumunod. 13  Nang ika-14 na taon ni Haring Hezekias, sinalakay ni Senakerib na hari ng Asirya+ ang lahat ng napapaderang lunsod ng Juda at sinakop ang mga iyon.+ 14  Kaya si Haring Hezekias ng Juda ay nagpadala ng mensahe sa hari ng Asirya sa Lakis: “Nagkamali ako. Umurong kayo, at ibibigay ko sa iyo ang anumang hingin mo sa akin.” Pinagbayad ng hari ng Asirya si Haring Hezekias ng Juda ng 300 talento* ng pilak at 30 talento ng ginto. 15  Kaya ibinigay ni Hezekias ang lahat ng pilak sa bahay ni Jehova at sa mga kabang-yaman ng bahay* ng hari.+ 16  Nang panahong iyon, inalis* ni Hezekias ang mga pinto ng templo+ ni Jehova at ang mga poste ng pinto na binalutan ng ginto ni Haring Hezekias ng Juda,+ at ibinigay niya ang mga iyon sa hari ng Asirya. 17  Pagkatapos, isinugo ng hari ng Asirya kay Haring Hezekias sa Jerusalem ang Tartan,* ang Rabsaris,* at ang Rabsases* kasama ang isang malaking hukbo mula sa Lakis.+ Pumunta sila sa Jerusalem+ at pumuwesto sa may padaluyan ng tubig na galing sa tipunan ng tubig sa itaas at nasa daang papunta sa parang ng tagapaglaba.+ 18  Nang tawagin nila ang hari para lumabas ito, hinarap sila ni Eliakim+ na anak ni Hilkias, na namamahala sa sambahayan,* ng kalihim na si Sebnah,+ at ng tagapagtalang si Joa na anak ni Asap. 19  Kaya sinabi ng Rabsases sa kanila: “Pakisuyo, sabihin ninyo kay Hezekias, ‘Ito ang sinabi ng dakilang hari, ang hari ng Asirya: “Ano ang ipinagmamalaki mo?+ 20  Sinasabi mo, ‘Alam ko ang gagawin ko at kaya kong makipagdigma,’ pero hindi totoo iyan. Kanino ka ba umaasa at ang lakas ng loob mong magrebelde sa akin?+ 21  Nagtitiwala ka sa tulong ng baling tambong ito, ang Ehipto.+ Matutusok ang palad ng sinumang tutukod dito. Ganiyan ang Paraon na hari ng Ehipto sa lahat ng nagtitiwala sa kaniya. 22  At kung sasabihin ninyo sa akin, ‘Nagtitiwala kami kay Jehova na aming Diyos,’+ hindi ba sa kaniya ang matataas na lugar at ang mga altar na inalis ni Hezekias,+ at sinasabi niya sa Juda at sa Jerusalem, ‘Dapat kayong yumukod sa altar na ito sa Jerusalem’?”’+ 23  Pakisuyo, makipagpustahan ka sa panginoon kong hari ng Asirya: Bibigyan kita ng 2,000 kabayo kung may mapapasakay ka sa lahat ng ito.+ 24  Paano mo mapauurong ang kahit isang gobernador na pinakamababa sa mga lingkod ng panginoon ko, gayong umaasa ka lang sa Ehipto para sa mga karwahe at mangangabayo? 25  Wala bang pahintulot ni Jehova ang pagpunta ko sa lugar na ito para wasakin ito? Si Jehova mismo ang nagsabi sa akin, ‘Pumunta ka sa lupaing ito at wasakin mo ito.’” 26  Sinabi ni Eliakim na anak ni Hilkias at ni Sebnah+ at ni Joa sa Rabsases:+ “Pakisuyo, makipag-usap ka sa iyong mga lingkod sa wikang Aramaiko,*+ dahil naiintindihan namin ito; huwag kang makipag-usap sa amin sa wika ng mga Judio na naririnig ng mga taong nasa pader.”+ 27  Pero sinabi ng Rabsases sa kanila: “Sa iyo lang ba at sa panginoon mo ipinapasabi ng panginoon ko ang mensaheng ito? Hindi ba para din ito sa mga lalaking nakaupo sa pader, na kakain ng sarili nilang dumi at iinom ng sarili nilang ihi kasama ninyo?” 28  Pagkatapos, tumayo ang Rabsases at sumigaw sa wika ng mga Judio: “Pakinggan ninyo ang sinabi ng dakilang hari, ang hari ng Asirya.+ 29  Ito ang sinabi ng hari, ‘Huwag kayong magpaloko kay Hezekias, dahil hindi niya kayo kayang iligtas sa kamay ko.+ 30  At huwag kayong magtiwala kay Jehova dahil sa sinasabi ni Hezekias: “Tiyak na ililigtas tayo ni Jehova, at hindi ibibigay ang lunsod na ito sa kamay ng hari ng Asirya.”+ 31  Huwag kayong makinig kay Hezekias, dahil ito ang sinabi ng hari ng Asirya: “Makipagpayapaan kayo sa akin at sumuko, at bawat isa sa inyo ay kakain mula sa sarili niyang puno ng ubas at ng igos at iinom ng tubig mula sa sarili niyang imbakan ng tubig, 32  hanggang sa dumating ako at dalhin ko kayo sa isang lupaing gaya ng sarili ninyong lupain,+ isang lupain ng butil at bagong alak, isang lupain ng tinapay at mga ubasan, isang lupain ng punong olibo at pulot-pukyutan. At mananatili kayong buháy at hindi mamamatay. Huwag kayong makinig kay Hezekias, dahil niloloko niya kayo kapag sinasabi niya, ‘Ililigtas tayo ni Jehova.’ 33  Mayroon ba sa mga diyos ng mga bansa na nakapagligtas ng kanilang lupain mula sa kamay ng hari ng Asirya? 34  Nasaan ang mga diyos ng Hamat+ at ng Arpad? Nasaan ang mga diyos ng Separvaim,+ Hena, at Iva? Nailigtas ba nila ang Samaria mula sa kamay ko?+ 35  Walang sinuman sa mga diyos ng mga lupain ang nakapagligtas ng lupain nila mula sa kamay ko. Kaya paano maililigtas ni Jehova ang Jerusalem mula sa kamay ko?”’”+ 36  Pero hindi umimik ang bayan at wala silang anumang isinagot sa kaniya, dahil iniutos ng hari, “Huwag ninyo siyang sagutin.”+ 37  Pero si Eliakim na anak ni Hilkias, na namamahala sa sambahayan,* ang kalihim na si Sebnah, at ang tagapagtalang si Joa na anak ni Asap ay pumunta kay Hezekias na punít ang mga damit, at sinabi nila sa kaniya ang mensahe ng Rabsases.

Talababa

Pinaikling Abias.
Tingnan sa Glosari.
O “tinatawag iyon noon na Nehustan.”
O “nakukutaang.”
Sa lahat ng lugar, kaunti man o marami ang nakatira.
Ang isang talento ay 34.2 kg. Tingnan ang Ap. B14.
O “palasyo.”
Lit., “pinutol.”
O “kumandante.”
O “punong opisyal ng palasyo.”
O “punong tagapagsilbi ng inumin.”
O “palasyo.”
O “Siryano.”
O “palasyo.”

Study Notes

Media