Ikalawang Hari 17:1-41

17  Nang ika-12 taon ni Haring Ahaz ng Juda, si Hosea+ na anak ni Elah ay naging hari sa Israel sa Samaria; namahala siya nang siyam na taon.  Patuloy niyang ginawa ang masama sa paningin ni Jehova, pero hindi kasinsama ng ginawa ng mga hari ng Israel na nauna sa kaniya.  Si Haring Salmaneser ng Asirya ay nakipagdigma sa kaniya,+ at si Hosea ay naging lingkod niya at nagsimulang magbigay sa kaniya ng tributo.*+  Pero nalaman ng hari ng Asirya na sangkot si Hosea sa isang sabuwatan, dahil nagsugo si Hosea ng mga mensahero kay Haring So ng Ehipto+ at hindi niya dinala ang tributo sa hari ng Asirya na gaya ng naunang mga taon. Kaya ikinulong siya at iginapos ng hari ng Asirya.  Sinalakay ng hari ng Asirya ang buong lupain, at pinalibutan ng hukbo niya ang Samaria sa loob ng tatlong taon.  Nang ikasiyam na taon ni Hosea, sinakop ng hari ng Asirya ang Samaria.+ Pagkatapos, ang mga nasa Israel ay ipinatapon niya+ sa Asirya at pinatira sa Hala at sa Habor sa ilog ng Gozan+ at sa mga lunsod ng mga Medo.+  Nangyari ito dahil nagkasala ang Israel kay Jehova na kanilang Diyos, na nagpalaya sa kanila mula sa lupain ng Ehipto at sa kamay ng Paraon na hari ng Ehipto.+ Sumamba* sila sa ibang mga diyos,+  sumunod sila sa kaugalian ng mga bansang itinaboy ni Jehova mula sa harap ng mga Israelita, at sumunod sila sa kaugaliang pinasimulan ng mga hari ng Israel.  Ginawa ng mga Israelita ang mga bagay na hindi tama sa paningin ni Jehova na kanilang Diyos. Patuloy silang nagtayo ng matataas na lugar sa lahat ng lunsod nila,+ mula sa bantayan hanggang sa mga napapaderang* lunsod.* 10  Patuloy silang nagtayo ng mga sagradong haligi at mga sagradong poste*+ sa bawat mataas na burol at sa ilalim ng bawat mayabong na puno;+ 11  at sa lahat ng matataas na lugar ay gumagawa sila ng haing usok na gaya ng mga bansang pinalayas ni Jehova sa harap nila.+ Patuloy silang gumawa ng masasamang bagay para galitin si Jehova. 12  Patuloy silang naglingkod sa kasuklam-suklam na mga idolo,*+ kahit na sinabi ni Jehova sa kanila: “Huwag ninyong gagawin ito!”+ 13  Paulit-ulit na nagbabala si Jehova sa Israel at Juda sa pamamagitan ng lahat ng propeta at ng bawat lingkod niyang nakakakita ng pangitain:+ “Tigilan na ninyo ang masasamang ginagawa ninyo!+ Sundin ninyo ang mga utos at tuntunin ko, ang lahat ng kautusang ibinigay ko sa mga ninuno ninyo at ipinaabot ko sa inyo sa pamamagitan ng mga lingkod kong propeta.” 14  Pero hindi sila nakinig, at nanatiling matigas ang ulo nila* gaya ng mga ninuno nila na hindi nanampalataya kay Jehova na kanilang Diyos.+ 15  Patuloy nilang itinakwil ang mga tuntunin niya at ang pakikipagtipan niya+ sa mga ninuno nila at ang mga paalaalang ibinigay niya bilang babala sa kanila,+ at patuloy silang sumunod sa walang-silbing mga idolo+ at sila mismo ay naging walang silbi rin.+ Tinularan nila ang mga bansang nasa palibot nila kahit na inutusan sila ni Jehova na huwag tularan ang mga ito.+ 16  Palagi nilang binabale-wala ang lahat ng utos ni Jehova na kanilang Diyos, at gumawa sila ng metal na estatuwa ng dalawang guya*+ at isang sagradong poste,*+ at yumukod sila sa buong hukbo ng langit+ at naglingkod kay Baal.+ 17  Sinunog din nila ang mga anak nilang lalaki at babae bilang handog,+ nanghula sila+ at naghanap ng mga tanda, at nagpakalugmok sila* sa paggawa ng masama sa paningin ni Jehova para galitin siya. 18  Galit na galit si Jehova sa Israel, kaya inalis niya sila sa harapan niya.+ Wala siyang itinira maliban sa tribo ng Juda. 19  Maging ang Juda ay hindi tumupad sa mga utos ni Jehova na kanilang Diyos;+ sinunod din nila ang mga kaugaliang sinunod ng Israel.+ 20  Itinakwil ni Jehova ang buong Israel* at hiniya sila at ibinigay sa kamay ng mga mandarambong, hanggang sa maitaboy niya sila mula sa harap niya. 21  Inalis niya ang Israel mula sa sambahayan ni David, at ginawa nilang hari si Jeroboam na anak ni Nebat.+ Pero inilihis ni Jeroboam ang Israel mula sa pagsunod kay Jehova at inudyukan silang gumawa ng mabigat na kasalanan. 22  At patuloy na tinularan ng bayang Israel ang lahat ng kasalanan ni Jeroboam.+ Hindi sila tumigil sa paggawa ng mga kasalanang iyon 23  hanggang sa alisin ni Jehova ang Israel sa harapan niya, gaya ng sinabi niya sa pamamagitan ng lahat ng lingkod niyang propeta.+ Kaya kinuha ang Israel mula sa sarili nilang lupain at ipinatapon sa Asirya,+ at naroon pa rin sila hanggang ngayon. 24  Pagkatapos, nagdala ang hari ng Asirya ng mga tao mula sa Babilonya, Cuta, Ava, Hamat, at Separvaim+ at pinatira sila sa mga lunsod ng Samaria kapalit ng mga Israelita; inangkin nila ang Samaria at tumira sa mga lunsod nito. 25  Noong bago pa lang silang naninirahan doon, hindi sila natatakot* kay Jehova. Kaya nagpadala si Jehova sa kanila ng mga leon,+ at pinatay ng mga ito ang ilan sa kanila. 26  Iniulat sa hari ng Asirya: “Ang mga bansang ipinatapon at pinatira mo sa mga lunsod ng Samaria ay walang alam sa relihiyon* at sa Diyos ng lupain. Kaya patuloy siyang nagpapadala sa kanila ng mga leon, na pumapatay sa kanila, dahil walang isa man sa kanila ang nakaaalam sa relihiyon at sa Diyos ng lupain.” 27  Kaya nag-utos ang hari ng Asirya: “Pabalikin ninyo ang isa sa mga saserdoteng mula roon na ipinatapon ninyo at patirahin siya roon para turuan niya sila tungkol sa relihiyon at sa Diyos ng lupain.” 28  Kaya ang isa sa mga saserdoteng mula sa Samaria na ipinatapon nila ay bumalik at nanirahan sa Bethel,+ at tinuruan niya sila kung paano sila dapat matakot* kay Jehova.+ 29  Pero ang bawat bansa ay gumawa ng sarili nilang diyos,* at inilagay nila ang mga ito sa mga bahay para sa pagsamba na nasa matataas na lugar na ginawa ng mga Samaritano; ganoon ang ginawa ng bawat bansa sa mga lunsod na tinitirhan nila. 30  Gumawa ang mga lalaki ng Babilonya ng imahen ni Sucot-benot, gumawa ang mga lalaki ng Cut ng imahen ni Nergal, gumawa ang mga lalaki ng Hamat+ ng imahen ni Asima, 31  at gumawa ang mga Avita ng mga imahen nina Nibhaz at Tartak. Sinusunog ng mga Separvita ang mga anak nila bilang handog kay Adramelec at kay Anamelec na mga diyos ng Separvaim.+ 32  Natatakot sila kay Jehova, pero nag-atas naman sila ng mga saserdote para sa matataas na lugar mula sa sinuman sa kanila, at ito ang naglingkod sa kanila sa mga bahay para sa pagsamba na nasa matataas na lugar.+ 33  Natatakot sila kay Jehova, pero sumasamba sila sa sarili nilang mga diyos ayon sa relihiyon* ng mga bansang pinanggalingan nila.+ 34  Hanggang ngayon, sumusunod sila sa dati nilang mga relihiyon.* Walang isa man sa kanila ang sumasamba* kay Jehova, at walang sumusunod sa kaniyang mga tuntunin, hatol, Kautusan, at batas na ibinigay ni Jehova sa mga anak ni Jacob, na ang pangalan ay pinalitan niya ng Israel.+ 35  Nang makipagtipan sa kanila si Jehova,+ inutusan niya sila: “Huwag kayong matatakot sa ibang diyos, at huwag kayong yuyukod sa kanila o maglilingkod sa kanila o maghahandog sa kanila.+ 36  Si Jehova, na naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan at unat na bisig,+ ang dapat ninyong katakutan,+ at sa kaniya kayo dapat yumukod, at sa kaniya kayo dapat maghandog. 37  At lagi ninyong sunding mabuti ang mga tuntunin, hatol, Kautusan, at batas na isinulat niya para sa inyo,+ at huwag kayong matatakot sa ibang diyos. 38  At huwag ninyong kalilimutan ang pakikipagtipan ko sa inyo,+ at huwag kayong matatakot sa ibang diyos. 39  Si Jehova na inyong Diyos ang dapat ninyong katakutan, dahil siya ang magliligtas sa inyo mula sa kamay ng lahat ng kaaway ninyo.” 40  Pero hindi sila sumunod; ang dati nilang relihiyon* ang sinunod nila.+ 41  Natakot kay Jehova ang mga bansang ito,+ pero naglilingkod din sila sa sarili nilang mga inukit na imahen. Tinutularan ng mga anak at apo nila ang ginawa ng mga ninuno nila hanggang ngayon.

Talababa

Tingnan sa Glosari.
Lit., “Natakot.”
O “nakukutaang.”
Sa lahat ng lugar, kaunti man o marami ang nakatira.
Tingnan sa Glosari.
Ang terminong Hebreo para dito ay puwedeng iugnay sa isang salita para sa “dumi ng hayop” at isang ekspresyon ng paghamak.
Lit., “at pinatigas nila ang leeg nila.”
O “batang baka.”
Tingnan sa Glosari.
Lit., “ipinagbili ang sarili nila.”
O “ang lahat ng inapo ng Israel.”
O “sumasamba.”
O “relihiyosong mga kaugalian.”
O “sumamba.”
O “mga diyos.”
O “relihiyosong mga kaugalian.”
O “relihiyosong mga kaugalian.”
O “natatakot.”
O “relihiyosong mga kaugalian.”

Study Notes

Media