Ikalawang Cronica 6:1-42

6  Sinabi ni Solomon nang pagkakataong iyon: “Sinabi ni Jehova na titira siya sa maitim at makapal na ulap.+  Ngayon ay nakapagtayo ako ng isang marangal na bahay para sa iyo, isang matatag na lugar na matitirhan mo magpakailanman.”+  Pagkatapos, humarap ang hari sa buong kongregasyon ng Israel at pinagpala niya sila samantalang sila ay nakatayo.+  Sinabi niya: “Purihin nawa si Jehova na Diyos ng Israel, ang nangako sa ama kong si David at tumupad sa pangako niya sa pamamagitan ng sarili niyang mga kamay. Sinabi niya,  ‘Mula nang araw na ilabas ko mula sa Ehipto ang bayan ko, hindi ako pumili ng lunsod mula sa lahat ng tribo ng Israel na pagtatayuan ng isang bahay kung saan mananatili ang pangalan ko,+ at hindi ako pumili ng lalaking mamamahala sa bayan kong Israel.  Pero ngayon ay pinili ko ang Jerusalem+ para manatili roon ang pangalan ko, at pinili ko si David para mamahala sa bayan kong Israel.’+  Gusto ng ama kong si David na magtayo ng isang bahay para sa pangalan ni Jehova na Diyos ng Israel.+  Pero sinabi ni Jehova sa ama kong si David, ‘Gusto mo akong ipagtayo ng bahay para sa pangalan ko, at maganda ang hangarin mo.  Pero hindi ikaw ang magtatayo ng bahay. Ang magiging anak mo* ang magtatayo ng bahay para sa pangalan ko.’+ 10  Tinupad ni Jehova ang ipinangako niya, dahil ako ang pumalit sa ama kong si David at umupo sa trono ng Israel,+ gaya ng pangako ni Jehova.+ Naitayo ko rin ang bahay para sa pangalan ni Jehova na Diyos ng Israel, 11  at inilagay ko roon ang Kaban na naglalaman ng tipan+ ni Jehova sa bayang Israel.” 12  At tumayo siya sa harap ng altar ni Jehova, sa harap ng buong kongregasyon ng Israel, at iniunat niya ang mga kamay niya.+ 13  (Gumawa si Solomon ng entabladong tanso at inilagay iyon sa gitna ng looban.*+ Ang haba nito ay limang siko,* ang lapad ay limang siko, at ang taas ay tatlong siko; at tumayo siya roon.) At lumuhod siya sa harap ng buong kongregasyon ng Israel at iniunat niya ang mga kamay niya sa langit+ 14  at sinabi: “O Jehova na Diyos ng Israel, walang Diyos na tulad mo sa langit o sa lupa, na tumutupad ng tipan at nagpapakita ng tapat na pag-ibig sa mga lingkod mo na lumalakad sa harap mo* nang buong puso nila.+ 15  Tinupad mo ang pangako mo sa lingkod mong si David na aking ama.+ Ikaw mismo ang nangako at sa araw na ito ay tinupad mo iyon sa pamamagitan ng sarili mong kamay.+ 16  At ngayon, O Jehova na Diyos ng Israel, tuparin mo ang ipinangako mo sa lingkod mong si David na aking ama nang sabihin mo: ‘Sa angkan mo manggagaling ang lahat ng uupo sa harap ko sa trono ng Israel kung magiging palaisip ang mga anak mo sa pamumuhay nila sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ko,+ gaya ng ginawa mo.’+ 17  At ngayon, O Jehova na Diyos ng Israel, matupad nawa ang ipinangako mo sa lingkod mong si David. 18  “Pero talaga bang maninirahan ang Diyos sa lupa kasama ng sangkatauhan?+ Sa langit, oo, sa langit ng mga langit, ay hindi ka magkasya;+ paano pa kaya sa bahay na ito na itinayo ko?+ 19  Ngayon ay pakinggan mo sana ang panalangin at kahilingan ng lingkod mo, O Jehova na aking Diyos, at makinig ka sa paghingi ng tulong at sa panalangin ng iyong lingkod sa harap mo. 20  Bantayan nawa ng mga mata mo ang bahay na ito araw at gabi, ang lugar kung saan sinabi mong ilalagay mo ang iyong pangalan,+ para mapakinggan ang idinadalangin ng lingkod mo nang nakaharap sa lugar na ito. 21  At pakinggan mo ang paghingi ng tulong ng iyong lingkod at ang mga pakiusap ng bayan mong Israel kapag nanalangin sila nang nakaharap sa lugar na ito,+ at makinig ka nawa mula sa tirahan mo sa langit;+ oo, makinig ka nawa at magpatawad.+ 22  “Kung magkasala ang isang tao sa kapuwa niya at panumpain siya ng isang panata,* at habang nasa ilalim ng panatang* iyon ay humarap siya sa altar mo sa bahay na ito,+ 23  makinig ka nawa mula sa langit at kumilos ka at humatol sa iyong mga lingkod. Gantihan mo ang masama at parusahan mo siya dahil sa masamang ginawa niya,+ at pawalang-sala mo* ang matuwid at gantimpalaan mo siya sa matuwid niyang mga gawa.+ 24  “At kapag natalo ng kaaway ang bayan mong Israel dahil patuloy silang nagkakasala sa iyo,+ at manumbalik sila at luwalhatiin ang pangalan mo+ at manalangin+ at magsumamo sa harap mo sa bahay na ito,+ 25  makinig ka nawa mula sa langit+ at patawarin mo ang kasalanan ng bayan mong Israel at ibalik sila sa lupaing ibinigay mo sa kanila at sa kanilang mga ninuno.+ 26  “Kapag sumara ang langit at hindi umulan+ dahil patuloy silang nagkakasala sa iyo,+ at manalangin sila nang nakaharap sa lugar na ito at luwalhatiin ang pangalan mo, at tumalikod sila mula sa kanilang kasalanan dahil dinisiplina* mo sila,+ 27  makinig ka nawa mula sa langit at patawarin ang kasalanan ng mga lingkod mo, ng bayan mong Israel, dahil ituturo mo sa kanila ang mabuting daan na dapat nilang lakaran;+ at magpaulan ka+ sa lupaing ipinamana mo sa iyong bayan. 28  “Kung magkaroon ng taggutom sa lupain,+ o ng salot,+ pagkatuyot ng mga pananim, amag,+ napakaraming balang, o matatakaw na balang*+ o palibutan sila ng mga kaaway nila sa alinmang lunsod ng lupain*+ o magkaroon ng iba pang uri ng salot o sakit,+ 29  anumang panalangin,+ anumang hilingin+ ng sinumang tao o ng iyong buong bayang Israel (dahil alam ng bawat isa sa kanila ang sarili niyang salot at kirot)+ kapag iniunat nila ang kanilang mga kamay sa direksiyon ng bahay na ito,+ 30  makinig ka nawa mula sa langit, na iyong tirahan,+ at magpatawad ka;+ at ibigay mo sa bawat isa ang nararapat sa lahat ng ginagawa niya, dahil alam mo ang nasa puso niya (ikaw lang ang talagang nakaaalam kung ano ang nasa puso ng tao),+ 31  para matakot sila sa iyo at lumakad sa iyong mga daan sa lahat ng araw ng kanilang buhay sa lupaing ibinigay mo sa aming mga ninuno. 32  “Tungkol naman sa dayuhang hindi kabilang sa bayan mong Israel pero dumating mula pa sa malayong lupain dahil sa iyong dakilang pangalan*+ at sa malakas mong kamay at sa makapangyarihan* mong bisig, at lumapit siya at manalangin nang nakaharap sa bahay na ito,+ 33  makinig ka nawa mula sa langit, na iyong tirahan, at ibigay mo ang lahat ng hinihiling sa iyo ng dayuhan, para malaman* ng lahat ng bayan sa mundo ang pangalan mo+ at matakot sila sa iyo gaya ng bayan mong Israel, at para malaman nila na ang pangalan mo ay nasa bahay na ito na itinayo ko. 34  “Sakaling makipagdigma ang bayan mo sa mga kaaway nila saanmang lugar,+ at manalangin sila+ sa iyo nang nakaharap sa lunsod na ito na pinili mo at sa bahay na itinayo ko para sa pangalan mo,+ 35  pakinggan mo nawa sa langit ang kanilang panalangin at ang kanilang kahilingan at bigyan mo sila ng katarungan.+ 36  “Kung magkasala sila sa iyo (dahil walang taong hindi nagkakasala),+ at magalit ka sa kanila at pabayaan mo sila sa kamay ng kaaway, at bihagin sila ng kaaway nila at dalhin sa isang lupain, malayo man o malapit,+ 37  at matauhan sila sa lupain kung saan sila dinalang bihag, at manumbalik sila at magsumamo sa iyo sa lupain kung saan sila bihag, na sinasabi, ‘Nagkasala kami at nagkamali; masama ang ginawa namin,’+ 38  at manumbalik sila sa iyo nang kanilang buong puso+ at buong kaluluwa sa lupain kung saan sila dinalang bihag,+ at manalangin sila nang nakaharap sa kanilang lupain na ibinigay mo sa kanilang mga ninuno at sa lunsod na pinili mo+ at sa bahay na itinayo ko para sa pangalan mo, 39  pakinggan mo nawa mula sa langit, na iyong tirahan, ang panalangin at kahilingan nila, at bigyan mo sila ng katarungan+ at patawarin mo ang bayan mong nagkasala sa iyo. 40  “Ngayon, O aking Diyos, pakisuyo, magbigay-pansin ka nawa* at makinig sa mga panalangin sa* lugar na ito.+ 41  At ngayon, O Diyos na Jehova, magpunta ka sa iyong pahingahan,+ ikaw at ang Kaban ng iyong lakas. Madamtan nawa ng kaligtasan ang iyong mga saserdote, O Diyos na Jehova, at magsaya nawa sa iyong kabutihan ang mga tapat sa iyo.+ 42  O Diyos na Jehova, huwag mong itakwil ang iyong pinili.*+ Alalahanin mo nawa ang iyong tapat na pag-ibig sa lingkod mong si David.”+

Talababa

Lit., “Ang anak mo, ang lalabas sa mga balakang mo.”
O “bakuran.”
Ang isang siko ay 44.5 cm (17.5 in). Tingnan ang Ap. B14.
O “na naglilingkod sa iyo.”
Isang panata na may kasamang sumpa bilang parusa kapag hindi ito totoo o hindi tinupad.
Lit., “sumpang.”
O “ipahayag mong matuwid.”
O “ibinaba.”
O “tipaklong.”
Lit., “sa lupain ng mga pintuang-daan niya.”
O “reputasyon.”
Lit., “unat.”
Malaman ang pangalan ng Diyos at makilala siya.
Lit., “mabuksan nawa ang mga mata mo.”
O “may kaugnayan sa.”
Lit., “pinahiran.” Tingnan sa Glosari, “Pahiran.”

Study Notes

Media