Ikalawang Cronica 23:1-21

23  Nang ikapitong taon, buong tapang na kumilos si Jehoiada at nakipagtipan sa mga pinuno ng daan-daan+—si Azarias na anak ni Jeroham, si Ismael na anak ni Jehohanan, si Azarias na anak ni Obed, si Maaseias na anak ni Adaias, at si Elisapat na anak ni Zicri.  Pagkatapos, lumibot sila sa buong Juda at tinipon ang mga Levita+ mula sa lahat ng lunsod ng Juda at ang mga ulo ng mga angkan ng Israel. Pagdating nila sa Jerusalem,  ang buong kongregasyon ay nakipagtipan+ sa hari sa bahay ng tunay na Diyos. Pagkatapos ay sinabi ni Jehoiada sa kanila: “Makinig kayo! Mamamahala ang anak ng hari, gaya ng ipinangako ni Jehova may kinalaman sa mga anak ni David.+  Ganito ang gagawin ninyo: Ang sangkatlo ng mga saserdote at mga Levita na maglilingkod+ sa araw ng Sabbath ay magiging mga bantay-pinto;+  ang isa namang sangkatlo ay pupuwesto sa bahay* ng hari+ at ang isa pang sangkatlo ay sa Pintuang-Daan ng Pundasyon, at ang buong bayan ay pupuwesto sa mga looban* ng bahay ni Jehova.+  Huwag kayong magpapapasok ng sinuman sa bahay ni Jehova maliban sa mga saserdote at mga Levita na naglilingkod.+ Makakapasok sila dahil sila ay banal na pangkat, at patuloy na tutuparin ng buong bayan ang obligasyon nila kay Jehova.  Papalibutan ng mga Levita ang hari, hawak ang mga sandata nila. Sinumang papasok sa bahay ay papatayin. Sundan ninyo ang hari kahit saan siya magpunta.”*  Ginawa ng mga Levita at ng buong Juda ang lahat ng iniutos ng saserdoteng si Jehoiada. Tinawag nilang lahat ang kani-kanilang mga tauhan na naglilingkod kapag Sabbath, pati ang mga hindi nakatakdang maglingkod kapag Sabbath,+ dahil hindi pinauwi ng saserdoteng si Jehoiada ang mga pangkat+ kahit tapos na sila sa tungkulin nila.  Pagkatapos, ibinigay ng saserdoteng si Jehoiada sa mga pinuno ng daan-daan+ ang mga sibat at ang mga pansalag* at ang bilog na mga kalasag na naging pag-aari ni Haring David+ at nasa bahay ng tunay na Diyos.+ 10  At ipinuwesto niya ang taumbayan, hawak ang kani-kaniyang sandata,* mula sa kanang panig ng bahay hanggang sa kaliwang panig ng bahay, malapit sa altar at sa bahay, sa palibot ng hari. 11  Pagkatapos, inilabas nila ang anak ng hari+ at inilagay sa ulo niya ang korona* at ang Patotoo*+ at ginawa siyang hari, at pinahiran siya ng langis ni Jehoiada at ng mga anak nito. Pagkatapos, sinabi nila: “Mabuhay ang hari!”+ 12  Nang marinig ni Athalia ang ingay ng mga taong nagtatakbuhan at pumupuri sa hari, agad siyang pumunta sa mga tao sa bahay ni Jehova.+ 13  At nakita niya ang hari na nakatayo sa tabi ng haligi* sa pasukan. Kasama ng hari ang matataas na opisyal+ at ang mga tagahihip ng trumpeta, at ang buong bayan ay nagsasaya+ at humihihip ng mga trumpeta, at ang mga mang-aawit na may mga instrumentong pangmusika ang nangunguna* sa pagpuri. Pinunit ni Athalia ang kaniyang damit at sumigaw: “Sabuwatan! Sabuwatan!” 14  Pero tinawag ng saserdoteng si Jehoiada ang mga pinuno ng daan-daan, ang mga inatasang manguna sa hukbo, at sinabi sa kanila: “Ilabas ninyo siya mula sa hanay ng mga sundalo, at patayin ninyo sa pamamagitan ng espada ang sinumang susunod sa kaniya!” Dahil sinabi ng saserdote: “Huwag ninyo siyang patayin sa bahay ni Jehova.” 15  Kaya sinunggaban nila siya, at nang madala nila siya sa pasukan ng Pintuang-Daan ng mga Kabayo sa bahay* ng hari, agad nila siyang pinatay roon. 16  Pagkatapos, si Jehoiada ay gumawa ng tipan sa pagitan niya at ng buong bayan at ng hari, na patuloy silang magiging bayan ni Jehova.+ 17  Pagkatapos, pumunta ang buong bayan sa bahay* ni Baal at winasak ito,+ at pinagdurog-durog nila ang mga imahen nito,+ at pinatay nila sa harap ng mga altar si Mattan na saserdote ni Baal.+ 18  Pagkatapos, ibinigay ni Jehoiada ang pangangasiwa sa bahay ni Jehova sa mga saserdote at mga Levita, na pinagpangkat-pangkat at inatasan noon ni David sa bahay ni Jehova para maghandog ng mga haing sinusunog para kay Jehova+ ayon sa nakasulat sa Kautusan ni Moises,+ nang may pagsasaya at awit, gaya ng itinagubilin* ni David. 19  Naglagay rin siya ng mga bantay+ sa pintuang-daan ng bahay ni Jehova, para hindi makapasok ang sinumang naging marumi sa anumang dahilan. 20  Pagkatapos, isinama niya ang mga pinuno ng daan-daan,+ ang mga prominenteng tao, ang mga tagapamahala ng bayan, at ang buong bayan, at sinamahan nila ang hari mula sa bahay ni Jehova papunta sa bahay* ng hari; dumaan sila sa mataas na pintuang-daan. Pagkatapos, pinaupo nila ang hari sa trono+ ng kaharian.+ 21  Kaya nagsaya ang buong bayan at nagkaroon ng katahimikan sa lunsod, dahil pinatay nila si Athalia sa pamamagitan ng espada.

Talababa

O “palasyo.”
O “bakuran.”
Lit., “kapag lumalabas siya at kapag pumapasok siya.”
Maliit na kalasag na karaniwang dala ng mga mamamanà.
O “sibat; diyabelin.”
O “diadema.”
Malamang na isang balumbong naglalaman ng Kautusan ng Diyos.
Lit., “haligi niya.”
O “nagbibigay ng hudyat.”
O “palasyo.”
O “templo.”
Lit., “sa pamamagitan ng mga kamay.”
O “palasyo.”

Study Notes

Media