Ikalawang Cronica 1:1-17

1  Ang paghahari ni Solomon na anak ni David ay patuloy na tumatag, at si Jehova na kaniyang Diyos ay sumakaniya at ginawa siyang napakadakila.+  Ipinatawag ni Solomon ang buong Israel, ang mga pinuno ng libo-libo at ng daan-daan, ang mga hukom, at ang lahat ng pinuno sa buong Israel, ang mga ulo ng mga angkan.*  Pagkatapos, si Solomon at ang buong kongregasyon ay pumunta sa mataas na lugar sa Gibeon,+ dahil naroon ang tolda ng pagpupulong ng tunay na Diyos. Ang toldang iyon ay ginawa ng lingkod ni Jehova na si Moises sa ilang.  Pero kinuha ni David ang Kaban ng tunay na Diyos sa Kiriat-jearim+ at dinala sa lugar na inihanda ni David para dito; nagtayo siya ng tolda sa Jerusalem para dito.+  At ang tansong altar+ na ginawa ni Bezalel+ na anak ni Uri na anak ni Hur ay inilagay sa harap ng tabernakulo ni Jehova; at si Solomon at ang kongregasyon ay nananalangin sa harap nito.*  Ngayon ay naghandog si Solomon doon sa harap ni Jehova; naghandog siya ng 1,000 handog na sinusunog sa tansong altar+ ng tolda ng pagpupulong.  Nang gabing iyon, nagpakita ang Diyos kay Solomon at nagsabi: “Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo?”+  Sinabi ni Solomon sa Diyos: “Nagpakita ka ng dakila at tapat na pag-ibig sa ama kong si David,+ at ginawa mo akong hari kapalit niya.+  Ngayon, O Diyos na Jehova, matupad nawa ang pangako mo sa ama kong si David,+ dahil ginawa mo akong hari sa isang bayan na sindami ng mga butil ng alabok sa lupa.+ 10  Bigyan mo ako ngayon ng karunungan at kaalaman+ para manguna sa bayang ito,* dahil sino ang makahahatol sa napakalaking bayan mong ito?”+ 11  At sinabi ng Diyos kay Solomon: “Dahil ito ang gusto mo at hindi mo hiniling ang kayamanan, ari-arian, at karangalan o ang kamatayan ng mga napopoot sa iyo, at hindi ka rin humiling ng mahabang buhay,* kundi humiling ka ng karunungan at kaalaman para mahatulan mo ang bayan ko na ibinigay ko sa iyo para pamahalaan mo,+ 12  ibibigay sa iyo ang karunungan at kaalaman; pero bibigyan din kita ng kayamanan at ari-arian at karangalan na hindi nakamit ng sinumang haring nauna sa iyo at hindi makakamit ng sinumang haring susunod sa iyo.”+ 13  Kaya si Solomon ay umalis sa mataas na lugar sa Gibeon,+ sa harap ng tolda ng pagpupulong, at pumunta sa Jerusalem; at namahala siya sa Israel. 14  Patuloy na nagtipon si Solomon ng mga karwahe* at kabayo;* mayroon siyang 1,400 karwahe at 12,000 kabayo,*+ at inilagay niya ang mga iyon sa mga lunsod ng karwahe+ at sa Jerusalem malapit sa hari.+ 15  Pinarami ng hari ang pilak at ginto sa Jerusalem na gaya ng mga bato,+ at pinarami niya ang mga kahoy na sedro na gaya ng mga puno ng sikomoro na nasa Sepela.+ 16  Ang mga kabayo ni Solomon ay inaangkat mula sa Ehipto;+ ang samahan ng mga mangangalakal ng hari ang kumukuha ng mga kawan ng kabayo* sa takdang halaga nito.+ 17  Bawat karwahe na inaangkat mula sa Ehipto ay nagkakahalaga ng 600 pirasong pilak, at ang isang kabayo ay nagkakahalaga ng 150; at ibinebenta nila ang mga ito sa lahat ng hari ng mga Hiteo at sa mga hari ng Sirya.

Talababa

O “angkan ng ama.”
O “sumasangguni sa Kaniya roon.”
Lit., “para lumabas sa harapan ng bayang ito at pumasok.”
Lit., “ng maraming araw.”
O “karo.”
O “mangangabayo.”
O “mangangabayo.”
O posibleng “mula sa Ehipto at mula sa Kue; binibili ng mga mangangalakal ng hari ang mga ito mula sa Kue,” na malamang na tumutukoy sa Cilicia.

Study Notes

Media