Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto 13:1-14

13  Ito ang ikatlong pagkakataon na pupunta ako sa inyo. “Sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi ay mapagtitibay ang bawat bagay.”+  Kahit wala ako riyan ngayon, para na rin akong nakapunta riyan nang dalawang beses, at patiuna kong binababalaan ang mga nagkasala noon at ang lahat ng iba pa, na kung sakaling bumalik ako riyan, hindi ko sila paliligtasin,+  dahil naghahanap kayo ng patunay kung talagang nagsasalita sa pamamagitan ko si Kristo, na hindi mahina kundi makapangyarihan sa gitna ninyo.  Totoo, naipako siya sa tulos dahil sa kaniyang mahinang kalagayan, pero buháy siya ngayon dahil sa kapangyarihan ng Diyos.+ Totoo rin na mahina kami gaya niya noon, pero mabubuhay kaming kasama niya+ dahil sa kapangyarihan ng Diyos na sumasainyo.+  Patuloy na subukin kung kayo ay nasa pananampalataya; patuloy na patunayan kung ano nga kayo.+ Hindi ba ninyo naiintindihan na si Jesu-Kristo ay kaisa ninyo? Dapat na ganito ang kalagayan ninyo, maliban na lang kung naiwala ninyo ang pagsang-ayon ng Diyos.  Talagang umaasa ako na makikita ninyong nasa amin ang pagsang-ayon ng Diyos.  Ngayon, ipinapanalangin namin sa Diyos na hindi kayo makagawa ng mali, hindi para magmukha kaming sinang-ayunan kundi dahil gusto naming gawin ninyo ang mabuti, kahit pa magmukha kaming hindi sinasang-ayunan.  Dahil wala kaming magagawang anuman laban sa katotohanan; ang lahat ng gagawin namin ay para sa katotohanan.  Talagang natutuwa kami kapag mahina kami pero malakas kayo. At iyan ang ipinapanalangin namin, ang maituwid kayo.+ 10  Kaya naman isinusulat ko na ang mga ito habang wala pa ako riyan para hindi ko kailangang maging mabagsik sa paggamit ng awtoridad, na ibinigay sa akin ng Panginoon+ para magpatibay at hindi para magpahina. 11  Bilang panghuli, mga kapatid, patuloy kayong magsaya, magpaakay sa tamang landas, maaliw,+ magkaisa sa kaisipan,+ at mamuhay nang payapa;+ at ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan+ ay sasainyo. 12  Malugod ninyong batiin ang isa’t isa.* 13  Binabati kayo ng lahat ng banal. 14  Sumainyo nawang lahat ang walang-kapantay na kabaitan ng Panginoong Jesu-Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang mga pagpapala ng banal na espiritu na tinatanggap ninyo bilang kongregasyon.

Talababa

Lit., “Batiin ninyo ang isa’t isa ng banal na halik.”

Study Notes

ikatlong beses: Hindi ito nangangahulugang tatlong beses na aktuwal na dumalaw si Pablo sa Corinto. Tumutukoy ito sa tatlong pagkakataong handa siyang pumunta doon, pero may isang pagkakataon na hindi iyon naging posible. Una siyang dumalaw sa Corinto noong itinatag niya ang kongregasyon doon, at nanatili siya roon nang isa’t kalahating taon. (Gaw 18:9-11) Sa ikalawang pagkakataon, nagplano si Pablo na dumalaw sa kanila pero hindi iyon natuloy. (2Co 1:15, 16, 23) May mga patunay na napakaikli ng pagitan ng pagsulat ni Pablo sa 1 at 2 Corinto, kaya hindi posibleng makadalaw siya sa maikling panahong iyon. Isa pa, isang pagdalaw lang ang nakaulat sa aklat ng Gawa. (Gaw 18:1) Pero natuloy ang ikatlong beses na naghandang dumalaw si Pablo sa Corinto, na binanggit niya sa tekstong ito at sa 2Co 13:1, 2. Nakabalik siya sa Corinto noong mga 56 C.E., at doon niya isinulat ang aklat ng Roma.—Gaw 20:2, 3; Ro 16:1, 23; 1Co 1:14.

ikatlong pagkakataon: Tingnan ang study note sa 2Co 12:14.

Sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi: Sa Kautusang Mosaiko, kailangan ang “patotoo” (lit., “bibig”) ng dalawa o tatlo pa ngang testigo para mahatulan ng mga hukom ang akusado. (Deu 17:6; 19:15) Sang-ayon si Jesus sa pamantayang iyon. (Mat 18:16; Ju 8:17, 18) Ang salitang “bibig” ay ginamit na tayutay (metonimya) para sa sasabihin, o testimonya, ng mga saksi. Nang banggitin ni Pablo ang tungkol sa mga pagbisita niya sa Corinto, sinipi niya ang Deu 19:15 at ipinakita na sinusunod ng kongregasyong Kristiyano ang prinsipyong ito.—1Ti 5:19.

naipako siya sa tulos: O “naibitin siya sa tulos (poste).”—Tingnan ang study note sa Mat 20:19 at Glosari, “Tulos”; “Pahirapang tulos.”

ibayubay sa tulos: O “ibitin sa tulos.” Ito ang una sa mahigit 40 paggamit ng pandiwang Griego na stau·roʹo sa Kristiyanong Griegong Kasulatan. Ito ang pandiwa ng pangngalang Griego na stau·rosʹ, na isinasaling “pahirapang tulos.” (Tingnan ang study note sa Mat 10:38; 16:24; 27:32 at Glosari, “Tulos”; “Pahirapang tulos.”) Ginamit ng Septuagint ang pandiwang ito sa Es 7:9, kung saan ipinag-utos na ibitin si Haman sa tulos na mahigit 20 m (65 ft) ang taas. Sa klasikal na Griego, nangangahulugan itong “bakuran o palibutan ng tulos o poste.”

Patuloy na subukin: May ilan sa Corinto na kumukuwestiyon kay Pablo at naghahanap ng patunay kung talagang kinatawan siya ni Kristo. (2Co 13:3) Nagpayo si Pablo na kailangan nilang “patuloy na subukin” ang kanilang sarili. Ayon sa isang diksyunaryo, ang salitang ginamit ni Pablo para sa “subukin” ay nangangahulugang “pagsikapang alamin kung ano talaga ang isang bagay.” Malalaman nila ang totoong kalagayan ng espirituwalidad nila kapag tiningnan nila kung kaayon ng mahahalagang katotohanang natutuhan nila ang kanilang mga ginagawa sa araw-araw, saloobin, at mga desisyon. Makakatulong sa kanila ang paggawa nito para patuloy na mapatunayan na tunay silang mga Kristiyano. Ang terminong ginamit ni Pablo para sa “patunayan” ay puwedeng gamitin sa mga konteksto kung saan kailangang subukin kung tunay ang isang bagay, gaya ng ginagawa sa mga metal.

nasa pananampalataya: Gaya ng pagkakagamit dito ni Pablo, ang ekspresyong “pananampalataya” ay tumutukoy sa kalipunan ng mga turo at paniniwala ng mga Kristiyano. (Gaw 6:7; Gal 6:10; Efe 4:5; Jud 3) Kasingkahulugan ito ng “katotohanan” sa Gal 5:7, 2Pe 2:2, at 2Ju 1. Idiniriin dito ni Pablo na hindi sapat na malaman ang mga katotohanan at prinsipyong itinuro ni Jesus; dapat na “nasa pananampalataya” ang isang Kristiyano, ibig sabihin, isinasabuhay niya ang mga katotohanang iyon.—2Co 12:20, 21.

maituwid kayo: O “maibalik kayo sa ayos.” Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, dito lang lumitaw ang terminong Griego na ka·tarʹti·sis, na isinaling “maituwid.” Ginagamit ito at ang iba pang kaugnay na termino para ilarawan ang pagbabalik sa ayos ng isang bagay. Halimbawa, sa Mat 4:21, ginamit ang pandiwang ka·tar·tiʹzo para ilarawan ang ‘pagtatahi sa punit’ ng mga lambat. Sa Gal 6:1, ginamit din ang pandiwang ito para tumukoy sa pagtutuwid sa isang kapananampalataya na nakagawa ng maling hakbang. Ang kaugnay na pangngalang ka·tar·ti·smosʹ, na isinaling “ituwid” sa Efe 4:12, ay isang termino na ginagamit kung minsan sa medisina para ilarawan ang pagbabalik sa ayos ng isang buto, biyas, o kasukasuan.

patuloy kayong . . . magpaakay sa tamang landas: Tingnan ang study note sa 2Co 13:9.

maituwid kayo: O “maibalik kayo sa ayos.” Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, dito lang lumitaw ang terminong Griego na ka·tarʹti·sis, na isinaling “maituwid.” Ginagamit ito at ang iba pang kaugnay na termino para ilarawan ang pagbabalik sa ayos ng isang bagay. Halimbawa, sa Mat 4:21, ginamit ang pandiwang ka·tar·tiʹzo para ilarawan ang ‘pagtatahi sa punit’ ng mga lambat. Sa Gal 6:1, ginamit din ang pandiwang ito para tumukoy sa pagtutuwid sa isang kapananampalataya na nakagawa ng maling hakbang. Ang kaugnay na pangngalang ka·tar·ti·smosʹ, na isinaling “ituwid” sa Efe 4:12, ay isang termino na ginagamit kung minsan sa medisina para ilarawan ang pagbabalik sa ayos ng isang buto, biyas, o kasukasuan.

Malugod ninyong batiin ang isa’t isa: Tingnan ang study note sa Ro 16:16.

Malugod ninyong batiin ang isa’t isa: Lit., “Batiin ninyo ang isa’t isa ng banal na halik.” Sa apat na liham ni Pablo (dito at sa 1Co 16:20, tlb.; 2Co 13:12, tlb.; 1Te 5:26, tlb.), pinasigla niya ang mga kapuwa niya Kristiyano na batiin ang isa’t isa ng “banal na halik.” Gumamit din si apostol Pedro ng kahawig na ekspresyon: “Batiin ninyo ang isa’t isa ng halik ng pag-ibig.” (1Pe 5:14) Noong panahon ng Bibliya, ang paghalik ay tanda ng pagmamahal, paggalang, o kapayapaan. Normal lang ang paghalik kapag bumabati o nagpapaalam. (Ru 1:14; Luc 7:45) Karaniwan itong ginagawa ng babae at lalaking magkamag-anak (Gen 29:11; 31:28), ng dalawang lalaking magkamag-anak, at ng malapít na magkaibigan (Gen 27:26, 27; 45:15; Exo 18:7; 1Sa 20:41, 42; 2Sa 14:33; 19:39; tingnan ang study note sa Gaw 20:37). Noon, tanda ito ng kapatiran at pagkakaisa ng mga Kristiyanong pinagbuklod ng tunay na pagsamba. Hindi ito basta pormalismo o ritwal, at wala rin itong romantiko o seksuwal na kahulugan.—Ju 13:34, 35.

Media