Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

Nilalaman ng 2 Corinto

 • A. INTRODUKSIYON (1:1-11)

  • Pagbati ni Pablo (1:1, 2)

  • Kaaliwan mula sa Diyos na nagbibigay ng kaaliwan sa anumang sitwasyon (1:3-7)

  • Muntik nang mamatay si Pablo sa lalawigan ng Asia (1:8-11)

 • B. TINIYAK NI PABLO ANG PAG-IBIG NIYA SA MGA KRISTIYANO SA CORINTO AT INILARAWAN ANG MINISTERYO NIYA (1:12–7:16)

  • 1. Nagbago ang mga plano ni Pablo sa paglalakbay (1:12-24)

   • Inilarawan ni Pablo kung ano ang tingin niya sa mga taga-Corinto (1:12-14)

   • Ipinagtanggol ni Pablo ang sarili niya laban sa akusasyon na hindi siya maaasahan (1:15-24)

  • 2. Nagmamalasakit si Pablo sa mga Kristiyano sa Corinto (2:1-13)

   • Intensiyon ni Pablo na pasayahin ang mga taga-Corinto (2:1-4)

   • Pinatawad ang isang makasalanan at ibinalik sa kongregasyon (2:5-11)

   • Hindi napanatag si Pablo dahil hindi sila nagkita ni Tito sa Troas (2:12, 13)

  • 3. Ang maluwalhating ministeryo ni Pablo at ng mga kasama niya (2:14–4:6)

   • Ikinumpara ang ministeryo sa isang prusisyon ng tagumpay (2:14-17)

   • Mga liham ng rekomendasyon (3:1-3)

   • Ginagawang kuwalipikado ng Diyos ang mga Kristiyano na maging mga ministro ng bagong tipan (3:4-6)

   • Nakahihigit na kaluwalhatian ng ministeryo ng bagong tipan (3:7-18)

   • Ministeryo na nagbibigay-liwanag sa pamamagitan ng kamangha-manghang kaalaman tungkol sa Diyos (4:1-6)

  • 4. Bilang mga sisidlang luwad, maraming tiniis si Pablo at ang mga kasama niya (4:7-18)

   • Natitiis ang mga pagsubok dahil sa lakas na higit sa karaniwan (4:7-15)

   • Pansamantala ang kapighatian, pero walang hanggan ang kaluwalhatiang resulta nito (4:16-18)

  • 5. Inaasam ni Pablo ang gantimpala niya sa langit (5:1-10)

   • Nakahihigit ang katawang tatanggapin nila sa langit (5:1-5)

   • Habang tao pa, lumalakad ang mga pinahirang Kristiyano ayon sa pananampalataya, hindi ayon sa nakikita nila (5:6-10)

  • 6. Ministeryo ng pakikipagkasundo (5:11–6:2)

   • Ang pag-ibig ng Kristo ang nagpapakilos sa mga Kristiyano (5:11-15)

   • Bagong nilalang ang mga pinahirang Kristiyano na kaisa ni Kristo (5:16-19)

   • Nananawagan ang mga embahador ni Kristo: “Makipagkasundo kayo sa Diyos” (5:20, 21)

   • Huwag bale-walain ang walang-kapantay na kabaitan ng Diyos (6:1, 2)

  • 7. Inilarawan ni Pablo ang ministeryo niya (6:3-13)

   • Kung paano inirerekomenda ng mga Kristiyano ang sarili nila bilang mga ministro ng Diyos (6:3-10)

   • Magiliw na pagmamahal ni Pablo sa mga kapananampalataya niya sa Corinto (6:11-13)

  • 8. Babala laban sa espirituwal na karumihan at idolatriya (6:14–7:1)

   • “Huwag kayong makipagtuwang sa mga di-sumasampalataya” (6:14-18)

   • Linisin ang sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu (7:1)

  • 9. Nagsaya si Pablo dahil sa mga taga-Corinto (7:2-16)

   • Ipinagmamalaki ni Pablo ang mga kapatid sa Corinto (7:2-4)

   • Napanatag si Pablo nang makita si Tito at marinig ang magandang balita nito (7:5-7)

   • Makadiyos na kalungkutan at pagsisisi na umaakay sa kaligtasan (7:8-13a)

   • Masaya si Pablo dahil sa magandang ugnayan ni Tito at ng mga taga-Corinto (7:13b-16)

 • C. PAGLIKOM NG TULONG PARA SA MGA KRISTIYANO SA JUDEA NA NANGANGAILANGAN (8:1–9:15)

  • Magandang halimbawa sa mga taga-Corinto ang pagkabukas-palad ng mga Kristiyano sa Macedonia (8:1-7)

  • Nagpayo si Pablo para magkaroon ng “pagpapantay-pantay” (8:8-15)

  • Ipinadala si Tito sa Corinto para tumulong sa paglikom ng kontribusyon (8:16-24)

  • Mahalagang maging handa (9:1-5)

  • Pinasigla ni Pablo ang mga kapatid na maging bukas-palad: “Mahal ng Diyos ang masayang nagbibigay” (9:6-14)

  • ”Walang-bayad na regalo [ng Diyos] na hindi mailarawan ng mga salita” (9:15)

 • D. MGA ARGUMENTO NI PABLO PARA MALABANAN ANG IMPLUWENSIYA NG MGA HUWAD NA APOSTOL (10:1–12:21)

  • 1. Ipinagtanggol ni Pablo ang ministeryo niya (10:1-18)

   • Paggamit ng epektibong mga sandata na hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos (10:1-6)

   • Sinagot ni Pablo ang mga akusasyong mahina siya (10:7-12)

   • Hindi ipinagmamalaki ni Pablo ang lampas sa saklaw ng atas niya (10:13-18)

  • 2. Si Pablo at ang ubod-galing na mga apostol (11:1-15)

   • Ang malasakit ni Pablo ay gaya ng malasakit ng Diyos; gusto niyang iharap sa Kristo ang mga taga-Corinto bilang “isang malinis na birhen” (11:1-5)

   • Ayaw ni Pablo na maging pabigat kahit kanino (11:6-15)

  • 3. Ang mga paghihirap ni Pablo bilang apostol (11:16-33)

  • 4. Mga pangitain ni Pablo at ang kaniyang “tinik sa laman” (12:1-21)

   • Pangitain tungkol sa ikatlong langit at paraiso (12:1-7a)

   • Binanggit ni Pablo ang tungkol sa kaniyang “tinik sa laman” at sa walang-kapantay na kabaitan ng Diyos (12:7b-10)

   • Hindi nakabababa si Pablo sa ubod-galing na mga apostol (12:11-13)

   • Malasakit ni Pablo sa mga taga-Corinto (12:14-21)

 • E. MGA HULING MENSAHE NI PABLO SA MGA TAGA-CORINTO (13:1-14)

  • Hinimok ni Pablo ang mga taga-Corinto na patuloy na suriin ang kanilang sarili (13:1-10)

  • Mga huling payo at pagbati (13:11-14)