Unang Hari 4:1-34

4  Si Haring Solomon ay namahala sa buong Israel.+  Ito ang kaniyang matataas na opisyal: si Azarias na anak ni Zadok+ ang saserdote;  sina Elihorep at Ahias na mga anak ni Sisa ang mga kalihim;+ si Jehosapat+ na anak ni Ahilud ang tagapagtala;  si Benaias+ na anak ni Jehoiada ang pinuno ng hukbo; sina Zadok at Abiatar+ ang mga saserdote;  si Azarias na anak ni Natan+ ang namamahala sa mga kinatawang opisyal; si Zabud na anak ni Natan ay isang saserdote at kaibigan ng hari;+  si Ahisar ang namamahala sa sambahayan; at si Adoniram+ na anak ni Abda ang namamahala sa mga tinawag para sa puwersahang pagtatrabaho.+  Si Solomon ay may 12 kinatawang opisyal sa buong Israel na naglalaan ng pagkain sa hari at sa sambahayan niya. Pananagutan ng bawat isa na maglaan ng pagkain sa loob ng isang buwan sa isang taon.+  Ito ang mga kinatawang opisyal: Ang anak ni Hur, sa mabundok na rehiyon ng Efraim;  ang anak ni Deker, sa Makaz, Saalbim,+ Bet-semes, at Elon-bet-hanan; 10  ang anak ni Hesed, sa Arubot (saklaw niya ang Socoh at ang buong lupain ng Heper); 11  ang anak ni Abinadab, sa buong dalisdis ng Dor (napangasawa niya ang anak ni Solomon na si Tafat); 12  si Baana na anak ni Ahilud, sa Taanac, Megido,+ at sa buong Bet-sean,+ na katabi ng Zaretan sa ibaba ng Jezreel, mula sa Bet-sean hanggang sa Abel-mehola at hanggang sa rehiyon ng Jokmeam;+ 13  ang anak ni Geber, sa Ramot-gilead+ (saklaw niya ang mga nayon* ni Jair+ na anak ni Manases, na nasa Gilead;+ saklaw rin niya ang rehiyon ng Argob+ na nasa Basan:+ 60 malalaking lunsod na may mga pader at halang na tanso); 14  si Ahinadab na anak ni Ido, sa Mahanaim;+ 15  si Ahimaas, sa Neptali (kinuha niya si Basemat, isa pang anak ni Solomon, bilang asawa); 16  si Baana na anak ni Husai, sa Aser at Bealot; 17  si Jehosapat na anak ni Parua, sa Isacar; 18  si Simei+ na anak ni Ela, sa Benjamin;+ 19  si Geber na anak ni Uri, sa lupain ng Gilead,+ na lupain ni Sihon+ na hari ng mga Amorita at ni Og+ na hari ng Basan. Mayroon ding isang kinatawang opisyal na namumuno sa lahat ng kinatawang ito sa lupain. 20  Napakarami ng mamamayan ng Juda at ng Israel, kasindami ng mga butil ng buhangin sa dalampasigan;+ kumakain sila at umiinom at nagsasaya.+ 21  Namahala si Solomon sa lahat ng kaharian mula sa Ilog*+ hanggang sa lupain ng mga Filisteo at hanggang sa hangganan ng Ehipto. Nagdadala sila ng tributo,* at naglingkod sila kay Solomon sa lahat ng araw ng buhay niya.+ 22  Ang pagkain ni Solomon sa bawat araw ay 30 kor* ng magandang klase ng harina at 60 kor ng harina, 23  10 pinatabang baka, 20 bakang inalagaan sa pastulan, at 100 tupa, bukod pa sa ilang lalaking usa, gasela, maliliit na usa, at mga pinatabang kakok.* 24  Dahil sakop niya ang lahat ng bagay sa panig na ito ng Ilog,*+ mula sa Tipsa hanggang sa Gaza,+ pati ang lahat ng hari sa panig na ito ng Ilog; at may kapayapaan sa lahat ng sakop niyang rehiyon.+ 25  Panatag ang buhay sa Juda at sa Israel; ang bawat isa ay nasa ilalim ng sariling punong ubas at ilalim ng sariling puno ng igos, mula sa Dan hanggang sa Beer-sheba, sa lahat ng araw ni Solomon. 26  Si Solomon ay may 4,000* kuwadra ng kabayo para sa mga karwahe niya at 12,000 kabayo.*+ 27  Ang mga kinatawang opisyal na ito ay naglalaan ng pagkain kay Haring Solomon at sa lahat ng kumakain sa mesa ni Haring Solomon. Bawat isa ay may atas na buwan, at tinitiyak nila na walang anumang nagkukulang.+ 28  Nagdadala rin sila ng sebada at dayami saanman ito kailangan para sa mga kabayo, pati na sa mga kabayong humihila ng karwahe; ang bawat isa ay may takdang dami ng dadalhin. 29  At binigyan ng Diyos si Solomon ng pambihirang karunungan at kaunawaan at ng pusong may malawak na unawa, gaya ng buhangin sa dalampasigan.+ 30  Nahigitan ng karunungan ni Solomon ang karunungan ng lahat ng taga-Silangan at ang lahat ng karunungan ng Ehipto.+ 31  Mas marunong siya sa sinumang tao, mas marunong kaysa kay Etan+ na Ezrahita at kina Heman,+ Calcol,+ at Darda na mga anak ni Mahol; naging tanyag siya sa lahat ng bansa sa palibot.+ 32  Kumatha* siya ng 3,000 kawikaan,+ at ang kaniyang mga awit+ ay 1,005. 33  Nakapagpapaliwanag siya tungkol sa mga puno, mula sa sedrong nasa Lebanon hanggang sa isopo+ na tumutubo sa pader; nakapagpapaliwanag siya tungkol sa mga hayop,+ ibon,*+ gumagapang na nilikha,*+ at mga isda. 34  Dumarating ang mga tao mula sa lahat ng bansa para marinig ang karunungan ni Solomon, pati ang mga hari sa buong mundo na nakarinig ng tungkol sa karunungan niya.+

Talababa

Mga nayon kung saan ang mga tao ay nakatira sa mga tolda.
Eufrates.
Tingnan sa Glosari.
Ang isang kor ay 220 L. Tingnan ang Ap. B14.
Isang uri ng ibon.
Kanluran ng Eufrates.
Ang bilang na ito ay makikita sa ilang manuskrito at sa isang kahawig na ulat. Sa ibang manuskrito, ang sinasabing bilang ay 40,000.
O “mangangabayo.”
O “Nagsasalita.”
O “lumilipad na nilalang.”
Posibleng kasama ang mga reptilya at insekto.

Study Notes

Media