Unang Cronica 29:1-30

29  Pagkatapos, sinabi ni Haring David sa buong kongregasyon: “Ang anak kong si Solomon, na pinili ng Diyos,+ ay bata pa at walang karanasan,*+ at napakalaki ng gawain, dahil hindi ito templo* para sa tao kundi para sa Diyos na Jehova.+  Ginawa ko ang lahat ng magagawa ko para maihanda ang mga kailangan sa pagtatayo ng bahay ng aking Diyos. Naghanda ako ng ginto, pilak, tanso, bakal,+ tabla,+ mga batong onix, mga batong ikakabit sa pamamagitan ng argamasa,* maliliit na batong mosayko, bawat uri ng mamahaling bato, at napakaraming batong alabastro.  At dahil sa pagmamahal ko sa bahay ng aking Diyos,+ ibibigay ko rin ang sarili kong kayamanan,+ ginto at pilak, bilang dagdag sa lahat ng inihanda ko para sa banal na bahay,  kasama na ang 3,000 talento* ng ginto mula sa Opir+ at 7,000 talento ng dinalisay na pilak, para ipantakip sa dingding ng mga silid,  ang ginto para sa mga bagay na ginto at ang pilak para sa mga bagay na pilak, at para sa lahat ng gagawin ng mga bihasang manggagawa. Ngayon, sino ang gustong magbigay ng kaloob kay Jehova?”+  Kaya ang matataas na opisyal ng mga angkan, ang matataas na opisyal ng mga tribo ng Israel, ang mga pinuno ng libo-libo at ng daan-daan,+ at ang mga pinuno sa gawain ng hari+ ay kusang-loob na lumapit.  At nagbigay sila para sa bahay ng tunay na Diyos: 5,000 talento ng ginto, 10,000 darik,* 10,000 talento ng pilak, 18,000 talento ng tanso, at 100,000 talento ng bakal.  Ang sinumang may mamahaling bato ay nagbigay nito para sa kabang-yaman ng bahay ni Jehova, na nasa pangangasiwa ni Jehiel+ na Gersonita.+  Nagsaya ang bayan sa pagbibigay nila ng ganitong kusang-loob na mga handog, dahil ibinigay nila ang mga ito kay Jehova nang buong puso,+ at nagsaya rin si Haring David. 10  Pagkatapos, pinuri ni David si Jehova sa harap ng buong kongregasyon. Sinabi ni David: “Purihin ka nawa, O Jehova na Diyos ng Israel na aming ama, magpakailanman.* 11  Sa iyo, O Jehova, ang kadakilaan+ at ang kalakasan+ at ang kagandahan at ang kaluwalhatian at ang karingalan,*+ dahil ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa ay sa iyo.+ Sa iyo ang kaharian, O Jehova.+ Ikaw ang nagtataas ng iyong sarili bilang ulo ng lahat. 12  Mula sa iyo ang kayamanan at ang kaluwalhatian,+ at namamahala ka sa lahat ng bagay,+ at sa iyong kamay ay may kapangyarihan+ at kalakasan,+ at kaya mong gawing dakila+ at bigyan ng lakas ang lahat.+ 13  At ngayon, O aming Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo at pinupuri namin ang iyong magandang pangalan. 14  “At sino ako at ang bayan ko para makapagbigay ng kusang-loob na mga handog na gaya nito? Dahil galing sa iyo ang lahat ng bagay, at ibinigay namin sa iyo ang galing sa sarili mong kamay. 15  Dahil sa harap mo, kami ay mga dayuhan lang na naninirahan sa lupaing ito, gaya ng lahat ng ninuno namin.+ Ang aming mga araw sa ibabaw ng lupa ay gaya ng anino+—walang pag-asa. 16  O Jehova na aming Diyos, ang lahat ng kayamanang ito na inihanda namin para ipagtayo ka ng bahay para sa iyong banal na pangalan ay galing sa iyong kamay, at sa iyo ang lahat ng ito. 17  Alam na alam ko, O aking Diyos, na sinusuri mo ang puso+ at nalulugod ka sa katapatan.*+ Taos-puso* kong inihahandog ang lahat ng ito, at masayang-masaya akong makita ang bayan mo na narito ngayon na kusang-loob na naghahandog sa iyo. 18  O Jehova, na Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Israel, na aming mga ninuno, tulungan mo ang bayang ito na mapanatili ang ganitong kaisipan at saloobin sa kanilang puso magpakailanman at paglingkuran ka nang buong puso.+ 19  At tulungan mo ang anak kong si Solomon na sundin nang buong puso+ ang iyong mga utos,+ paalaala, at tuntunin at gawin ang lahat ng ito at itayo ang templo* na pinaghandaan ko.”+ 20  Pagkatapos, sinabi ni David sa buong kongregasyon: “Purihin ninyo ngayon si Jehova na inyong Diyos.” At pinuri ng buong kongregasyon si Jehova na Diyos ng kanilang mga ninuno at yumukod sila at sumubsob sa harap ni Jehova at ng hari. 21  Kinabukasan, nagpatuloy sila sa paghahandog kay Jehova at pag-aalay+ kay Jehova ng mga handog na sinusunog, 1,000 batang toro,* 1,000 lalaking tupa, 1,000 lalaking kordero,* at mga handog na inumin;+ napakarami nilang inihandog para sa buong Israel.+ 22  Nagpatuloy sila sa pagkain at pag-inom sa harap ni Jehova nang araw na iyon nang nagsasaya;+ at sa ikalawang pagkakataon, ginawa nilang hari si Solomon na anak ni David at pinahiran siya ng langis sa harap ni Jehova para gawing pinuno,+ at si Zadok para gawing saserdote.+ 23  At si Solomon ay umupo sa trono ni Jehova+ bilang hari kapalit ng ama niyang si David, at naging matagumpay siya, at sumusunod sa kaniya ang lahat ng Israelita. 24  Ang lahat ng matataas na opisyal,+ malalakas na mandirigma,+ pati ang lahat ng anak ni Haring David+ ay nagpasakop sa haring si Solomon. 25  At si Solomon ay ginawang napakadakila ni Jehova sa harap ng buong Israel, at binigyan niya ito ng karangalan na hindi pa naranasan ng sinumang hari sa Israel.+ 26  Si David na anak ni Jesse ay naghari sa buong Israel, 27  at naghari siya sa Israel nang 40 taon. Naghari siya nang 7 taon sa Hebron+ at 33 taon naman sa Jerusalem.+ 28  At siya ay namatay matapos masiyahan sa mahabang buhay,+ kayamanan, at kaluwalhatian; at ang anak niyang si Solomon ang naging hari kapalit niya.+ 29  Ang kasaysayan ni Haring David, mula sa umpisa hanggang sa katapusan, ay nasa ulat ni Samuel na tagakita,* ni Natan+ na propeta, at ni Gad+ na nakakakita ng pangitain, 30  kasama ang paghahari niya, ang kagitingan niya, at mga pangyayaring may kaugnayan sa kaniya at sa Israel at sa lahat ng kahariang nasa palibot nila.

Talababa

O “at mahina.”
O “moog; palasyo.”
Inilalagay sa pagitan ng mga laryo o mga bato para magdikit ang mga ito o ginagamit na pampalitada.
Ang isang talento ay 34.2 kg. Tingnan ang Ap. B14.
Ang darik ay isang baryang ginto ng Persia noon. Tingnan ang Ap. B14.
O “mula sa panahong walang pasimula hanggang sa panahong walang wakas.”
O “karangalan.”
O “pagiging matuwid.”
O “May matuwid na puso.”
O “moog; palasyo.”
O “lalaking baka.”
O “batang tupa.”
Tingnan sa Glosari.

Study Notes

Media