Unang Cronica 1:1-54

1  Si Adan,si Set,+si Enos,  si Kenan,si Mahalalel,+si Jared,+  si Enoc,+si Matusalem,si Lamec,+  si Noe,+si Sem,+ si Ham, at si Japet.+  Ang mga anak ni Japet ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal,+ Mesec,+ at Tiras.+  Ang mga anak ni Gomer ay sina Askenaz, Ripat, at Togarma.+  Ang mga anak ni Javan ay sina Elisa, Tarsis, Kitim, at Rodanim.  Ang mga anak ni Ham ay sina Cus,+ Mizraim, Put, at Canaan.+  Ang mga anak ni Cus ay sina Seba,+ Havila, Sabta, Raama,+ at Sabteca. Ang mga anak ni Raama ay sina Sheba at Dedan.+ 10  Naging anak ni Cus si Nimrod.+ Siya ang unang tao na naging makapangyarihan sa lupa. 11  Naging anak ni Mizraim sina Ludim,+ Anamim, Lehabim, Naptuhim,+ 12  Patrusim,+ Casluhim (ang ninuno ng mga Filisteo),+ at Captorim.+ 13  Naging anak ni Canaan si Sidon,+ na panganay niya, at si Het;+ 14  siya rin ang ninuno ng mga Jebusita,+ Amorita,+ Girgasita,+ 15  Hivita,+ Arkeo, Sinita, 16  Arvadita,+ Zemarita, at Hamateo. 17  Ang mga anak ni Sem ay sina Elam,+ Asur,+ Arpacsad, Lud, at Aram,at* sina Uz, Hul, Geter, at Mas.+ 18  Naging anak ni Arpacsad si Shela,+ at naging anak ni Shela si Eber. 19  Nagkaroon si Eber ng dalawang anak na lalaki. Ang pangalan ng isa ay Peleg,*+ dahil nagkabaha-bahagi ang lupa* noong panahon niya. Ang pangalan ng isa pa ay Joktan. 20  Naging anak ni Joktan sina Almodad, Selep, Hazarmavet, Jera,+ 21  Hadoram, Uzal, Dikla, 22  Obal, Abimael, Sheba, 23  Opir,+ Havila,+ at Jobab; silang lahat ang anak na lalaki ni Joktan. 24  Si Sem,si Arpacsad,si Shela, 25  si Eber,si Peleg,+si Reu,+ 26  si Serug,+si Nahor,+si Tera,+ 27  si Abram, na tinawag ding Abraham.+ 28  Ang mga anak ni Abraham ay sina Isaac+ at Ismael.+ 29  Ito ang mga inapo nila: ang panganay ni Ismael ay si Nebaiot,+ at sumunod sina Kedar,+ Adbeel, Mibsam,+ 30  Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31  Jetur, Napis, at Kedema. Ito ang mga anak ni Ismael. 32  Ang mga anak ni Ketura,+ na pangalawahing asawa ni Abraham, ay sina Zimran, Joksan, Medan, Midian,+ Isbak, at Shuah.+ Ang mga anak ni Joksan ay sina Sheba at Dedan.+ 33  Ang mga anak ni Midian ay sina Epa,+ Eper, Hanok, Abida, at Eldaa. Ang lahat ng ito ang mga anak ni Ketura. 34  Naging anak ni Abraham si Isaac.+ Ang mga anak ni Isaac ay sina Esau+ at Israel.+ 35  Ang mga anak ni Esau ay sina Elipaz, Reuel, Jeus, Jalam, at Kora.+ 36  Ang mga anak ni Elipaz ay sina Teman,+ Omar, Zepo, Gatam, Kenaz, Timna, at Amalek.+ 37  Ang mga anak ni Reuel ay sina Nahat, Zera, Shamah, at Miza.+ 38  Ang mga anak ni Seir+ ay sina Lotan, Sobal, Zibeon, Anah, Dison, Ezer, at Disan.+ 39  Ang mga anak ni Lotan ay sina Hori at Homam. Ang kapatid na babae ni Lotan ay si Timna.+ 40  Ang mga anak ni Sobal ay sina Alvan, Manahat, Ebal, Sepo, at Onam. Ang mga anak ni Zibeon ay sina Aias at Anah.+ 41  Ang anak* ni Anah ay si Dison. Ang mga anak ni Dison ay sina Hemdan, Esban, Itran, at Keran.+ 42  Ang mga anak ni Ezer+ ay sina Bilhan, Zaavan, at Akan. Ang mga anak ni Disan ay sina Uz at Aran.+ 43  Ito ang mga haring namahala sa lupain ng Edom+ bago nagkaroon ng hari ang mga Israelita:+ si Bela na anak ni Beor; ang pangalan ng lunsod niya ay Dinhaba. 44  Nang mamatay si Bela, si Jobab na anak ni Zera na mula sa Bozra+ ang namahala kapalit niya. 45  Nang mamatay si Jobab, si Husam na mula sa lupain ng mga Temanita ang namahala kapalit niya. 46  Nang mamatay si Husam, ang anak ni Bedad na si Hadad, na tumalo sa Midian sa teritoryo ng Moab, ang namahala kapalit niya. Ang pangalan ng lunsod niya ay Avit. 47  Nang mamatay si Hadad, si Samla na mula sa Masreka ang namahala kapalit niya. 48  Nang mamatay si Samla, si Shaul na mula sa Rehobot na nasa tabi ng Ilog ang namahala kapalit niya. 49  Nang mamatay si Shaul, si Baal-hanan na anak ni Acbor ang namahala kapalit niya. 50  Nang mamatay si Baal-hanan, si Hadad ang namahala kapalit niya. Ang pangalan ng lunsod niya ay Pau, at ang asawa niya ay si Mehetabel na anak na babae ni Matred na anak na babae ni Mezahab. 51  Pagkatapos, namatay si Hadad. Ang mga shik* ng Edom ay sina Shik Timna, Shik Alva, Shik Jetet,+ 52  Shik Oholibama, Shik Elah, Shik Pinon, 53  Shik Kenaz, Shik Teman, Shik Mibzar, 54  Shik Magdiel, Shik Iram. Ito ang mga shik ng Edom.

Talababa

Ang sumusunod ay mga anak ni Aram. Tingnan ang Gen 10:23.
Ibig sabihin, “Pagkakabaha-bahagi.”
O “mga tao sa lupa.”
Lit., “mga anak.”
Pinuno ng tribo.

Study Notes

Media