Unang Liham sa mga Taga-Corinto 6:1-20

6  Kung ang sinuman sa inyo ay may reklamo laban sa iba,+ bakit kayo nangangahas na pumunta sa hukuman sa harap ng mga taong di-matuwid, at hindi sa harap ng mga banal?  Hindi ba ninyo alam na ang mga banal ang hahatol sa sanlibutan?+ At kung hahatulan ninyo ang sanlibutan, hindi ba kaya rin ninyong litisin ang napakaliit na mga bagay?  Hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ang mga anghel?+ Gaano pa kaya ang mga bagay-bagay sa buhay na ito!  Kaya kung may mga bagay-bagay sa buhay na ito na kailangang lutasin,+ bakit ninyo pinipiling hukom ang mga lalaking hinahamak ng kongregasyon?  Sinasabi ko ito para makadama kayo ng kahihiyan. Wala bang kahit isang lalaking marunong sa gitna ninyo na makahahatol sa pagitan ng mga kapatid niya?  Sa halip, dinadala ng isang kapatid ang kapatid niya sa hukuman—sa harap ng mga di-sumasampalataya!  Ang totoo, talo na kayo kapag idinedemanda ninyo ang isa’t isa. Bakit hindi na lang ninyo hayaang gawan kayo ng mali?+ Bakit hindi na lang kayo magpadaya?  Pero ang nangyayari, kayo pa ang gumagawa ng mali at nandaraya, at sa sarili pa ninyong mga kapatid!  Hindi ba ninyo alam na ang mga di-matuwid ay hindi magmamana ng Kaharian ng Diyos?+ Huwag kayong magpalinlang. Ang mga imoral,*+ sumasamba sa idolo,+ mangangalunya,+ lalaking nagpapagamit sa kapuwa lalaki,+ lalaking nagsasagawa ng gawaing homoseksuwal,*+ 10  magnanakaw, sakim,+ lasenggo,+ manlalait,* at mangingikil ay hindi magmamana ng Kaharian ng Diyos.+ 11  Ganiyan ang ilan sa inyo noon. Pero hinugasan na kayo at naging malinis;+ pinabanal na kayo;+ ipinahayag na kayong matuwid+ sa ngalan ng ating Panginoong Jesu-Kristo at sa espiritu ng ating Diyos. 12  Lahat ng bagay ay puwede kong gawin,* pero hindi lahat ay kapaki-pakinabang.+ Lahat ng bagay ay puwede kong gawin, pero hindi ko hahayaang kontrolin ako* ng anuman. 13  Ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain, pero parehong papawiin iyon ng Diyos.+ Ang katawan ay hindi para sa seksuwal na imoralidad,* kundi para sa paglilingkod sa Panginoon,+ at ang Panginoon ay para sa katawan. 14  Pero binuhay-muli ng Diyos ang Panginoon+ at bubuhayin din tayong muli+ sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan.+ 15  Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ng Kristo?+ Kaya kukunin ko ba ang mga bahagi ng katawan ng Kristo at gagawing bahagi ng katawan ng isang babaeng bayaran? Siyempre hindi! 16  Hindi ba ninyo alam na kung nakikipagtalik ang isa sa isang babaeng bayaran, sila ay magiging iisang katawan? Dahil sabi niya, “ang dalawa ay magiging isang laman.”+ 17  Pero ang kaisa ng Panginoon ay kaisa niya sa pag-iisip.*+ 18  Tumakas kayo mula sa seksuwal na imoralidad!*+ Ang lahat ng iba pang kasalanan na magagawa ng isang tao ay walang tuwirang kaugnayan sa katawan niya, pero ang namimihasa sa seksuwal na imoralidad ay nagkakasala sa sarili niyang katawan.+ 19  Hindi ba ninyo alam na ang katawan ninyo ang templo+ ng banal na espiritu, na nasa loob ninyo at ibinigay sa inyo ng Diyos?+ Isa pa, hindi ninyo pag-aari ang sarili ninyo,+ 20  dahil binili na kayo sa malaking halaga.+ Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa pagluwalhati sa Diyos.+

Talababa

Tingnan sa Glosari, “Seksuwal na imoralidad.”
O “lalaking nakikipagtalik sa lalaki.”
O “nagsasalita nang may pang-aabuso.”
O “ay ipinapahintulot ng kautusan na gawin ko.”
O “hahayaang mapasailalim ako sa awtoridad.”
Sa Griego, por·neiʹa. Tingnan sa Glosari.
Lit., “espiritu.”
Sa Griego, por·neiʹa. Tingnan sa Glosari.

Study Notes

Media