Panaghoy 1:1-22

א [Alep] 1  O ano’t nakaupo siyang mag-isa,+ ang lunsod na dating punô ng mga tao!+Ano’t naging tulad siya ng isang babaing balo,+ siya na dating matao sa gitna ng mga bansa!+Ano’t siya na isang prinsesa sa gitna ng mga nasasakupang distrito ay naging ukol sa puwersahang pagtatrabaho!+ ב [Bet]   Labis-labis siyang tumatangis kung gabi,+ at ang kaniyang mga luha ay nasa kaniyang mga pisngi.+Walang sinumang umaaliw sa kaniya mula sa lahat ng kaniyang mangingibig.+Ang lahat ng kaniya mismong mga kasamahan ay nakitungo sa kaniya nang may kataksilan.+ Sila ay naging mga kaaway niya.+ ג [Gimel]   Ang Juda ay yumaon sa pagkatapon dahil sa kapighatian+ at dahil sa bigat ng pagkaalipin.+Siya ay napilitang manahanan sa gitna ng mga bansa.+ Wala siyang nasumpungang pahingahang-dako.Inabutan siya ng lahat ng umuusig sa kaniya sa gitna ng mga nakapipighating kalagayan.+ ד [Dalet]   Ang mga daan ng Sion ay nagdadalamhati, sapagkat walang sinumang pumaparoon sa kapistahan.+Ang lahat ng kaniyang mga pintuang-daan ay natiwangwang;+ ang kaniyang mga saserdote ay nagbubuntunghininga.+Ang kaniyang mga dalaga ay lipos ng pamimighati, at siya naman ay may kapaitan.+ ה [He]   Ang kaniyang mga kalaban ang siyang naging ulo.+ Yaong mga kaaway niya ay hindi nababahala.+Sapagkat si Jehova ang nagdulot sa kaniya ng pighati dahil sa dami ng kaniyang mga pagsalansang,+Ang kaniyang sariling mga anak ay lumakad na mga bihag sa harap ng kalaban.+ ו [Waw]   At ang anak na babae ng Sion ay nawalan ng kaniyang buong karilagan.+Ang kaniyang mga prinsipe ay naging gaya ng mga lalaking usa na walang masumpungang pastulan;+At patuloy silang lumalakad na walang lakas sa harap ng tumutugis.+ ז [Zayin]   Naalaala ng Jerusalem noong mga araw ng kaniyang kapighatian at ng kaniyang mga taong walang tahananAng lahat ng kaniyang mga kanais-nais na bagay na naroroon mula pa noong mga araw ng sinaunang panahon.+Nang ang kaniyang bayan ay mahulog sa kamay ng kalaban at wala siyang katulong,+Nakita siya ng mga kalaban. Pinagtawanan nila ang kaniyang pagkalugmok.+ ח [Ket]   Ang Jerusalem ay tahasang nagkasala.+ Kaya naman siya ay naging isa lamang nakamumuhing bagay.+Itinuring siya ng lahat ng dating nagpaparangal sa kaniya bilang isang bagay na mababang-uri,+ sapagkat nakita nila ang kaniyang kahubaran.+Siya ay nagbubuntunghininga+ rin at tumatalikod. ט [Tet]   Ang kaniyang karumihan ay nasa kaniyang laylayan.+ Hindi niya naalaala ang magiging kinabukasan niya,+At siya ay nababa sa isang nakamamanghang paraan. Wala siyang mang-aaliw.+O Jehova, tingnan mo ang aking kapighatian,+ sapagkat ang kaaway ay lubhang nagpalalo.+ י [Yod] 10  Ang kalaban ay nag-unat ng kamay nito laban sa lahat ng kaniyang mga kanais-nais na bagay.+Sapagkat nakita niya ang mga bansang pumasok sa kaniyang santuwaryo,+Na inutusan mong huwag silang pumasok sa kongregasyon na iyong pag-aari. כ [Kap] 11  Ang kaniyang buong bayan ay nagbubuntunghininga; naghahanap sila ng tinapay.+Ibinigay nila ang kanilang mga kanais-nais na bagay kapalit ng anumang makakain, upang paginhawahin ang kaluluwa.+Tingnan mo, O Jehova, at masdan, sapagkat ako ay naging gaya ng isang babaing walang kabuluhan.+ ל [Lamed] 12  Walang anuman ba ito sa inyong lahat na dumaraan sa daan? Tingnan ninyo at masdan.+May kirot bang tulad ng aking kirot na may-katindihang ginawa sa akin,+Na siyang kapighatiang idinulot ni Jehova sa araw ng kaniyang nag-aapoy na galit?+ מ [Mem] 13  Mula sa kaitaasan ay nagsugo siya ng apoy sa loob ng aking mga buto,+ at sinusupil niya ang bawat isa.Naglatag siya ng lambat para sa aking mga paa.+ Ibinaling niya ako nang paurong.Ako ay ginawa niyang isang babaing kaaba-aba. Sa buong araw ay may sakit ako.+ נ [Nun] 14  Lagi siyang mapagbantay laban sa aking mga pagsalansang.+ Sa kaniyang kamay ay nagkabuhul-buhol ang mga iyon.Umabot sa aking leeg ang mga iyon.+ Ang aking lakas ay nanlupaypay.Ibinigay ako ni Jehova sa kamay niyaong mga laban sa kanila ay hindi ako makabangon.+ ס [Samek] 15  Ang lahat ng aking mga makapangyarihan ay itinaboy ni Jehova mula sa aking gitna.+Tumawag siya ng isang kapisanan laban sa akin, upang pagdurug-durugin ang aking mga kabataang lalaki.+Niyurakan ni Jehova ang mismong pisaan ng ubas+ ng anak na dalaga ng Juda.+ ע [Ayin] 16  Dahil sa mga bagay na ito ay tumatangis akong parang babae.+Ang aking mata, ang aking mata ay dinadaluyan ng tubig.+Sapagkat ang isang mang-aaliw ay nalayo sa akin, ang magpapaginhawa sa aking kaluluwa.Ang aking mga anak ay ginawang kaaba-aba,+ sapagkat ang kaaway ay lubhang nagpalalo.+ פ [Pe] 17  Ang Sion ay nag-unat ng kaniyang mga kamay.+ Wala siyang mang-aaliw.+Si Jehova ay nag-utos may kinalaman sa Jacob sa lahat ng nasa palibot niya bilang kaniyang mga kalaban.+Ang Jerusalem ay naging isang nakamumuhing bagay sa gitna nila.+ צ [Tsade] 18  Si Jehova ay matuwid,+ sapagkat naghimagsik+ ako laban nga sa kaniyang bibig.Makinig kayo ngayon, lahat kayong mga bayan, at tingnan ninyo ang aking kirot.Ang aking mga dalaga at ang aking mga binata ay yumaon sa pagkabihag.+ ק [Kop] 19  Tumawag ako sa mga masidhing umiibig sa akin.+ Dinaya nila ako.Sa lunsod ay pumanaw ang aking mga saserdote at ang aking matatandang lalaki,+Habang naghahanap sila ng kanilang makakain upang mapaginhawa nila ang kanilang kaluluwa.+ ר [Res] 20  Tingnan mo, O Jehova, sapagkat ako ay nasa kagipitan. Ang aking mga bituka mismo ay nababagabag.+Ang aking puso ay natiwarik sa loob ko,+ sapagkat ako ay naging totoong mapaghimagsik.+Sa labas ay nagpangyari ang tabak ng pagkaulila sa mga anak.+ Sa loob ng bahay ay para ring kamatayan.+ ש [Shin] 21  Narinig ng mga tao kung paanong ako ay nagbubuntunghininga na parang babae.+ Walang mang-aaliw para sa akin.+Narinig ng lahat ng aking mga kaaway ang tungkol sa aking kapahamakan.+ Nagbunyi sila, sapagkat ikaw mismo ang gumawa nito.+Tiyak na pasasapitin mo ang araw na iyong itinanyag,+ upang sila ay maging tulad ko.+ ת [Taw] 22  Dumating nawa sa harap mo ang lahat ng kanilang kasamaan, at makitungo ka sa kanila nang may kahigpitan,+Kung paanong nakitungo ka sa akin nang may kahigpitan dahil sa lahat ng aking mga pagsalansang.+Sapagkat ang aking mga buntunghininga ay marami,+ at ang aking puso ay may sakit.+

Talababa